Hoppa direkt till innehållet
printicon

Dietist på distans – en utvärdering av internetbaserad dietistbehandling inom hälso- och sjukvård

Doktorandprojekt Internetbaserad behandling med videosamtal ökar snabbt i Sverige. För att minska resor och öka tillgängligheten av dietister kan internetbaserad behandling vara ett alternativ. Det saknas dock kunskap om hur detta kan påverka patient, dietist och samhälle.

Sarah Persson är doktorand inom Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Projektöversikt

Projektperiod

2018-08-15 2024-06-14

Finansiering

Företagsforskarskolan, Umeå universitet och Glesbygdsmedicinskt centrum, Västerbottens läns landsting. Fördelning med 75 procent från Företagsforskarskolan och 25 procent från Glesbygdsmedicinskt centrum.

Forskningsämne

Kostvetenskap

Doktorand

Projektbeskrivning

Kostbehandling hos dietist är kostnadseffektiv behandling för bland annat övervikt, diabetes typ 2 och hjärtkärlsjukdom. Tillgången på dietister är dock begränsad, vilket kan medföra långa väntetider, utebliven kostbehandling eller långa resor för behandling. Resor för behandling belastar vår miljö och kan upplevas som ett ineffektivt sätt att hantera samhällets resurser. Med ökad användning av informations- och kommunikationsteknologi kan vård ges på distans vilket skulle kunna förbättra tillgängligheten samt öka effektiviteten. Idag saknas dock kunskap om konsekvenserna av internetbaserad dietistbehandling (IDB).

Syftet är att undersöka hur effektivitet och interaktion påverkas när mötet mellan dietist och patient äger rum på distans med hjälp av videosamtal. Projektet ska undersöka IDB ur aspekterna behandlingsutfall och anknytning till behandlare genom att jämföra traditionell dietistbehandling med IDB.