"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
En illustration där man ser en person sitta med laptop och inslag av olika tekniska möjligheter vad gäller moln och IT.

Bild: Adobe Stock

Etablering av ett de facto excellent expertcenter inom Autonoma Distribuerade System

Forskningsprojekt Autonomous Distributed Systems Lab är en av de mest framgångsrika forskargrupperna inom moln-forskning i Sverige. Med stöd av Kempe Foundation kan vi nu avancera ytterligare, för att med gruppens styrkor och framgångsrika arbetssätt, skapa en ännu starkare miljö och etablera Umeå universitet som Europaledande inom området.

ADS Lab har under de senaste åren erhållit mer än 150 miljoner kronor i finansiering från viktiga aktörer vilket bidragit till gruppens internationellt starka position. Forskarna har bland annat en central roll som partner i Wallenberg AI, Autonomous Distributed Systems and Software Program, (WASP), Sveriges i särklass största forskningsprogram, där Chalmers Tekniska högskola, Linköpings universitet och Kungliga tekniska högskolan (KYH) ingår. Ambitionen i detta projekt är att nu bygga vidare på den kompetens som finns för att etablera Umeå universitet som Europaledande inom området.

Projektansvarig

Erik Elmroth
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 69 86

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-12-01 2029-04-30

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för datavetenskap

Externa finansiärer

Kempestiftelserna

Projektbeskrivning

Med finansiering om 4,8 miljoner från Kempe Foundation kan vi nu ta avstamp i forskargruppens styrkor och framgångsrika arbetssätt och driva ämnesområdets centrala roll i det framtida uppkopplade samhället vidare. ADS Lab utökas nu ytterligare med fyra framstående forskningsledare.

Bli Europaledande inom molnforskning

Ambitionen är att på detta sätt skapa en ännu starkare miljö som med större kraft och på egen hand kan konkurrera om de största nationella och internationella forskningsanslagen och i än högre grad etablera Umeå
universitet som Europaledande inom autonoma system för hantering av IT-system.

Syfte och mål

Projektet syftar till att vidareutveckla forskningssamarbeten inom gruppen för att tidigt skapa resultat inom sex delområden och således presentera en attraktiv helhet. Här finns redan en stark tradition av interdisciplinära samarbeten liksom väletablerade kontakter med ledande internationella aktörer som Ericsson Research, Intel Germany, Google, IBM, Haifa Research Lab och Red Hat. Ett flertal av forskarna har även mycket positiva erfarenheter från egna företagsetableringar med stark positiv inverkan i samhället och övrigt näringsliv. Alla dessa erfarenheter bidrar till att skapa en robust grund för fortsatt forskning inom autonoma system för hantering av datorresurser och applikationer.

ADS Lab – kort bakgrund

ADS Lab har varit aktiv i forskningsfronten under 15 års tid och bygger nu med stöd av Kempe Foundation nu vidare på forskning finansierad av bland andra WASP, Vetenskapsrådet, EU och näringsliv – däribland Ericsson, TietoEvry och Intel. För tillgång till data har gruppen ett nyetablerat samarbete med Ericsson Researchs datacenter i Lund, i direkt syfte att skapa verktyg och policys för att tillgängliggöra systemdata från datacentret för forskningsändamål, (ej användardata). Jämfört med nationella och internationella projekt har projektet stora fördelar i kombinationen av att:

  • Under lång tid varit väletablerad i forskningsfronten och därmed har en välgrundad uppfattning om utmaningar och möjligheter;
  • Ha väletablerade internationella industrisamarbeten för relevans och återkoppling på planerad och utförd forskning;
  • Stark kompetens inom att leda forskning för att angripa området mer holistiskt, vilket en mindre forskargrupp inte har möjlighet att göra;
  • Etablerat området och möjliggjort tillämpning bland svenska samarbetspartners inom kompletterande områden såsom reglerteknik, maskininlärning, matematisk statistik och telekommunikation.

Masterprogram inom distribuerade system

Vår forskning utgör en central del av verksamheten vid institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet och skapar en gedigen grund för ett framtida, avancerat masterprogram i distribuerade system. 

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2024-05-02