"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Att sluta med idrott - en analys av avslutsprocessen inom barnidrott

Forskningsprojekt Många flickor och pojkar slutar med idrott i tonåren. Eftersom ungas avhopp från idrott varit svår för forskarna att förklara behöver nya forskningsfrågor ställas för att flytta fram forskningsfronten vilket är ambitionen med detta projekt.

Det övergripande syftet med denna studie är att nå fördjupad kunskap om vad som leder barn och unga fram till beslutet att sluta med en idrott och vad som kan göras för att få dem att fortsätta.

Projektansvarig

Inger Eliasson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 12

Projektöversikt

Projektperiod:

2015-01-01 2017-12-31

Finansiering

Centrum för idrottsforskning
Projektnr: P2015-0158

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Pedagogiska institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Forskningsområde

Idrottsforskning, Pedagogik

Projektbeskrivning

Bakgrund
Många flickor och pojkar slutar med idrott i tonåren. Tidigare forskning har visat att antalet är stort (Trondman, 2005). Men vad som är de egentliga orsakerna har gäckat forskarna och
idrottsorganisationerna under många år. Fortfarande är problemet stort i många idrotter och något som diskuteras på alla nivåer inom idrottsrörelsen. Det saknas dock fortfarande konsensus i den kunskap som finns om vad det är som gör att många ungdomar slutar med idrott. Detta innebär stora svårigheter för idrottsorganisationerna att förstå vilka åtgärder som är relevanta att vidta för att minska avhoppen.
Eftersom ungas avhopp från idrott varit svår för forskarna att förklara behöver nya forskningsfrågor ställas för att flytta fram forskningsfronten vilket är ambitionen med detta projekt. Fokus ligger därför på att beskriva och analysera själva avslutsprocessen som flickor och pojkar går igenom. Det innebär att blottlägga kunskap om vad som påverkar individens tankar och erfarenheter under tiden hon eller han bestämmer sig för att sluta eller fortsätta.

Syfte
Det övergripande syftet med denna studie är att nå fördjupad kunskap om vad som leder barn och unga fram till beslutet att sluta med en idrott och vad som kan göras för att få dem att fortsätta. Det specifika syftet är att ta reda på hur flickor och pojkar som i unga år slutat med idrott och deras föräldrar uppfattar den avslutsprocess som barnen gått igenom och därigenom nå en djupare förståelse för varför och hur det går till när unga slutar med en idrott. Vidare syftar studien till att utveckla kunskap om idrottsföreningarnas roll i relation till ungas avslutsprocess.

Datainsamling
Den empiriska delen av studien baseras på intervjuer med före detta idrottsaktiva flickor och pojkar i 13-20 års ålder och deras föräldrar. De idrotter som ingår i urvalet är innebandy och simning. Urval av individer sker i samarbete med idrottsrörelsen.

Implikationer
Ambitionen med studien är att ta fram fördjupad vetenskaplig kunskap som idrottsföreningarna kan använda och arbeta utifrån i sitt fortsatta arbete för att förverkliga visionen om att öka antalet flickor och pojkar som fortsätter vara idrottsaktiva i idrottsföreningarna längre upp i ålder. Eftersom detta är en högst aktuell fråga för idrottsrörelsen och dess utvecklingsarbete som stimuleras genom Idrottslyftet är denna studie av stor betydelse för dess fortsatta arbete. Behovet av denna studie motiveras också i de brister och luckor som finns i den vetenskapliga kunskapen om problematiken kring avbrott från idrott i unga år och om vilka åtgärder som är relevanta att vidta för att öka andelen idrottsaktiva. Många studier är genomförda om avhopp bland unga idrottare, främst kvantitativa. Men det behövs nya angreppssätt i förhållande till tidigare forskning för att nå genombrott vilket denna studie kan bidra med.

Publikationer

Stockholm: Centrum för idrottsforskning 2017
Eliasson, Inger
Senast uppdaterad: 2019-09-18