"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Ulrika Sahlén

Publikationer

Rapporter

Haake, U. (2008) Forskning och utredningar om akademiskt ledarskap [Research and investigations on academic leadership]. In: Högskoleverket. Frihetens pris – ett gränslöst arbete. En tematisk studie av de akademiska lärarnas och institutionsledarnas arbetssituation. Stockholm: Högskoleverkets rapportserie 2008:22 R

Haake, U. & Björkman, T. (2008) Akademins organisation och kultur [The organization and culture of Higher Education institutions]. In: Högskoleverket. Frihetens pris – ett gränslöst arbete. En tematisk studie av de akademiska lärarnas och institutionsledarnas arbetssituation. Stockholm: Högskoleverkets rapportserie 2008:22 R

Lindberg, L., Riis, U. & Wallin, C. (2005) Akademins olika världar [The different worlds of Academia]. Stockholm: Högskoleverkets rapportserie 2005:53 R. 

Kyndel, D., Lindberg, L. & Riis, U. (2003) Jämställdhet inom universitet och högskolor. En bibliografi med kommentarer [Gender equality in Swedish Higher Education. A bibliography with comments]. Stockholm: Högskoleverkets rapportserie 2003:22 R.

Riis, U. & Lindberg, L. (1996) Värdering av kvinnors respektive mäns meriter vid tjänstetillsättning inom universitet och högskolor [Assessment of female and male qualifications in appointments within Higher Education]. Departementsserien Ds 1996:14

Riis, U. & Lindberg, L. (1995) Kommentarer till Elisabeth Fürsts artikel ”Ansettelsesprosessen i Akademia – Barrierer for kvinnelige søkere” [A commentary to the Fürst article on ”The recruitment process in Academia. Barriers to female applicants”]. In: SOU 1995:110 Viljan att veta och viljan att förstå. Kön, makt och den kvinnovetenskapliga utmaningen i högre utbildning.

Artiklar

Pietilä, M., Drange, I., Silander, C., & Vabø, A. (2021). Gender and globalization of academic labor markets: Research and teaching staff at Nordic universities. Social Inclusion, 9(3), 69-80.

Silander, C., Haake, U., Lindberg, L., & Riis, U. (2021). Nordic research on gender equality in academic careers – a literature review. European Journal of Higher Education. Online first: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21568235.2021.1895858

Levander, S. & Riis, U. (2016) Assessing Educational Expertise in Academic Faculty Promotion. Nordic Journal of Studies in Educational Policy, no 2–3. 

Silander, C., Haake, U. & Lindberg, L. (2013) The Different Worlds of Academia: A Horizontal Analysis of Gender Equality in Swedish Higher Education. Higher Education, August, vol 66, no 2, 173–188

Haake, U. (2011) Contradictory Values in Doctoral Education – A Study of Gender Composition in Disciplines in Swedish Academia. Higher Education, vol 62, no 1, 113–127.

Lindberg, L., Riis, U. & Silander C. (2011) Gender Equality in Swedish Higher Education: Patterns and Shifts. Scandinavian Journal of Educational Research, vol 55, no 2, 165–179. 

Haake, U. (2009) Doing Leadership in Higher Education: The Gendering Process of Leader Identity Development. Tertiary Education and Management, vol 15, no 4, 291–304.

Riis, U. & Lindberg, L. (1997) Forskning, kön och forskarutbildade lärare inom högskolan [Research, gender, and teachers/researchers in Higher Education]. Pedagogisk Forskning i Sverige, no 4, 306–309.

Böcker och bokkapitel

Haake, U. (2021). To Achieve Gender Equality in Organisations: A Swedish Case on an Important Aspect of Educational Leadership, Samier, E.A., Elkaleh, E.S., & Hammad, W. (Ed.) Internationalisation of Educational Administration and Leadership Curriculum (Studies in Educational Administration), Emerald Publishing Limited, Bingley, pp. 199-214. https://doi.org/10.1108/978-1-83909-864-220211012.

Silander, C. (2019) Gender Equality in the European Union. Political Entrepreneurship. In: Karlsson, C., Silander, D. & Pircher, B. (Eds.) Europe 2020: Smart, Sustainable and Inclusive Growth in Europe. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd.

Silander, C. & Berggren, C. (2016) Political Entrepreneurs and Women’s Entrepreneurship. In: Karlsson, C., Silander, C. & Silander D. (Eds.) Political Entrepreneurship for Regional Growth and Entrepreneurial Diversity - the Case of Sweden. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd.

Silander, C. & Berggren, C. (2015) Politiska entreprenörer och kvinnors företagande [Political entrepreneurs and women’s entrepreneurship]. In: Silander, D. & Silander, C. (Eds.) Politiskt entreprenörskap – Den offentliga sektorns sätt att skapa bättre förutsättningar för entreprenörskap lokalt, regional och nationellt. Stockholm: Santérus.

Haake, U. (2012) Vetenskaplighet och disciplinära gränser [Scientific and disciplinary boundaries]. In: Stigmar, M. & Sandstedt, T. (Eds.) Kvalitet och kollegialitet: Vänbok till Leif Lindberg. Linnaeus University: School of Education, Psychology and Sports Science.

Riis, U. (2012) Is the Bar Quivering? What Can We Learn About Academic Career Requirements from the 1999 Promotion Reform? Uppsala: Pedagogisk forskning i Uppsala 161.

Riis, U. (2012) Darr på ribban? Vad kan vi lära om akademiska karriärkrav av 1999 års befordringsreform? [Is the bar quivering? What can we learn about academic career requirements from the 1999 promotion reform?]. Uppsala: Pedagogisk forskning i Uppsala 160.

Silander, C. (2012) Exit från akademin? Mäns och kvinnors karriärer efter disputation [Exit from Academia? The careers of men and women after PhD]. In: Stigmar, M. & Sandstedt, T. (Eds.) Kvalitet och kollegialitet: Vänbok till Leif Lindberg. Linnaeus University, School of Education, Psychology and Sports Science.

Riis, U., Hartman, T. & Levander, S. (2011) Darr på ribban? En uppföljning av 1999 års befordringsreform vid Uppsala universitet [Is the bar quivering? A follow-up study at Uppsala University of the promotion reform of 1999]. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala Studies in Education No 127.

Silander, C. (2010) Pyramider och pipelines: om högskolesystemets påverkan på jämställdhet i högskolan [Pyramids and pipelines: The system of Higher Education and its effect on gender equality]. Växjö: Linnaeus University Press. Dissertation.

Silander, C. (2005)  Högskolesystemet och könsbalansen – en studie om jämställdhet i den svenska högskolan. [Higher Education and gender balance – A study on gender equality]. Växjö University, Department of Social Sciences. Licentiate thesis.

Haake, U. (2004) Ledarskapande i akademin. Om prefekters diskursiva identitetsutveckling [Leadership making in the Academy: On the discursive identity development of departmental heads]. Umeå University, Department of Education. Dissertation. 

Pääjärvi (Haake), U. & Nilsson, P. (1998) Prefekten & personalfrågorna - Nya och erfarna prefekters reflektioner kring personalansvaret [The head of department & HR-issues - New and experienced heads of departments’ reflections on personnel responsibility]. Umeå University, Enheten för personalutveckling.

Pääjärvi (Haake), U. & Nilsson, P. (1997) En prefekts vardag - Några bilder av nya prefekters erfarenheter av ledarrollen [A head of department’s everyday life - Some pictures of new head of departments’ experiences of the leadership role]. Umeå University, Enheten för personalutveckling.

Riis, U. (1997) Värdering av kvinnors och mäns meriter vid tjänstetillsättning inom univer­sitet och högskolor. En empirisk studie [Valuing women’s and men’s qualifications in academic recruitments. An empirical study]. In: Hemlin, E. (Ed.) ”Det har ändå hänt fantastiskt mycket.” Vad har jämställdhetsforskningen uppnått? Gidlunds Förlag.

Key notes

Silander, C. (2019) Jämställdhet och kunskap - Nordens triumf Europa. [Gender equality and knowledge - the triumph of the Nordic countries?] Forskartorget på Bokmässan i Göteborg. September 29th, 2019.

Haake, U. (2018) Kön och jämställdhet i akademin - reflektioner utifrån ett tjugoårigt forskningsspann [Gender and gender equality in Higher Education Institutions - reflections based on a twenty-year research span]. Forskning inom Högre utbildning, Lund, May 15-16, 2018.

Lindberg, L. (2012)  Kvinnor och män i högre utbildning - nedslag i ett forskningsprogram [Women and men in Swedish Higher Education - Highlights from a research program]. Nationell jämställdhetskonferens. Lund, May 7–8, 2012

Lindberg, L. (2012) Forskning om jämställdhet i högre utbildning - en viktig fråga? [Research on equality in Swedish Higher Education - An important question?]. Address in honor of Professor Ulla Riis. Uppsala University, March 14th, 2012.

Haake, U. (2005). Ledarskapande i akademin - en jämställd process? Om att också behålla kvinnor på ledande positioner! [Leadership in academia - an equal process? About also retaining women in leadership positions!]. Akademiskt jämställdhetsarbete i praktiken, Umeå, October 20th, 2005.

Konferensbidrag

Haake, U. (2019) Vad säger forskning om jämställdhet i akademin? En review av forskning i Norden [What does research say about gender equality in Academia? A review of research in the Nordic countries]. Genusforskning vid Umeå universitet! Umeå University, April 25th, 2019.

Silander, C., Haake, U., Lindberg, L. & Riis, U. (2019) Nordic Research on Gender Equality Among Staff in Higher Education – A Literature Review. Annual conference of Swedish Network of European Studies, Växjö,  April 11–12, 2019.

Brodin, E., Silander, C., Lindberg, L., Frick, L. & Mckenna, S. (2018) Issues on Innovation, Societal Collaboration, and Gender in Doctoral Education: Their Historical Appearances and Relationships in Sweden and South Africa. Högre Utbildning, Lund 2018.

Brodin, E., Silander, C., Lindberg, L., Frick, L. & Mckenna, S. (2018) Innovation, Collaboration, and Gender in National Policies and Guidelines on Doctoral Education: Shapes from Sweden and South Africa in the 21st Century. Quality in Postgraduate Research (QPR), Adelaide, April 17–19, 2018.

Haake, U., Lindberg, O. & Rantatalo, O. (2018) Unravelling Meritocracy: Inclusion and Exclusion in Recruiting Academics. European Conference on Educational Research (ECER). Bolzano, September 4–7, 2018.

Silander, C., Reisel, L., Pietilä, M. & Drange, I. (2018) National Frameworks for Gender Equality in Nordic Higher Education. Nordic Working Life Conference, Oslo, June 13–15, 2018.

Berggren, C., Salminen Karlsson, M., Silander, C., Peterson, H. & Morley, L. (2017) Equity in the Neoliberalised Swedish University?  Nordic Educational Research Association (NERA). Copenhagen, March 23–25, 2017.

Riis, U., Hartman, T. & Levander, S. (2017) Educational Merits in Academic Promotion. Nordic Educational Research Association (NERA). Copenhagen, March 2017.

Silander, C. (2013) Content and Practice of Academic work – A Gender Perspective on the Academic Career. Gender and Education Association Biennial Conference. London, April 23–26, 2013.

Haake, U. (2009) Contradictory Values in Postgraduate Study Programmes? Studies of Mixed, Male- and Female-Dominated Disciplines in Swedish Academia. European Conference on Educational Research (ECER). Vienna, September 28–30, 2009.

Lindberg, L., Haake, U., Riis, U. & Silander, C. (2009) Gender Equality and the Academy: Facts or False Assumptions? European Conference on Educational Research (ECER). Vienna, September 28—30, 2009.

Lindberg, L., Riis, U. & Silander, C. (2009) Gender Equality and the Academy — When Desires and Choice Face Hindrance, Opportunity and Resistance. 6th European Conference on Gender Equality in Higher Education, Stockholm, August 5–7, 2009.

Silander, C. (2009) Leaving Paradise – Gender Perspective on Exit from Academic Careers. Annual Conference of The Australian Sociological Association (TASA). Canberra, December 1–4, 2009.

Silander, C. (2009) Differences between Men and Women Concerning Exit Rates from Academia. European Conference on Educational Research (ECER). Vienna, September 28–30, 2009.

Haake, U. (2008) Gender Imbalance in Early Academic Careers? Approaches to Postgraduate Studies and Gender Equality Work in Male versus Female Dominated Disciplines in Swedish Academia. European Conference on Educational Research (ECER). Gothenburg, September 10–12, 2008.

Riis, U., Haake, U., Lindberg, L. & Silander, C. (2008) Gender Equality and the Academy: When Desires and Choice Face Hindrance, Opportunities and Resistance: A Position Paper. European Conference on Educational Research (ECER). Gothenburg, September 10–12, 2008.

Silander, C. (2008) Gender Equality in Higher Education -To Put Theory in Order. Conference of Southwestern Women’s & Gender Studies Association. Las Vegas, March 12–15, 2008.

Haake, U. (2007) The Making of Leadership in Higher Education – A Gender-Segregated Identity Development Process. 5th International Interdisciplinary Conference on Gender, Work and Organization. Keele University, June 27–29, 2007.

Lindberg, L., Riis , U. & Wallin, C. (2005) Gender Equality in Swedish Higher Education: A complex issue III. 4th European Conference of Gender Equality in Higher Education. Oxford, September 2005.

Lindberg, L., Riis, U. & Wallin C. (2004) Gender Equality in Swedish Higher Education – A complex issue II. European Conference on Educational Research (ECER). Crete, September 22–25, 2004.

Haake, U. (2003) The Discourse on Academic Leadership amongst Novice Department Heads in Higher Education. European Conference on Educational Research (ECER). Hamburg, September 17–20, 2003.

Kyndel, D., Lindberg, L., Riis, U. & Wallin, C. (2003) Gender Equality in Swedish Higher Education - A Complex Issue. 28 th International Conference on Improving University Teaching and Learning. Växjö, June 16–19, 2003.

Lindberg, L., Riis, U. & Wallin, C. (2003) Gender Equality in Swedish Higher Education – A Complex Issue. European Conference on Educational Research (ECER). Hamburg, September 17–20, 2003.

Lindberg, L., Riis, U. & Wallin, C. (2003) Gender Equality in Swedish Higher Education – A Complex Issue. Högskoleverkets kvalitetskonferens. Malmö, March 26–28, 2003.

Debattartiklar

Riis, U. (2012) ”De sakkunnigas utlåtanden har försämrats under en tioårsperiod”. Universitetsläraren 2012/1.

Riis, U. (2012) ”Forskning slår högre än pedagogik vid befordran”. Universen, 2012/1.

Riis, U. (2012) ”Har universitetslärare glädje av pedagogik?” Promotionstal vid 2012 års vinterpromotion vid Uppsala universitet 2012-01-27.

Riis, U. (2011) ”Kvaliteten på professorer hotad”. Kvalitetsmagasinet, 2011-12-21.

Riis, U. (2011) ”Pedagogiska meriter har fått ökad tyngd”. Upsala Nya Tidning, 2011-12-15.

Silander, C. (2010) “Ju fler människor i högskolan desto fler kvinnor på höga poster”. Universitetsläraren, 2010/04.

Haake, U. (2005) ”Kvinnliga och manliga prefekter utvecklas olika”. Universitetsläraren, 2005/01.

Haake, U. (2005) ”Olika utveckling för manliga och kvinnliga ledare”. AKTUM, Nr 3, 2005.

Haake, U. (2004) ”Med fokus på ledarskap”. Örnsköldsviks Allehanda, 2004-11-29.

Haake, U. (2004) Reportage om avhandlingen ”Ledarskapande i akademin. Om prefekters diskursiva identitetsutveckling”. Västerbottensnytt, 2004-11-19.

Haake, U. (2004) ”Män mer positiva till chefsrollen”. Västerbottenskuriren, 2004-11-19.

Haake, U. (2004) ”Svårare att vara kvinnlig prefekt”. Västerbottens Folkblad, 2004-11-19.

Riis, U. (1996) ”De gradvisa triumfernas konst”. Debatt Samtider, Svenska Dagbladet, 1996-01-13.                                                                    

Riis, U. & Lindberg, L. (1996) ”Diskriminering är inte belagd”. Debatt Samtider, Svenska Dagbladet, 1996-03-17. 

Riis, U. (1990) Två fina flickor om kvinnor och karriär. Recension av N. Vestlund och B. Wistrands bok ”Redan som barn var jag en liten flicka”. Årsbok för Kristen Humanism, 1990.

Diverse

Silander, C. (2012) Kvantitativ kartläggning av könsbalans vid utbildningsvetenskapliga fakulteten och naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet [Mapping of gender balance at the Faculty of Education and the Faculty of Sciences at Gothenburg University]. In: Berg et al., Jämställda fakulteter? En studie av arbetsfördelning och normer hos lärare och forskare vid två fakulteter vid Göteborgs universitet. University of Gothenburg.

Riis, U., Haake, U., Lindberg, L. & Silander, C. (2009) Jämställdhet inom universitet och högskolor – något om kunskaps­läget.  Underlag till regeringens Delegation för jämställdhet i högskolan, 2009-06-26 [What is known about equality in Academia – A memo on research addressed at the Government’s Delegation on Equality in Higher Education]. Umeå universitet, Pedagogiska institutionen; Uppsala universitet, Pedagogiska institutionen; Växjö universitet, Universitetspedagogiskt centrum; Växjö universitet, Samhällsvetenskapliga institutionen.

Haake, U. (2007) Mission (im)possible? Kvinnor om att vara akademiska ledare i forskningstunga miljöer [Mission impossible? Women about being academic leaders in research-heavy environments]. IDAS-rapport. Umeå University, Department of Education.


 

 

Senast uppdaterad: 2021-10-28