"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Michael Erhardsson, Mostphotos

AD-A för dig som chef

Metodstöd för arbetsplatsdialog

Stress, fysisk smärta och annan ohälsa i arbetslivet kan leda till sjukskrivning. Chefer har ett stort ansvar ...

ADA+ för dig inom hälso- och sjukvård eller företagshälsa

ADA+ för dig inom hälso- och sjukvård eller företagshälsa

Syftet med metodstödet Arbetsplatsdialog för arbetsgivare, AD-A, är att vid tidiga tecken på ohälsa eller nedsatt arbetsförmåga, vara ett stöd för chefen i dialogen med medarbetaren och i anpassningen av arbetet. Målet är att främja medarbetarens hälsa för att förhindra sjukskrivning eller för att underlätta återgången till arbetet.

Genom att använda AD-A kan arbetsgivarens systematiska arbetsmiljöarbete förenklas.

Kärnan i AD-A är att agera direkt genom att

  1. upptäcka tidiga tecken på ohälsa
  2. undersöka ohälsan i dialog, med stöd av en frågeguide
  3. anpassa arbetet med stöd av konkreta guider och en åtgärdsplan
  4. följa upp och utvärdera åtgärderna.

AD-A som bok

Här kan du gratis ladda ned AD-A i bokform.

AD-A har utvecklats av forskare vid Umeå universitet och kliniskt verksamma vid Region Västerbotten samt i samråd med enheten för Arbetsmiljö och hälsa inom personalfunktionen vid Umeå kommun.

Här kan du ladda ned AD-A:s bilagor i A4-format.

I Vindelns kommun använder cheferna AD-A i sitt arbetsmiljöarbete. Här delar de med sig av en skrivbar frågeguide och handlingsplan.

Chef med erfarenhet av att använda AD-A

Magnus Olofsson arbetar som rektor vid en högstadieskola i Vindelns kommun. Här kan du ta del av Magnus erfarenheter av att använda AD-A.

Webbutbildning, Arbetsplatsdialogen

Prevent har digitaliserat AD-A till en webbutbildning, Arbetsplatsdialogen, tillsammans med arbetsmarknadens parter och vår forskargrupp. Arbetsplatsdialogen är användbar för samtliga chefer inom privat och offentlig sektor i små och stora företag.Arbetsplatsdialogen vänder sig även till medarbetare, skyddsombud, HR och arbetsgivare.

Arbetsplatsdialogen ger kunskap och stöd i dialogen med medarbetaren och i hur arbetet kan anpassas. Det tar cirka 60 minuter att ta sig igenom webbutbildningen och du kan använda den flera gånger, när som helst.

Här finner du även ett webbinarium om Arbetsplatsdialogen. Här får du tips om hur du kan använda dig av Arbetsplatsdialogen för att upptäcka tecken på ohälsa, hålla samtal och anpassa arbetet. Du möter forskaren Therese Eskilsson vid Umeå universitet som berättar om metoden, samt Eric Storbjörk från Arbetsmiljöverket som berättar om deras kampanj med fokus på arbetsanpassning.

Bakgrunden till AD-A

Tanken på att skapa AD-A föddes när vår forskargrupp vid Umeå universitet och Region Västerbotten sammanställde resultat i ett forskningsprojekt. Syftet med projektet var att undersöka om en strukturerad dialogmodell, Arbetsplatsdialog för arbetsåtergång, ADA+, kunde vara ett användbart verktyg i hälso- och sjukvård för rehabilitering vid psykisk ohälsa. I projektet deltog omkring 50 personer som var sjukskrivna för utmattningssyndrom samt deras chefer. En rehabiliteringskoordinator intervjuade medarbetarna och cheferna på ett strukturerat sätt var för sig och tillsammans. Målet var att med en skriftlig plan stödja återgång till arbete. 

Resultatet visade att cheferna blev kompetentare på att upptäcka tecken på ohälsa och hur frågor kring arbetsrelaterad ohälsa kan ställas för att underlätta kommunikation och förståelse för medarbetarens situation. Cheferna blev också tryggare i hur arbetsuppgifterna konkret kan anpassas och tydliggöras i en skriftlig plan. Ansvaret för åtgärderna delades mellan chef och medarbetare, vilket ledde till en mer tillitsfull dialog. Från ett ledarskapsperspektiv visade sig dialogmodellen stärka chefens kapacitet att agera och navigera i en komplex rehabiliteringsprocess, samt att använda sin nya kunskap gentemot övriga medarbetare. Sammanfattningsvis visade projektet att ADA+ är en användbar metod inom hälso- och sjukvård och företagshälsa, för att främja återgång i arbete vid psykisk ohälsa.

Eftersom cheferna stärkte sin kapacitet att agera vid arbetsrelaterad ohälsa genom att delta i ADA+ skapades metodstödet AD-A som riktar sig till chefer och arbetsgivare. Om chefer på egen hand kan agera tidigt, kan det förhoppningsvis förebygga ohälsa på arbetsplatser och förhindra sjukskrivningar.

Senast uppdaterad: 2022-07-07