"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ett komparativt projekt om undervisning och lärande av bevisföring i baltiska och nordiska länder

Forskningsprojekt Vad tycker gymnasielärare i baltiska och nordiska länder om bevis och bevisning? Vilka pedagogiska synsätt har de om bevis? Finns det skillnader mellan olika länder? De här frågorna utforskas i det här projektet.

Syftet med det här projektet är att undersöka vilken status bevis och bevisföring har i undervisning av matematik i baltiska och nordiska länder. Vi kommer att fokusera huvudsakligen på gymnasienivå. Först ska vi undersöka lärarnas åsikter om bevis och bevisföring och deras pedagogiska åsikter om dessa. Senare ska vi också analysera läroplaner och läroböcker.

Projektöversikt

Projektperiod:

2009-09-01 2011-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för matematik och matematisk statistik, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Forskningsområde

Matematik, Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Bevis är en aktuell fråga i matematikutbildning och det finns en förnyad betoning på bevis i den pågående översynen av läroplanerna i många länder. Forskning om bevis i matematikutbildning har varit en viktig fråga under de senaste tre decennierna.

Det finns bara några jämförande studier om behandling av bevis i olika länder. Jämförande studier avseende den roll som bevis har i matematikutbildningen har en potential att informera oss om en mängd olika attityder till bevis i läroplanerna och i klassrum i länder med olika kulturell bakgrund och traditioner. Vi kan också hitta skillnader i studieresultat och attityder hos lärare och elever att vi skulle kunna sätta i relation till skillnader i läroplaner och pedagogiskt praxis.

Följande specifika forskningsfrågor kunde undersökas inom projektet:
-Vilken roll har bevis och resonemang i läroplanerna i de länder som deltar i studien?
-Vilka föreställningar har lärare om bevis och kring undervisning och inlärning av bevis i de deltagande länderna?
-Vilka är lärarnas pedagogiska perspektiv om undervisning och inlärning av bevis?
-Hur behandlas bevis i matematikböcker?

Vi kommer att fokusera vår studie huvudsakligen på gymnasienivå, men vissa uppgifter kommer också samlas in från motsvarande högstadienivå. Vi kommer att starta från lärarnas åsikter om bevis och dess användning i skolmatematik (den andra och den tredje frågan i listan ovan). I denna process kommer vi att använda både kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder.
Senast uppdaterad: 2018-06-20