"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Det glömda barnet - emotionella övergrepp mot unga domare i svensk idrott

Forskningsprojekt Det finns aktuella händelser beskrivna i svensk media om att unga domare i idrott utsätts för olika former av negativa beteenden som kan betraktas som emotionella övergrepp. Det finns dock ingen forskning om unga domare idag, om vad som sker och hur man kan förhindra dessa beteenden från omgivningen.

Studien kommer att ge värdefull kunskap om unga domares erfarenheter och villkor, vilket kan användas för att utveckla strategier för att förebygga och hantera förolämpande beteende mot manliga och kvinnliga domare i idrott.

Projektansvarig

Inger Eliasson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 12

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-01-01 2020-12-31

Finansiering

Centrum för idrottsforskning
Projektnr: 2018-0089

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Pedagogiska institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Forskningsområde

Idrottsforskning, Pedagogik

Projektbeskrivning

Barn och unga rekryteras ofta som domare inom idrott (Cuskelly & Hoye, 2004), men trots det finns nästan ingen forskning om unga domare. Idrott är en praktik som utgör en risk för emotionellt våld mot barn (David, 2005). Det gäller inte bara idrottande barn utan också de som väljer att vara domare. Det rapporteras kontinuerligt via media om unga domare som fått stå ut med kränkande beteenden av aktiva, tränare och publik. Negativa beteenden gentemot domare är ett allvarligt hinder för rekrytering av domare men också att de som börjat döma slutar. I värsta fall kan emotionella övergrepp skada unga individer personligen. Barn har rätt att skyddas mot alla former av våld, både fysiskt och mentalt enligt FN: s barnkonvention (artikel 19, UNCRC, 1989) varför denna studie är angelägen att genomföra.

Syfte

Syftet med studien var att studera unga domares erfarenheter av att döma matcher i lagidrott med fokus på att beskriva och förstå erfarenheter och effekter av emotionella övergrepp gentemot domare i 15 till 18 års ålder. Vad upplever unga flickor och pojkar gällande emotionellt kränkande beteenden när de dömer matcher i fotboll och innebandy? Hur uttrycks emotionella övergrepp i domarpraktiken och av vilka? Hur hanterar unga domare emotionellt kränkande situationer? Vilka effekter får de emotionella övergreppen?

Metod

Studien baseras på en kvalitativ forskningsansats och intervjuer genomfördes med 13 unga domare, sju flickor och sex pojkar, som var aktiva domare i fotboll och innebandy. Domarna var mellan 15 och 18 år gamla. I enskilda fysiska intervjuer ställdes frågor om ungdomarnas bakgrund, om att bli och vara domare, erfarenheter av negativa attityder och beteenden från omgivningen, effekter av negativa beteenden och vad som kan förbättras för unga domare.

Implikationer

En viktig implikation är att studien kommer att ge värdefull kunskap om unga domares erfarenheter och villkor, vilket kan användas för att utveckla strategier för att förebygga och hantera förolämpande beteende mot manliga och kvinnliga domare i idrott

Resultat

Preliminära resultat visar att ungdomarna anser att det sämsta med att vara domare är alla klagomål från spelare, tränare eller publik. Studien visar att emotionella övergrepp förekommer mot unga domare i en problematisk omfattning i de undersökta idrotterna fotboll och innebandy. Domarna beskriver ett mönster av medvetna icke fysiska handlingar som kan vara skadliga för dem, dvs. emotionella övergrepp. Studien indikerar att problemen är omfattande, men att det sker nästan uteslutande i pojk-, herrjunior- och herrlag. Domarna får i princip kritik i någon form under varje match de dömer. Tydligt är att det verkar satsas för lite på unga domare, där utbildningar inte ser ut att tillräckligt behandla den beskrivna problematiken. De unga domarna i denna studie har viss tillgång till mentorer eller domarcoacher samt att de oftast går en domarutbildning per år vilket de uppskattar mycket, men få satsningar görs som leder till förändrat beteende gentemot unga domare.

Senast uppdaterad: 2020-12-15