"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Applicering av ett jämlikhetsperspektiv på kardiovaskulär prevention i norra Sverige

Forskningsprojekt Hjärtkärlsjukdom är den ledande hälsoproblem i landet, och är också vanligare hos socialt och ekonomiskt svagare grupper i samhället.

I forskningsprojektet används jämlikhetsglasögon genom att fokusera på tre aspekter av jämlikhet i hälsa: effekten av förebyggande intervention, ojämlikhet i tillgång till hälso- och sjukvård och identifieringen av sociala bestämningsfaktorer för dessa ojämlikheter.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2015-01-01 2017-12-31

Finansiering

FORTE, 2015-2017: 2 980 000 kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

Hjärtkärlsjukdom är den ledande hälsoproblem i landet, och är också vanligare hos socialt och ekonomiskt svagare grupper i samhället. Ett av målen med den nuvarande svenska folkhälsopolitiken är att ta itu med dylika socioekonomiska skillnaderna i hälsa. Forskning har dock visar att även om interventioner kan bidra till minskad förekomst av hjärtkärlsjukdom, kan samma interventioner också bidra till ökad ojämlikhet i hälsa. Detta innebär särskilda utmaningar för samhället att kunna minska inte bara den totala förekomsten av, utan också de sociala ojämlikheterna i, hjärtkärlsjukdom. Ett tydligt jämlikhetsperspektiv i folkhälsopolitiken är därför av största vikt.

För att uppnå detta har uttrycket "equity lens" (jämlikhetsglasögon) myntats. Jämlikhetsglasögon avser en strategi med tydlig integrering av jämlikhetsaspekter inom forskning, uppföljning och/eller praxis, i syfte att minska klyftorna mellan de mest och de minst privilegierad i en viss hälsointervention.

I det aktuella projektet används jämlikhetsglasögon genom att fokusera på tre aspekter av jämlikhet i hälsa: effekten av en förebyggande intervention, ojämlikhet i tillgång till hälso- och sjukvård; och identifieringen av sociala bestämningsfaktorer för dessa ojämlikheter. Dessa aspekter kommer undersökas i Västerbotten Intervention Program (VIP), en befolkningsbaserad intervention som syftar till att minska insjuknande och dödlighet i hjärtkärlsjukdom.

Tre forskningsfrågor kommer att analyseras under perioden 1990-2010:
a) Har interventionen minskat eller ökat socioekonomiska ojämlikheter i CVD sjuklighet och dödlighet?
b) Behandlas de med samma behov lika när det kommer till vårdutnyttjande i Västerboten?
c) Vilka är de avgörande bestämningsfaktorerna för socioekonomisk ojämlikhet i CVD och vårdutnyttjande i Västerbotten?

Genom att besvara dessa mål, har vi för avsikt att nå ny kunskap om i vilken grad jämlikhet i hälsa samverkar med pågående hälsoprogram, och i förlängningen också undersöka hur jämlikhetsglasögon kan bidra till att folkhälsopolitiken i Sverige kan nå sina utsatta mål. Detta sätter ramarna för projektets relevans för samhället.

Senast uppdaterad: 2020-04-01