"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Avancerade ultraljudsmetoder för förbättrad diagnostik av kärlplack

Forskningsprojekt Projektet ingår i en behandlings-substudie i VIP-VIZA studien (Västerbotten Intervention Programme - VIZualization of Arterial plaque) som baseras på VHU (Västerbotten Hälso Undersökningar).

Åderförkalkning (ateroskleros) är en av de vanligaste dödsorsakerna i världen. Majoriteten av dödsfallen orsakas av trombos efter en bristning i ett instabilt kärlplack. De flesta plack är dock stabila och behöver inte behandlas. Målet med detta projekt är att ta fram en metod för att identifiera instabila plack. Tidigare ultraljudsmetoder har i huvudsak baserats på enklare index av kärlväggens och plackens karaktär. Ny forskning indikerar att heterogeniteten i plackens vävnadssammansättning är relaterad till instabilitet, risk för stroke och förändringar i sammansättning vid behandling. Detta projekt adresserar plackets sammansättning.

Projektansvarig

Christer Grönlund
Adjungerad professor
E-post
E-post
Telefon
090-785 40 85

Projektöversikt

Projektperiod:

2013-01-01 2015-12-31

Finansiering

Kempestiftelsen, 2011: 1 150 000 kr
Centrala ALF projekt, 2013: 800 000 kr
VLL FoU, 2013: 110 000 kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för strålningsvetenskaper

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap, Medicinsk teknik

Projektbeskrivning

Bakgrund:
Ateroskleros är en av de vanligaste dödsorsakerna i västvärlden, med en majoritet på grund av blodpropp efter en bristning av ett instabilt plack. Idag har invasiva metoder (intraventrikulärt ultraljud, IVUS) störst potential att upptäcka instabila plack i de stora kärlen. Men, tekniken är olämplig i mindre kärl som halspulsådrorna pga risk att katetern får placket att brista. Det finns därför ett behov av en icke-invasiv screeningsteknik. Projektet har en unik bas med ett fullt programmerbart ultraljudssystem tillsammans med ett mycket nära samarbete med den kliniska miljön.

Målsättning:
Syftet med projektet är att utveckla en icke-invasiv vävnadskaraktäriseringsmetod för detektion av instabil plackvävnad i
halspulsådern. Målet är att ta fram en teknisk lösning baserad på icke-invasiv ultraljudsavbildning. Forskningen adresserar tidigare begränsningar i den icke-invasiva ultraljudsavbildningen, för plackvävnadskaraktäristik, mha inkludera redundans och diskrepans mellan funktionell och strukturell information.

Hypoteserna är att:
1) förändringar i plackkomposition kan detekteras med hög sensitivitet med s.k. strukturella, texturbaserade deskriptorer av placken,
2) att kombination av strukturell och funktionell vävnadsinformation ger robustare och tillförlitligare information.

Arbetsplan:
Arbetet är tänkt att utvärdera tekniker och metoder för att studera förändringar i plackvävnadssammansättning i 2-D och 3-D ultraljudsdata, och utvärdera reproducerbarhet, samt korrelation med risk för få en kardiovaskulär händelse (stroke etc.). Effekter av behandling i en longitudinell studie kommer genomföras, samt koppling till kardiovaskulära händelser (stroke etc).

Betydelse:
Ateroskleros står i dag för betydande kostnader för samhället och ett personligt lidande i världen. Projektet bidrar till utveckling av en riskfri och icke-invasiv screeningsmetod för förbättrad klinisk bedömning av plackens karaktär och därigenom kan de patienter med vårdbehov bättre selekteras. Detta innebär sammantaget positiva effekter för de drabbade individerna, samhällsekonomin, samt reducerad vårdtid.

Nyckelord:
Ultraljud, arteroskleros, behandling, stroke, plack, kärl, avbildning
Senast uppdaterad: 2019-11-26