"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

Daniel Öhlund Lab

Forskargrupp Vi forskar om cancer i bukspottkörteln.

Bukspottkörtelcancer är en tumörsjukdom med en mycket dålig prognos där 5-årsöverlevnaden ligger under 8 procent. Detta trots omfattande forskning och åtskilliga försök att testa nya behandlingsmetoder.

Sjukdomen yttrar sig i sena och ospecifika symtom vilket gör att diagnosen ställs sent i sjukdomsförloppet. Vid upptäckt har cancersjukdomen därför ofta redan hunnit sprida sig till andra delar av kroppen vilket omöjliggör botande behandling. Sjukdomen är dessutom känd för att svara dåligt på cytostatikabehandling och att snabbt utveckla en behandlingsresistens. Behovet av nya och mer effektiva behandlingsmetoder samt metoder som möjliggör upptäckt av sjukdomen i ett tidigare stadium är därför stor för denna cancerform. 

En bukspottkörteltumör består av cancerceller som är inbäddade i en bindvävsrik stödjevävnad. I stödjevävnaden finns även nerver, kärl, immunceller och fibroblaster (en celltyp som fungerar som ”bindvävsfabriker” och producerar en stor del av bindväven som finns i tumören). Mängden stödjevävnad är större i en bukspottkörteltumör jämfört med de flesta andra tumörformer. Denna stödjevävnad interagerar aktivt med cancercellerna och har en mycket viktig roll under utvecklingen av bukspottkörtelcancer. Vissa komponenter i tumörens stödjevävnad bildas tidigt i tumörutvecklingen, och fragment av dessa kan uppmätas i blodet hos individer med cancer.

Syftet med den forskning som bedrivs i laboratoriet är att utveckla strategier för att tidigt kunna diagnostisera och sedan följa sjukdomens utveckling över tid genom att mäta de cirkulerande nivåerna av dessa fragment av stödjevävnad. Vårt mål är även att hitta de komponenter i stödjevävnaden som är särskilt viktiga för cancercellernas tillväxt och överlevnad. När dessa komponenter väl är identifierade kommer cellodlingsmodeller och djurmodeller att användas för att utveckla och testa läkemedel som oskadliggör viktiga interaktioner mellan cancerceller och stödjevävnaden. Målsättningen är att på detta sätt hindra cancercellens tillväxt och spridning, men även att göra cancercellerna mer känsliga för traditionell cytostatikabehandling. Sådana läkemedel skulle ge förutsättningar för att avsevärt förbättra prognosen för patienter med bukspottkörtelcancer.

Medarbetare och projekt

Daniel Öhlund (PI) 
M.D., Ph.D., Wallenberg Molecular Medicine Fellow and Wallenberg Clinical Fellow

Daniel har över 10 års erfarenhet av bukspottkörtelcancerforskning och har ett särskilt intresse för bukspottkörtelns mikromiljö. Han disputerade vid Umeå universitet 2010 och under 2012–2016 arbetade han som postdoktor i David Tuvesons labb vid Cold Spring Harbor Laboratory. Forskningen har fokuserat på att hitta diagnostiska och prognostiska biomarkörer för bukspottkörtelcancer som härrör från stroma, och på senare tid också att förstå stromas roll i sjukdomsutvecklingen. Det övergripande syftet är att hitta metoder för att kunna diagnostisera sjukdomen tidigare och att utveckla nya behandlingsstrategier genom att angripa mikromiljön. Han är gruppledare vid Wallenbergcentrum för molekylär medicin vid Umeå universitet, docent i onkologi, och specialistläkare (onkolog) vid Cancercentrum vid Umeå universitetssjukhus . 

Mitesh Dongre
Första Forskningsingenjör/Lab manager

Mitesh har erfarenhet av att studera bakteriell kvorumavkänningsberoende patogenes hos gastrointestinala patogener. Mitesh fick sin doktorsexamen i Indien där han gjorde proteomiska studier för att förstå molekylära mekanismer för patogenes i Vibrio cholerae. Under senare år har hans forskning främst fokuserat på identifiering och karakterisering av nya toxinsekretionsvägar i bakterier. I Öhlundlabbet är hans huvuduppgift att förstå betydelsen av mänsklig mikrobiom, särskilt tarmmikrobiomet, i etiologin för bukspottkörtelcancer. Dessutom analyserar han patofysiologiska effekter av utsöndrade bakteriella membranblåsor för bukspottkörtelcancer. 
På labbet arbetar Mitesh också som labbchef och ansvarar för organoid kulturlaboratoriet. 

Charlotte Nordström
Forskningsingenjör/ Djurmodels-samordnare

Charlotte är laboratorietekniker och har arbetat på Onkologiska Forskningslaboratoriet sedan 1997. I Öhlundlabbet förvaltar hon djurkolonin och har utvecklat rutinerna för djurhuset. Hon bistår också i olika djurförsök. Dessutom har hon erfarenhet av cellodling, immunohistokemisk färgning, In Situ Hybridization (med hjälp av RNA-omfattningstekniken) och olika djurkirurgiska ingrepp. 

Cedric Patthey
Första forskningsingenjör

Cedric har sin bakgrund inom utvecklingsbiologi. Tidigare har han studerat cellflödesspecifikation, mognad och celltypsutveckling med fokus på nervcellerna. Han blev alltmer intresserad av användningen av bioinformatiska verktyg, och han har optimerat tekniker för transkriptionsprofilering av celltyper och fördjupar sig nu i encellstranskriptomik. 
I Öhlundlabbet fokuserar Cedric på karakteriseringen av celltypsdiversiteten hos celler som finns i stroma av bukspottkörtelcancer. Syftet är att dechiffrera de molekylära mekanismerna som är involverade i interaktionerna mellan cancerceller och stroma, med fokus på fibroblaster och neuronerna som innerverar bukspottkörteln. 

Anastasia Knyazeva
Postdoktor

Anastasia studerade Biofysik and Molekylar Biologi i Saint-Petersburg, Ryssland. Hon erhöll sin doktorsexamen vid Umeå universitet där hon undersöka kemiska och genetiska metoder för att modulera membranpassage och autofagi i celler. Som postdoc i Öhlund lab fokuserar hon på tumör-associerade fibroblaster och deras förmåga att hämma tumörutveckling, samt att utveckla läkemedel som modulerar dessa tumör-inhiberande förmågor.

James Mason
Postdoktor

James är en postdoktoral forskare från Storbritannien. För sin doktorsexamen studerade han mänsklig pluripotent stamcellsheterogenitet med hjälp av Raman-spektroskopi och cellpopulationsmodelleringstekniker vid University of Sheffield. Han började forska om bukspottkörtelcancer vid Wallenberg Centre for Molecular Medicine i Umeå 2017. För närvarande involverar James primära projekt att genomföra skärmar med hög genomströmning av små molekyler för att identifiera terapier i bukspottkörtelcancer med hjälp av in vitro-organoidodlingsmodeller samt utveckla Raman-spektroskopi för att snabbt profilera sjukdomen hos patienter. Dessutom studerar James tumörorganoid metastatisk potential, deras mottaglighet för ClyA-toxin och quadruplex DNA-dynamik. 

Kumail Kumar Motiani
Postdoktor

Kumail avslutade sina medicinska studier i Pakistan och inledde sin doktorsexamen vid Åbo universitet. Han har erfarenhet av att studera inre organmetabolism med hjälp av olika radiologiska avbildningsmetoder (PET, CT, MR). I Öhlundlabbet kommer han att ansvara för att utveckla radiotracers för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer. Dessutom kommer han att utveckla riktlinjer med hjälp av olika bildmetoder (CT, ultraljud) som hjälper till att diagnostisera både pankreatit och bukspottkörtelcancer. Kumail fokuserar också på radiotracers riktade mot tumörstroma. 

Margarita Espona-Fiedler
Postdoktor

Margas vetenskapliga intressen fokuserar på nästa generations terapier och identifiering av nya biomarkörer för tidig upptäckt inom precisionsmedicin. Hon avslutade sin doktorsexamen i cancer och genetik år 2012 vid universitetet i Barcelona (Spanien) och inledde sin postdoktorala utbildning vid Northwestern University (Chicago, USA) där hon bidrog till identifieringen av MED12 som en ny cancerdrivargen i livmoderleiomyom. Efter att ha flyttat till Storbritannien fick hon lång erfarenhet av läkemedelsupptäckt och preklinisk bedömning av förstklassiga apoptotiska riktade terapier vid både Institute of Cancer Research (2014-2016) och Center for Cancer Research and Cell Biology-Queen's University of Belfast (2016-2019). Senast började hon på Karolinska Institutet för att terapeutiskt rikta in sig på odrogbara transkriptionsfaktorer med hjälp av en proof-of-concept proteolys riktad mot chimär (PROTAC) och CRISPR-Cas9-modeller i AML-celler. De mest relevanta resultaten har publicerats i peer-reviewed tidskrifter som Cell Death and Differentiation, FEBS, Modern Pathology eller Endocrinology. Nu på Öhlundlabbet fokuserar hennes arbete på identifiering och validering av nya terapeutiska metoder för behandling av bukspottkörtelcancer. 

Joshua Cumming
Doktorand

Joshua avslutade sin kandidatexamen och magisterexamen vid University of Manchester innan han arbetade som forskningsassistent vid Manchester Collaborative Center for Inflammation Research (MCCIR). Hans tidigare forskning använde superupplösningsmikroskopi för att bedöma organisationen av hämmande receptorer i naturliga mördarceller i nanometerskala. Joshuas doktorandprojekt kommer att fokusera på att identifiera och karakterisera subpopulationer av cancerassocierade fibroblaster (CAF) i bukspottkörtelcancer. Joshua kommer att undersöka om manipulering av CAF-subtypdifferentiering är en livskraftig terapeutisk strategi för bukspottkörtelcancer. 

Parniyan Maneshi
Doktorand

Parniyan tog sin magisterexamen i biomedicinsk vetenskap vid universitetet i Maastricht i Nederländerna efter att ha avslutat sin kandidatexamen inom biomekanik i Iran. Hon har erfarenhet av att arbeta med fibroblaster och 3D-cellodlingsmodeller. I sin masteruppsats arbetade hon med en Notch-inhibiting Hypoxia-activated prodrug (HAP) och studerade dess effekt på behandlingsresistens i en lungcancermodell. Parniyan började på Öhlundlabbet 2020 som Early Stage Researcher (ESR) som arbetar inom PRECODE (PancREatic Cancer OrganoiDs rEsearch) International Network som syftar till att utbilda en ny generation ledande forskare i modellsystem och metoder för utveckling av nya terapier för bukspottkörtelcancer. Hon kommer att identifiera de extracellulära matriskomponenterna (ECM) som är involverade i tumörprogression genom att analysera tumör-stromala interaktioner i bukspottkörtelcancertumörmikromiljön (TME). Dessutom kommer hon att studera svaret hos cancerceller under spänning och identifiera deras hanteringsmekanism. Syftet är att få en djupare förståelse för den funktionella mångfalden som finns i ECM för bukspottkörtelcancer. 

Stina Lindblad
Doktorand

Stina studerade vid Medicinska fakulteten vid Umeå universitet och tog sin doktorsexamen 2009. Hon har arbetat som läkare på Cancercentrum vid Umeå universitetssjukhus sedan 2011 och är sedan 2018 specialist i onkologi. Stina påbörjade sina doktorandstudier hösten 2020 och hennes forskning handlar om kliniska, biokemiska och molekylära markörer hos patienter med bukspottkörtelcancer. Hon kommer att undersöka olika biomarkörer och deras korrelation till radiologiskt och kliniskt svar vid kemoterapibehandling. 

Andra studenter

Tala Alsaed
Masterstudent

Mohammad Javad Dehghan Nayeri
Gäst-doktorand

Tidigare lab-medarbetare

Linus Böös
Forskaraspirant
(Juni 2021-Juni 2024)

Irina Sarró
Masterstudent
(Januari 2024-Juni 2024)

Ellen Åberg
Medicinstudent (T10-projekt)
(Januari 2024-Juni 2024)

Ada Mireia Oliva Quilez
Student
(Januari 2023-Juni 2023)

Maja Westerlund
Masterstudent
(Januari 2023-Juni 2023)

Tommy Lidström
Doktorand
(September 2017-December 2022)

Ankit Kumar Patel
Post-doctor
(December 2019-Augusti 2022)

Maciej Wojszczyk
IFMSA-student
(Augusti 2022)

Jean de Dieu Mwizerwa
Masterstudent
(September 2021-Februari 2022)

Enzo Giacopino
Masterstudent
(September 2021-Februari 2022)

Clara S. Landwehr
Masterstudent
(Januari 2022-Mars 2022) 

Paromita Kundu
Post-doctor
(Juli 2019-Februari 2022)

Agnes Blank
Medicinstudent (T10 projekt)
(September 2021-Januari 2022)

Rahul Gaur
Post-doctor
(Juli 2020-Augusti 2021)

Marina Rubio Garcia
Kandidatstudent
(Januari 2021-Augusti 2021)

Noor Salah M. Alali
Masterstudent
(Januari 2021-Juni 2021)

Linda Ogol
Masterstudent
(Februari 2020-Februari 2021)

Sepideh Farmand Azadeh
Masterstudent
(September 2020-Januari 2021)

Joakim Lehrstrand
Student, sommarstipendium
(Juni 2020-Augusti 2020)

Tony Ullman
 Kandidatuppsats
(April-Juni 2020)

Carina Binder
Lab intern
(September 2019-Maj 2020)

Ismael Cem Nass Kebapcioglu
Masterstudent
(April 2019-Maj 2020)

Yvonne Jonsson
Lab technician
(January 2017-January 2020)

Lee Ann Tjon-kon-fat
Projektassistent (Post-doc)
(Juni 2019-September 2019)

Ismail Chergui
IFMSA-student
(Augusti 2019)

Silvia Remeseiro
Post-doctor
(September 2017-Februari 2019)

Sushmitha Sankarasubramanian
Masterstudent
(April 2018 - Januari 2019)

Marcus Fredriksson Sundbom
Med. student, sommarstipendium
(Juni 2018 - Augusti 2018)

Lucas de Barros Anastácio
IFMSA-student
(Juni 2018)

Sofía Alejandra Moreira Lino
IFMSA-student
(Juni 2018)

Rituparna De
Post-doctor
(April 2017-Mars 2018)

Fredrik Trulsson
Projekt assistent
(September 2017 - December 2017)

Lediga tjänster labbet

För frågor angående framtida tjänster, vänligen kontakta Daniel (daniel.ohlund@umu.se). För frågor som rör examensarbeten, vänligen kontakta Mitesh (mitesh.dongre@umu.se). 

Så hittar du labbet

Vi finns i byggnad 6M, Norrlands universitetssjukhus, Umeå. Ingång L31 (nära Medicinska biblioteket).

Stöd vår forskning

Donationer till labbet sker via Cancerforskningsfonden i Norrland.

Bankgiro 900-2668
Plusgiro 90 02 66-8
Swish: 123 900 26 68

(Märk donationen med: Pankreas-Öhlund)

Forskningsledare

Daniel Öhlund
Biträdande universitetslektor, specialistutbildad läkare, övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-785 17 27

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för diagnostik och intervention, Wallenberg centrum för molekylär medicin

Forskningsområde

Cancer

Publikationer

Journal of Gastrointestinal Oncology, AME Publishing Company 2024, Vol. 15, (2) : 755-767
Borgmästars, Emmy; Jacobson, Sara; Simm, Maja; et al.
The Lancet Gastroenterology & Hepatology, Elsevier 2024, Vol. 9, (3) : 205-217
Labori, Knut Jørgen; Bratlie, Svein Olav; Andersson, Bodil; et al.
Nucleic Acids Research, Oxford University Press 2023, Vol. 51, (12) : 6264-6285
Deiana, Marco; Andrés Castán, José María; Josse, Pierre; et al.
Frontiers in Genetics, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 14
Gonzalez-Castrillon, Luz Maria; Wurmser, Maud; Öhlund, Daniel; et al.
Cancer immunology research, American Association for Cancer Research 2023, Vol. 11, (1) : 72-92
Lidström, Tommy; Cumming, Joshua; Gaur, Rahul; et al.
Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 11
Mason, James E.; Öhlund, Daniel
Clinical Cancer Research, American Association for Cancer Research (AACR) 2023, Vol. 29, (6) : 1137-1154
Erice, Oihane; Narayanan, Shruthi; Feliu, Iker; et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, Elsevier 2023, Vol. 248
Bhuma, Naresh; Chand, Karam; Andréasson, Måns; et al.
International Journal of Molecular Sciences, MDPI 2022, Vol. 23, (21)
Mason, James E.; Lundberg, Erik; Jonsson, Pär; et al.
Molecular Oncology
Flodbring Larsson, Per; Karlsson, Richard; Sarwar, Martuza; et al.
Cancers, MDPI 2021, Vol. 13, (21)
Borgmästars, Emmy; Lundberg, Erik; Öhlund, Daniel; et al.
Frontiers in Cell and Developmental Biology, Frontiers Media S.A. 2021, Vol. 9
Maneshi, Parniyan; Mason, James; Dongre, Mitesh; et al.
Cancer Research, The American Association for Cancer Research 2020, Vol. 80, (7) : 1461-1474
Tian, Chenxi; Öhlund, Daniel; Rickelt, Steffen; et al.
Cancers, MDPI 2020, Vol. 12, (4)
Li, Xingru; Larsson, Pär; Ljuslinder, Ingrid; et al.
Journal of the American Chemical Society, Vol. 142, (6) : 2876-2888
Jamroskovic, Jan; Doimo, Mara; Chand, Karam; et al.
Cancers, MDPI 2020, Vol. 12, (11)
Khomiak, Andrii; Brunner, Marius; Kordes, Maximilian; et al.
International Journal of Cancer, Wiley-Blackwell 2019, Vol. 144, (8) : 1877-1887
Honda, Kazufumi; Katzke, Verena A.; Hüsing, Anika; et al.
Clinical Cancer Research, American Association for Cancer Research Inc. 2019, Vol. 25, (22) : 6742-6755
Ponz-Sarvise, Mariano; Corbo, Vincenzo; Tiriac, Hervé; et al.
Journal of Pathology, John Wiley & Sons 2019, Vol. 5, (2) : 130-141
Franklin, Oskar; Billing, Ola; Öhlund, Daniel; et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, National Academy of Sciences 2019, Vol. 116, (39) : 19609-19618
Tian, Chenxi; Clauser, Karl R.; Öhlund, Daniel; et al.
Gut, BMJ Publishing Group Ltd 2019, Vol. 68, (1) : 159-171
Neesse, Albrecht; Bauer, Christian Alexander; Öhlund, Daniel; et al.
Annals of Surgery, Vol. 267, (4) : 775-781
Franklin, Oskar; Jonsson, Pär; Billing, Ola; et al.
Journal of Pathology, John Wiley & Sons 2018, Vol. 246, (3) : 311-322
Morin, Eric; Sjöberg, Elin; Tjomsland, Vegard; et al.
Journal of Experimental Medicine, Vol. 214, (3) : 579-596
Öhlund, Daniel
Cell, Vol. 166, (4) : 936-976
Chio, Iok In Christine; Jafarnejad, Seyed Mehdi; Ponz-Sarvise, Mariano; et al.
Cancer Biomarkers, IOS Press 2015, Vol. 15, (1) : 1-10
Franklin, Oskar; Öhlund, Daniel; Lundin, Christina; et al.
Cell, Cell press 2015, Vol. 160, (1-2) : 324-338
Boj, Sylvia F; Hwang, Chang-Il; Baker, Lindsey A; et al.
Journal of Experimental Medicine, Vol. 211, (8) : 1503-1523
Öhlund, Daniel; Elyada, Ela; Tuveson, David
BMC Cancer, Vol. 13
Öhlund, Daniel; Franklin, Oskar; Lundberg, Erik; et al.
British Journal of Cancer, Vol. 101, (1) : 91-97
Öhlund, Daniel; Lundin, Christina; Ardnor, Bjarne; et al.
International Journal of Cancer, Vol. 122, (12) : 2805-2810
Öhlund, Daniel; Ardnor, Bjarne; Öman, Mikael; et al.
En utmaning att hitta lösningen på pankreascancer

Bukspottkörtelcancer står emot de flesta behandlingar som finns idag och femårsöverlevnaden är låg.

Cancerforskningsfonden i Norrland logotyp
75 miljoner kronor till cancerforskning

Cancerforskningsfonden i Norrland gör den enskilt största satsningen på cancerforskning i norra Sverige.

Blodprov för cancer i bukspottskörteln mål för EU-projekt

Umeå universitet deltar i projekt för att utveckla blodprov för att upptäcka cancer i bukspottskörteln.

Speciellt protein ökar dödlighet vid cancer i bukspottkörteln

Ett särskilt protein gör att att cancerceller i bukspottskörteln kan växa och spridas, visar ny studie.

Senast uppdaterad: 2024-06-06