"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Att vara sjukskötare och hälsovårdare i glesbygd med fokus på kliniskt beslutsfattande

Doktorandprojekt Att vara vårdpersonal i glesbygd kan tänkas vara utmanande. Inte bara för att primärvård står inför utmaningar som t.ex. en åldrande befolkning och komplexa sjukdomstillstånd utan också för att det kanske krävs särskild kompetens och förmåga till beslutsfattande om man jobbar i glesbygd. Få studier har studerat nuvarande kompetensbehov bland hälsovårdare i samhällen med geografiska utmaningarna som glesbygd medför.

Att arbeta inom primärvård i glesbygd anses krävande och det ställs höga krav på kompetens och kliniskt beslutsfattande. Få studier har däremot uppmärksammat personalens situation i glesbygd vilket detta doktorandprojekt avser att göra med utgångspunkt i en skärgårdsmiljö. Övergripande syftet med doktorandprojektet är att ge en bild av nuvarande och framtidens kompetensbehov bland vårdpersonal i en geografiskt utmanande glesbygd. Vidare kan behov av beslutsstöd i det kliniska beslutsfattandet klargöras och därmed främja patientsäkerheten och god vårdkvalitet.

Huvudhandledare

Erika Boman
Universitetslektor
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-01-01 2022-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för omvårdnad

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

Bakgrund

Primärvården står inför många utmaningar som en åldrande befolkning, sjunkande patienttillfredsställelse, centralisering av specialistsjukvården, svårigheter att rekrytera personal samt behov av digitalisering. Tidigare forskning beskriver att arbetet inom primärvård är krävande och hälsovårdare i primärvård har fått utökade och mer avancerade arbetsuppgifter. Detta ställer krav på kompetens och kliniskt beslutsfattande. Det saknas dock kartläggning och beskrivning av hälsovårdarnas och sjukskötarnas arbetsuppgifter samt hur beslut fattas i samband patientbesökens bedömningar och prioriteringar. Föreliggande projekt avser att studera detta i en glesbygdskontext.

 

Målsättning

Övergripande syftet med doktorandprojektet är att beskriva nuvarande och framtidens kompetensbehov i glesbygd bland hälsovårdare och sjukskötare i skärgårdsmiljö och i liknande samhällen med de geografiska utmaningarna som glesbygden medför. Vidare förväntas projektet att ligga till grund för beskrivning av eventuella beslutsstöd som kan behövas för att stödja hälsovårdarna i det kliniska beslutsfattandet i glesbygd och därmed främja patientsäkerheten och god vårdkvalitet. Projektet omfattar även patienternas perspektiv med fokus på tillit till primärvård i glesbygd och hälsovårdarna/sjukskötarna.

 

Metoder

Doktorandprojektet som utförs i skärgårdsmiljö kommer att innehålla fyra studier. Första studien omfattar en kartläggning av hälsovårdarnas och sjukskötarnas arbetsuppgifter via en journalgranskning samt att de själva fått rapportera in vad de har gjort.  Den andra studien beskriver upplevelserna av att arbeta med primärvård i glesbygd vilket kommer fram genom intervjuer med hälsovårdarna/sjukskötarna. Den tredje studien kommer att kartlägga och analysera  hälsovårdarnas och sjukskötarnas kliniska beslutsfattande genom att observera och intervjua dem i och om deras vardagliga arbete. Sista studien i avhandlingen kommer att studera patienternas tillit till primärvård i glesbygd och hälsovårdarnas och sjukskötarnas arbete genom att de som sökt primärvård i skärgårdsmiljö får svara på en enkät.  

Senast uppdaterad: 2020-12-22