Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Behandling med mistelpreparat för patienter med inoperabel bukspottkörtelcancer

Forskningsprojekt MISTRAL är en randomiserad kontrollerad dubbelblind studie som jämför mistelextrakt med placebo hos patienter med pankreascancer. Studiens syfte är att undersöka ifall en populär komplementärmedicinsk egenvårdsmetod kan vara verkningsfull i vården av svårt sjuka cancerpatienter.

Patienter med bukspottskörtelcancer har en pessimistisk prognos, tung symtombörda och få behandlingsalternativ. Terapi med misteltextrakt har ackumulerande men fortfarande tvivelaktigt bevis avseende total överlevnad och livskvalitet i palliativt stadium av bukspottskörtelcancer. Syftet med denna akademiska randomiserade kontrollerade studien MISTRAL är att undersöka effektiviteten av mistleloextraktet utöver konventionell vårdstandard (palliativ kemoterapi eller bästa stödjande vård.) Patienterna (n = 290) randomiseras till antingen behandling med misteltextrakt eller placebo. Primär endpoint är generell överlevnad, sekundär endpoint är livskvalitet. Två associerade delstudier kommer translationell- och kvalitativa aspekter att undersökas i. En delstudie av biomarkörer och undersökningsmekanismer och immunologiska effekter av mistelextraktbehandling och potentiella genetiska markörer för prediktion av mistelextakt effekter. En kvalitativ delstudie kommer att undersöka patientperspektivet på mistelextraktbehandling genom djupintervjuer. Eftersom det finns ett stort behov av icke-toxiska behandlingsalternativ för palliativa pankreascancerpatienter att förlänga livet och öka livskvaliteten, kommer resultaten av denna studie att vara av stor klinisk betydelse. Dessutom kommer resultaten att bidra med förväntade uppgifter om effektiviteten och säkerheten hos ett av Europas mest använda växtbaserade extrakt. Målsättningen är att se ifall subkutana injektioner med ett växtbaserat läkemedel (mistelextrakt/Iscador Qu®) som tillägg till standardbehandling kan ge förlängd överlevnad, förbättrad livskvalitet, reducera viktförlust, kortisonanvändning och kostnader för palliativ hemsjukvård och sjukhusvård hos palliativa patienter med pankreascancer.

Projektledare

Kathrin Wode
Doktorand
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2016-01-01 2026-12-31

Finansiering

Per Fransson, Sjöbergs stiftelse 4,5 milj

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för omvårdnad, Medicinsk fakultet

Forskningsområde

Cancer, Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap