"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Att flytta från storstaden – barnfamiljers migrationsstrategier för en socialt hållbar vardag utanför storstadsområdena

Forskningsprojekt Allt fler barnfamiljer flyttar från storstäder med förväntningar om en mer socialt hållbar vardag. Projektet studerar dessa familjers migrationsstrategier i relation till vardagslivets organisation och geografiska kontext före och efter flytten.

Att flytta från storstaden innebär att familjens vardagsliv, med boende, arbete och pendling, ska omorganiseras. Projektet analyserar hur familjers vardagsliv underlättar eller begränsar familjers förutsättningar att flytta från en storstadsmiljö och hur flytten påverkar vardagslivets organisation i olika geografiska kontexter samt möjliga effekter på (o)jämställdhet i familjers organisation av vardagen.

Projektansvarig

Erika Sandow
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 52 94

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-01-01 2019-12-31

Finansiering

FORTE, 2017-2019: 2 880 000 kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Enheten för demografi och åldrandeforskning, Institutionen för geografi, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Forskningsområde

Kulturgeografi

Projektbeskrivning

Allt fler barnfamiljer flyttar ut från storstäder med förväntningar om en annan och mer social hållbar vardag. Dessa kontraurbana flyttningar kommer att forma befolkningsstrukturer och förändra familjernas levnadsförhållanden. Även om forskare har försökt att förklara olika aspekter av kontraurbanisering så har förutsättningarna för kontraurbana flyttningar förändrats de senaste årtiondena. Rådande förhållanden på arbetsmarknaden, såsom möjligheter till distansarbete, flexibel arbetstid och pendling, underlättar eller begränsar sannolikt familjers förutsättningar för flytta från en storstadsmiljö för att skapa ett bättre organiserat liv. Händelser i familjers levnadsbanor såsom förändrade boendeförhållanden, livsstilsförändringar och familjebildning är också troliga aspekter som påverkar dessa migrationsstrategier. Hur dessa varierande aspekter i familjers vardagsliv formar migrationsstrategier och hur de påverkar kvinnor och män olika saknas i den kontraurbana forskningen.

Genom att se den kontraurbana flytten som en omlokaliseringsstrategi med syfte att förbättra förutsättningarna för ett bättre och mer socialt hållbart vardagsliv kommer detta projekt att analysera barnfamiljers kontraurbana flyttningsmönster i nutida Sverige. Fokus kommer att vara på barnfamiljer i åldern 25-40 år som har flyttat från en större stad (Stockholm, Malmö eller Göteborg) de senaste tio åren. Projektet kommer att (i) använda longitudinell registerdata på individnivå för att (i) analysera familjers kontraurbana flyttningsmönster i relation till deras arbets-, boende-, pendling- och familjesituation samt geografiska kontext före och efter flytten (ii) undersöka hur faktorer relaterade till familjers organisation av vardagen (arbete, boende, pendling och familjesituation) formar deras migrationsstrategier och (iii) undersöka migrationsstrategiernas möjliga effekter på (o)jämställdhet i familjers balans mellan arbete och privatliv.

Resultaten kommer att bidra med kunskap som kan utgöra relevanta planeringsunderlag till en framtida sammanhållen planering av städer, tätorter och landsbygd genom att bidra med kunskap om samtida trender av urbanisering och kontraurbanisering samt insikt om barnfamiljers flyttnings- och pendlingsstrategier för att skapa ett socialt hållbart vardagsliv.

Nyckelord: migration, pendling, barnfamiljer, social hållbarhet, utflyttning, storstad, migrationsstrategier

Artikel: Which families move out from metropolitan areas?: Counterurban migration and professions in Sweden

Senast uppdaterad: 2022-02-25