"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Pxhere

Att nå äldre personer med hälsofrämjande och preventiva interventioner – Utvärdering av träningsprogrammet för fallprevention ”appen Säkra steg”

Doktorandprojekt inom Företagsforskarskolan vid Umeå universitet. Projektet avslutades den 4 maj 2023 när Saranda Bajraktari disputerade.

Syftet med projektet är att utvidga den kunskapsbas som behövs för att kunna genomföra hälsofrämjande åtgärder och förebyggande insatser för äldre. Genom att specifikt studera fallprevention, i form av en M-hälsa (mobil hälsa), kommer jag att utvärdera effektivitet, kostnadseffektivitet och i vilken utsträckning M-hälsa-träningsprogrammet "Säkra steg" nådde den avsedda målgruppen.

Doktorand

Saranda Bajraktari
Övrig/annan befattning
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-09-09 2023-05-04

Finansiering

Företagsforskarskolan och Östersunds Kommun (50/50)

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

"Säkra steg" är ett mobilt träningsprogram som utformats för att förhindra fall bland äldre genom balans och styrketräning. "Säkra steg" utvecklades i samarbete mellan seniorer 70+ och forskare vid Umeå universitet. Appen har testats framgångsrikt i en genomförbarhetsstudie (feasibility study). Det är fortfarande nödvändigt att studera effektiviteten och kostnadseffektiviteten hos appen "Säkra steg" och hitta lämpliga implementeringsstrategier för att fastställa i vilken utsträckning interventionen kan nå avsedd befolkning.

För att nå syftet med detta projekt så kommer fyra studier att genomföras:

I studie ett kommer en litteraturöversikt om hälsofrämjande och förebyggande insatser för äldre genomföras.

I studie två kommer "Säkra steg" utvärderas utifrån REACH (i vilken utsträckning interventionen studien når ut till den äldre befolkningen och deras egenskaper, andel och deltagarnas representativitet).

Vidare kommer effektivitet och kostnadseffektivitet samt rekryterings- och stödjande strategier utvärderas genom en pragmatisk studie i Östersund och jämföras mot en nationell randomiserad kontrollerad studie (RCT) som är helt online baserad utan personlig kontakt. Effektivitet kommer beskrivas i studie tre och kostnadseffektivitet i studie fyra.

Senast uppdaterad: 2023-09-12