"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Evaluering: Utprøving av elektrosjokkvåpen i norsk politi

Forskningsprojekt I Skandinavien har införandet av elchockvapen inom polisen debatterats under det senaste decenniet. Förespråkarna menar att ett införande skulle minska antalet dödskjutningar orsakade av polisen, minska våld och hot mot poliser samt minska skador på poliser och gärningspersoner; kritikerna menar dock att elchockvapen inte kommer att påverka antalet dödsskjutningar utan snarare att det totala våldet kommer att öka med ytterligare ett vapen hos polisen.

Det finns en mängd internationella rapporter och vetenskapliga studier när det gäller elchockvapen. Det saknas i dagsläget studier om effekter av elchockvapen i en norsk kontext. NOU 2017:9 har utrett polisens beväpning i Norge och rekommenderar att införa elchockvapen i en försöksverksamhet följt av en vetenskaplig utvärdering. Detta ger en unik möjlighet att genomföra evidensbaserad uppföljning och utvärdering. Eftersom elchockvapen inte tidigare använts i Norge ges dessutom en möjlighet att mäta skillnader före och efter införandet. Det övergripande syftet med utvärderingen är att undersöka vilka möjliga effekter ett eventuellt införande av elchockvapen hos norsk polis skulle kunna medföra.

Projektansvarig

Jonas Hansson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 55 72

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-01-01 2021-10-30

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Enheten för polisutbildning

Forskningsområde

Polisforskning

Projektbeskrivning

Politidirektoratets försöksverksamhet med elchockvapen utvärderas utifrån effektutvärderingsmodellen. En effektutvärdering syftar till att försöka fastställa om det finns ett samband mellan en insats och en förändring av ett tillstånd som organisationen i fråga försökt att påverka. En central aspekt av effektutvärderingar är definitionen av "effekt". I föreliggande utvärdering definierar vi effekt som "en förändring som inträffat som en följd av en vidtagen åtgärd och som annars inte skulle ha inträffat". I denna utvärdering avser vi undersöka omfattningen av användandet av elchockvapen, om det påverkar användandet av andra tvångsmedel samt om det finns ett samband mellan insatsen (införandet av elchockvapen) och förändringar i upplevelse av skador och dödligt våld både hos polisen och de direkt berörda samt hur poliserna upplever att de klarar av att hantera sina uppdrag. Utvärderingen ämna också undersöka medborgarnas uppfattning om elchockvapenanvändning. Effektutvärderingen kan även ge kunskap om på vilka sätt försöksverksamheten har utvecklats och ge insikter om såväl väntade som oväntade effekter. Dessutom möjliggör en effektutvärdering identifiering av de mekanismer som gör att effekterna uppstår.

Det övergripande syftet med utvärderingen är att undersöka vilka möjliga effekter ett eventuellt införande av elchockvapen hos norsk polis skulle kunna medföra. Utvärderingen kommer att inriktas på tre parter; polisen, personer som utsatts för polisens elchockvapen, nedan kallade "direkt berörd", och övriga medborgare. De forskningsfrågor som förväntas besvaras genom utvärderingen är uppdelade enligt dessa tre grupper.

Senast uppdaterad: 2019-09-23