"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Att räkna med bråk - en studie av konflikter och psykisk ohälsa i kvinnodominerade arbetsplatser ur ett genusperspektiv

Forskningsprojekt Projektet uppmärksammar en djupt inrotad föreställning om kvinnors oförmåga att hantera konflikter i samhället och på arbetsplatser.

När kvinnor dominerar till antal antas de baktala varandra, ha svårt att komma överens och att gemensamt fatta beslut för att sedan verkställa dem på arbetsplatsen. Detta är exempel på myter kring kön och femininitet men därmed inte mindre viktiga för den psykosociala arbetsmiljön, tvärtom, eftersom dessa uppfattningar ofta är omedvetna och därför dolda.

Projektansvarig

Britt-Inger Keisu
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 59 64

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-01-01 2019-12-31

Finansiering

FORTE, 2016-2018: 3 734 000 kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen

Forskningsområde

Sociologi

Projektbeskrivning

Att vara oense och ha olika åsikter är en normal del av arbetsvardagen. Vi vet att kvinnodominerade yrken i allmänhet präglas av en sämre arbetsmiljö, och att graden av sjukfrånvaro är högre. Detta kan förklaras av skillnader i arbetsmiljö och arbetsvillkor.

Syftet med projektet är att undersöka konflikters betydelse för anställdas psykiska ohälsa på kvinnodominerade arbetsplatser som grundskola, äldrevård och socialtjänst ur ett genusperspektiv. Vi vill med både kvantitativa och kvalitativa metoder såväl undersöka som påverka medvetenheten om normativt tänkande kring genus och konflikter samt att i samverkan starta igång förändringsprocesser på arbetsplatser. Vi har valt att lägga fokus på konflikter, både destruktiva och konstruktiva, eftersom vi mot bakgrund av befintlig forskning utgår ifrån att det är en delförklaring till varför kvinnodominerade arbetsplatser är ohälsosammare ur ett arbetsmiljöperspektiv. Tidigare forskning tyder på att könsintegrerade arbetsplatser har lägre grad av konflikter och att ohälsan och sjukfrånvaro ökar ju mer könssegregerad ett yrke är men samtidigt saknas kunskap kring orsaker till detta. Samband mellan psykisk ohälsa, konflikt och genus anar vi att kan förklaras av skillnader i arbetsmiljö och arbetsvillkor. Eftersom både chefer och anställda ägnar en stor del av sin tid med att hantera både konflikter och dess konsekvenser är bristen på kunskap allvarlig. Därför är detta projekt ett viktigt bidrag inom samhällsvetenskapen. Projektet består av två delstudier; 1) en kvantitativ kartläggning till anställda inom kvinnodominerade yrken där konflikter, prevalens, konsekvenser och bidragande faktorer studeras 2) samt fördjupade kvalitativa interaktiva arbetsplatsstudier med intervjuer och workshops med första linjens chefer, anställda och fackliga representanter där genusaspekter fokuseras i berättelser kring konflikter, konflikthantering och arbetsmiljö. Resultatet kan även bidra till utveckla en bas av teorier kring konflikter och genus för att aktörer på kvinnodominerade arbetsplatser ska kunna tillämpa och integrera dessa tankegångar i sitt preventiva och systematiska arbetsmiljöarbete.

Nyckelord; konflikter, arbetsmiljö, psykisk ohälsa, kvinnodominerade yrken, genus och organisationsteori

Senast uppdaterad: 2023-03-29