"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Anpassning av idrott till barn – från vision till praktik

Forskningsprojekt Det finns ett intresse och en vilja att på olika nivåer anpassa idrottsverksamhet till barn, men ibland också en osäkerhet över vad som är mest lämpligt att göra och hur det ska genomföras.

Studien syftar till att beskriva och analysera den svenska föreningsidrottens utvecklingsarbete rörande att anpassa olika idrotter och idrottsverksamheter till barn och unga.

Projektansvarig

Inger Eliasson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 12

Projektöversikt

Projektperiod:

2015-01-01 2018-12-31

Finansiering

Riksidrottsförbundet

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Pedagogiska institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Forskningsområde

Idrottsforskning, Pedagogik

Projektbeskrivning

Bakgrund
Inom den svenska idrottsrörelsen pågår utvecklingsarbeten inom flera idrotter för att anpassa verksamheten bättre till barn. Det finns ett intresse och en vilja att på olika nivåer anpassa idrottsverksamhet till barn, men ibland också en osäkerhet över vad som är mest lämpligt att göra och hur det ska genomföras. Den vetenskapliga kunskapen om hur idrotten anpassas till barns förutsättningar, önskemål och behov inom olika idrotter är bristfällig. Det betyder också att kunskap om effekter av alternativa idrottsmodeller eller tävlingssystem för barn och ungdomar till stor del saknas. Det saknas djupare analyser av de förändringar som gjorts i olika idrotter hittills, varför mer forskning behövs. Anpassningsarbetet handlar om ett samspel i en idrottskultur mellan visioner och praktiska handlingar, från förbund till förening och i ett idrottssystem.

Syfte
Övergripande syfte med föreliggande studie är att beskriva och analysera den svenska föreningsidrottens utvecklingsarbete rörande att anpassa olika idrotter och idrottsverksamheter till barn och unga. Fokus i denna studie har riktats mot hur ambitioner och målsättningar gällande anpassning av idrott till barn på övergripande policy- och specialidrottsförbundsnivå samverkar med motsvarande på specialidrottsdistriktsnivå och lokal nivå i idrottsföreningar samt hur detta upplevs av vuxna och barn på de olika nivåerna.
Forskningsprojektet utgörs av två empiriska delstudier, en förbunds- respektive en föreningsstudie, för att närmare bestämt nå kunskap om hur dessa nivåer som delar i ett idrottssystem samverkar när det gäller anpassning av idrottsverksamhet till barn i 10–13 års ålder inom basket, innebandy och friidrott.

Datainsamling
Studien baseras på intervjuer med 31 personer från idrotterna basket, innebandy och friidrott. Urvalet består av sju förbundsrepresentanter, tolv tränare och tolv barn mellan 10 och 13 år. Vidare har ett antal observationer genomförts.

Implikationer
Studien leder till en förståelse för att det kan finnas en risk för en obalans eller motsägelsefullhet i anpassningarna som komplicerar anpassningsprocessen. Det kan uppstå om innehåll i anpassningarna ensidigt inriktas mot exempelvis individens idrottsliga och fysiologiska utveckling istället för att inkludera barnen i ett helhetsperspektiv, med hänsyn tagen till flickors och pojkars förutsättningar, önskemål och behov i ett beteendevetenskapligt perspektiv. Studien ger kunskap för att stödja riktade insatser mot anpassning på individnivå och hur dessa samverkar med insatser mot bakgrund av organisering av idrottssystemet för att förstå vad som möjliggör eller begränsar implementeringsprocessen och genomförande av anpassning av idrott till barn i praktiken.

Publikationer

Senast uppdaterad: 2019-09-18