"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Court of Arbitration for Sport (CAS), en legitim maktutövare inom idrotten?

Forskningsprojekt Vem har inflytande över hur idrotten styrs, och vilka intressen är representerade? Utöver idrottens styrande organ av mer ”politisk” karaktär avgörs många av idrottens viktigaste frågor av jurister, i synnerhet de som dömer i idrottens internationella skiljedomstol, CAS. Projektet undersöker hur CAS utövar sin makt och i vems intressen.

Court of Arbitration for Sport (CAS) är ett skiljemannainstitut som fungerar som en idrottens globala ”högsta domstol”. CAS är sista instans i idrottsliga tvister samt fastställer tolkningar av idrottens regler som styr idrottslig verksamhet på alla nivåer världen över, och utövar därmed betydande makt över miljarder människor och en av världens största ekonomiska sektorer. Projektet granskar CAS:s maktutövning med fokus på vem som får delta och hur, hur processer går till samt vilka intressen som gynnas respektive missgynnas av dess domar.

Projektansvarig

Johan Lindholm
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 56 03

Projektöversikt

Projektperiod:

2024-01-01 2028-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Juridiska institutionen

Forskningsområde

Idrottsforskning, Juridik

Projektbeskrivning

Projektets övergripande syfte är att empiriskt granska i vad mån Court of Arbitration for Sport (CAS), som institution och i sin dömande maktutövande verksamhet, är legitim utfrån ett tredelat legitimitetskoncept:

- ”Input legitimacy" som tar sikte på vem som fattar beslut i och över CAS, vem som kan lämna input och utöva inflytande över processen samt vilka intressen som därmed är representerade.

- ”Throughput legitimacy” som handlar framförallt om hur CAS resonerar och använder olika rättsliga argument.

- ”Output legitimacy” som fokuserar på effekterna av CAS:s verksamhet och i synnerhet vilka intressen och aktörer som gynnas respektive missgynnas av de beslut som CAS fattar,

såväl vad gäller utgången i enskilda mål som genom att dess avgöranden blir styrande för all idrottslig verksamhet och således får effekter för andra än de inblandade parterna.

För att uppnå detta syfte avser projektet att besvara tre frågeställningar:

1. Vilka aktörer och vilka intressen utöver inflytande i och över CAS?

2. Hur resonerar CAS?

3. Vilka intressen och aktörer gynnas av CAS:s beslut?

Projektet utgår från befintlig forskning kring tvistelösning i allmänhet och inom idrott med fokus på CAS i synnerhet. Den bygger brett på samhällsvetenskapliga teorier kring legitimitet. Baserat på detta formuleras hypoteser som testas empiriskt på CAS:s avgörande och information om aktörerna i CAS. Projektet brukar även kvalitativ analys av CAS:s praxis utifrån rättsdogmatisk metod mot bakgrund av ovan beskrivna teoretiska ramverk.

Genom att kritiskt granska CAS:s legitimitet kommer projektet att stärka good governance inom idrott. Projektet avser även att producera mer generell kunskap kring makt och maktutövning inom idrott.

Projektet har genomgått etisk prövning (Etikprövningsmyndigheten, dnr 2023-06665-01).

Projektet bygger på resultaten från ett tidigare forskningsprojekt, ”CAS och dess praxis”, som bland annat resulterade i boken ”The Court of Arbitration for Sport and Its Jurisprudence An Empirical Inquiry into Lex Sportiva” (Springer, 2019).

Senast uppdaterad: 2023-12-01