"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Folkhälsa med precision mot fetma

Forskningsprojekt Fokus på individuell variation istället för genomsnitt för att bättre förstå utvecklingen av övervikt och fetma i Sverige över sociala och geografiska sammanhang.

Fetma är ett stort folkhälsoproblem globalt som också påverkar Sverige. För att identifiera högriskgrupper i utsatta miljöer krävs bra analysverktyg. Med hjälp av anpassade verktyg kommer beslutsfattare att kunna utforma och implementera interventionsstrategier för att minska fetma.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-01-01 2025-01-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Externa medverkande

Department of Social and Behavioral Sciences at the Harvard T.H. Chan School of Public Health, Harvard University

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Externa finansiärer

Forte

Projektbeskrivning

Inom detta projekt kommer vi att använda metoder inom epidemiologi för att flytta fokus från genomsnitt till
individuell variation och heterogenitet och därigenom ge djupare insikter i de varierande individuella, sociala och
kontextuella mönstren av BMI i Sverige. Våra huvudsakliga mål är:

1) Att analysera förändringen i BMI-fördelning över tid samt över och inom sociala och demografiska grupper.

2) Att undersöka variationen i BMI mellan flera demografiska och socioekonomiska grupper samtidigt.

3) Att kartlägga geografisk variation i BMI över tid för att hjälpa till att generera evidensbaserade och
skräddarsydda riktade åtgärder och policyer på lokal nivå.

Sammantaget kommer projektet att bidra till ”Folkhälsa med precision” som sedan kan användas för
evidensbaserade interventioner. Identifiering av variationsmönster mellan individer inom definierade populationer
kommer ha betydelse för hur vi bedömer och tolkar information om befolkningens hälsa över tid. Detta kommer
innebära starkare evidens för utveckling av och beslut om universella eller riktade strategier för att förbättra
folkhälsan Genom denna metod kommer policys om fetma och relaterade sociala och kontextuella ojämlikheter i
Sverige kunna utformas mer precisa, genom att rikta sig till de grupper och platser där de gör mest nytta.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-09-12