"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Effekter av mognad på hormonella svar

Forskningsprojekt Tidigare forskning har visat att svaga barn sannolikt är svaga vuxna om inte strategier för att öka muskelstyrkan introduceras. Mognadsberoende strategier måste utvecklas specifikt för prepubertala och pubertala barn eftersom den snabba tillväxten som sker under puberteten kan påverka träningsförmågan. Det aktuella projektet siktar på att bryta kretsen av ungdomars fysiska inaktivitet.

Effekter av mognad på hormonella svar efter ett styrketräningspass, fysisk prestationsförmåga och följsamhet till fysisk aktivitet och träning hos barn - syftar till att öka kunskapen om hur mognad påverkar fysiska förmågor, motivation och det fysiologiska svaret på akut träning. Projektet ska öka kunskapen om hur barnens muskelstyrka och muskelmassa förändras över tid och undersöka effekter av mognaden på potentiella skillnader till hormonell respons. Vi undersöker också sambandet mellan fysisk kapacitet, trötthet och hormonella nivåer hos barn.

Projektansvarig

Apostolos Theos
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 66 19

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-02-01 2025-06-30

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för klinisk vetenskap, Institutionen för omvårdnad, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap, Idrottsforskning

Projektbeskrivning

Barn är inte så aktiva som de borde vara. Forskningen visar att nedgången och ointresset för måttlig och kraftig fysisk aktivitet minskar kontinuerligt efter sex års ålder. Konsekvenserna av icke-pedagogisk skärmtid, stillasittande fritidsaktiviteter och begränsad tid som spenderas i fysiska aktiviteter som förbättrar muskelkonditionen kommer att ha negativa effekter på barnens hälsa. Forskarna menar att för att aktivera denna generation av flickor och pojkar som är svagare och långsammare än tidigare generationer krävs mer än att bara informera att barn behöver röra sig mer och komma fram med riktlinjer för fysisk aktivitet.

Svaga barn har sämre grundläggande rörelseförmåga, minskar sin rörelserikedom, och utvecklar kinesiofobi (rädsla för att röra på sig) vilket kan öka tiden som spenderas i ohälsosamma beteenden och i slutändan öka risken för skador och sjukdomar. Trots att det finns starka bevis för styrketränings hälsofördelar hos vuxna, vet vi förvånansvärt lite om effekterna av styrketräning och mognad på fysisk prestation, motivation och fysiologisk respons hos barn. Tidigare forskning har spekulerats att hormonella reaktioner såsom ökning av testosteron eller tillväxthormon som vanligtvis är förknippad med större muskelstorlek hos vuxna kan ha en viktig roll även för barnens anpassningar till styrketräning

Detta projekt syftar till att undersöka effekterna av mognad under en 3-årig uppföljningsperiod på barns fysiska prestationsförmåga och deras hormonella svar efter ett styrketräningspass. Vidare syftar vi till att belysa i vilken utsträckning följsamhet till fysisk aktivitet och träning påverkas av mognad.

Trettio prepubertala barn (ålder: 9-11, Tanner I) kommer att rekryteras, och blodprover kommer att samlas in före och efter ett styrketräningspass. Deltagarnas fysiska förmåga kommer att mätas med aeroba och anaeroba tester. Semistrukturerade intervjuer kommer att användas för att undersöka barns värderingar och motivation till fysisk aktivitet och träning. Proceduren kommer att upprepas en gång per år för varje deltagare (3 testtillfällen). Effekten av mognad på träningskapacitet, motivation och det hormonella svaret efter styrketräning kommer att undersökas.

Senast uppdaterad: 2023-04-17