Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

AD-A för dig som chef

Syftet med metodstödet Arbetsplatsdialog för arbetsgivare, AD-A, är att vid tidiga tecken på ohälsa eller nedsatt arbetsförmåga, vara ett stöd för chefen i dialogen med medarbetaren och i anpassningen av arbetet. Målet är att främja medarbetarens hälsa för att förhindra sjukskrivning eller för att underlätta återgången till arbetet. Genom att använda AD-A kan arbetsgivarens systematiska arbetsmiljöarbete förenklas.

Kärnan i AD-A är att agera direkt genom att

  1. upptäcka tidiga tecken på ohälsa
  2. undersöka ohälsan i dialog, med stöd av en frågeguide
  3. anpassa arbetet med stöd av konkreta guider och en åtgärdsplan
  4. följa upp och utvärdera åtgärderna.

AD-A som bok

Här kan du gratis ladda ned AD-A i bokform.

AD-A har utvecklats av forskare vid Umeå universitet och kliniskt verksamma vid Region Västerbotten samt i samråd med enheten för Arbetsmiljö och hälsa inom personalfunktionen vid Umeå kommun.

Här kan du ladda ned AD-A:s bilagor i A4-format. Nedan kan du ladda ner delar av ovan.

I Vindelns kommun använder cheferna AD-A i sitt arbetsmiljöarbete. Här delar de med sig av en skrivbar frågeguide och handlingsplan.

Chef med erfarenhet av att använda AD-A

Magnus Olofsson arbetar som rektor vid en högstadieskola i Vindelns kommun. Här kan du ta del av Magnus erfarenheter av att använda AD-A.

Digital AD-A

Prevent har digitaliserat AD-A tillsammans med arbetsmarknadens parter och vår forskargrupp. AD-A i digital form är användbar för samtliga chefer inom privat och offentlig sektor i små och stora företag. Digitala AD-A vänder sig även till medarbetare, skyddsombud, HR och arbetsgivare.

Här finns digitala AD-A[TE5] . Metodstödet ger kunskap och stöd i dialogen med medarbetaren och i hur arbetet kan anpassas. Det tar cirka 40−60 minuter att ta sig igenom webbmaterialet och du kan använda det flera gånger, när som helst. 

Bakgrunden till AD-A

Tanken på att skapa AD-A föddes när vår forskargrupp vid Umeå universitet och Region Västerbotten sammanställde resultat i ett forskningsprojekt. Syftet med projektet var att undersöka om en strukturerad dialogmodell, Arbetsplatsdialog för arbetsåtergång, ADA+, kunde vara ett användbart verktyg i hälso- och sjukvård för rehabilitering vid psykisk ohälsa. I projektet deltog omkring 50 personer som var sjukskrivna för utmattningssyndrom samt deras chefer. En rehabiliteringskoordinator intervjuade medarbetarna och cheferna på ett strukturerat sätt var för sig och tillsammans. Målet var att med en skriftlig plan stödja återgång till arbete. 

Resultatet visade att cheferna blev kompetentare på att upptäcka tecken på ohälsa och hur frågor kring arbetsrelaterad ohälsa kan ställas för att underlätta kommunikation och förståelse för medarbetarens situation. Cheferna blev också tryggare i hur arbetsuppgifterna konkret kan anpassas och tydliggöras i en skriftlig plan. Ansvaret för åtgärderna delades mellan chef och medarbetare, vilket ledde till en mer tillitsfull dialog. Från ett ledarskapsperspektiv visade sig dialogmodellen stärka chefens kapacitet att agera och navigera i en komplex rehabiliteringsprocess, samt att använda sin nya kunskap gentemot övriga medarbetare. Sammanfattningsvis visade projektet att ADA+ är en användbar metod inom hälso- och sjukvård och företagshälsa, för att främja återgång i arbete vid psykisk ohälsa.

Eftersom cheferna stärkte sin kapacitet att agera vid arbetsrelaterad ohälsa genom att delta i ADA+ skapades metodstödet AD-A som riktar sig till chefer och arbetsgivare. Om chefer på egen hand kan agera tidigt, kan det förhoppningsvis förebygga ohälsa på arbetsplatser och förhindra sjukskrivningar.