"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Förskolan som marknad

Forskningsprojekt I det här projektet kartläggs och analyseras hur den svenska förskolemarknaden organiseras i olika kommuner. Vi intresserar oss för hur marknadens aktörer agerar, offentliga som privata, och hur detta påverkar svensk förskola och förskoleverksamhet.

Projektet syftar till att beskriva och analysera hur kommuner och fristående förskolor utformar och bidrar till konkurrens och valfrihet på förskolans område samt vilka konsekvenser det får.

Projektansvarig

Sara Carlbaum
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 67 83

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-04-01 2024-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Forskningsområde

Utbildningsvetenskap

Externa finansiärer

Vetenskapsrådet

Projektbeskrivning

Trots att vart femte barn vistas i en fristående förskoleverksamhet i Sverige och nästan tre av tio förskolor är fristående vet vi lite om förskolan som marknad. Vi saknar en överblick över vilka förskolealternativ som erbjuds i olika delar av landet. Detsamma gäller vilka de privata aktörerna är och vad de erbjuder svensk förskola.

Vi saknar också kunskap om hur förskolemarknaderna egentligen fungerar där det är kommunerna som möjliggör, koordinerar och kontrollerar de lokala förskolemarknaderna. Hur använder de sitt friutrymme och (hur) varierar detta mellan kommuner? Hur organiseras förskolemarknaden, hur agerar marknadens kommunala och privata aktörer, och hur påverkar det svensk förskola och förskoleverksamhet?

Projektets syfte är att beskriva och analysera förskolan som marknad med fokus på hur kommuner och privata förskoleaktörer utformar och bidrar till konkurrens och valfrihet på förskolans område samt vilka konsekvenser det får.

Projektet vill bidra med kunskap om implementeringen och effekterna av marknadsorienterade reformer på förskolans område. Sådan kunskap är viktig eftersom den berör centrala framtidsfrågor om hur och av vem välfärden ska produceras och levereras, samt vilka effekter det får. Projektet bidrar med kunskap om hur kommuner och privata förskoleaktörer formar den förskoleverksamhet som blir tillgänglig för föräldrar i olika delar av landet.

Fyra delstudier genomförs där vi samlar in och analyserar flera olika material, till exempel fakturadata och offentlig statistik, intervjuer med kommunrepresentanter, skolföretagare, politiker, rektorer och pedagoger samt dokument och hemsidematerial.

1.       I delstudie 1 genomförs en kartläggning av den svenska förskolemarknadens kommunala variation via fakturadata och offentlig statistik.

2.       I delstudie 2 studeras kommunens centrala roll som organisatör av lokala förskolemarknader genom intervjuer, hemsidor och dokument.

3.       I delstudie 3 genomförs en intervju- och dokumentstudie av privata förskoleutförare med avseende på drivkrafter och vad som erbjuds till föräldrar och barn.

4.       Delstudie 4 består av fördjupade fallstudier i tre kommuner med fokus på kommunala och privata aktörers förhållningssätt till och upplevelser av den lokala förskolemarknaden.

 

Externa finansiärer

Publicerat

Förskolans expansion och marknadisering, Lund: Studentlitteratur AB 2024 : 75-97
Rönnberg, Linda; Benerdal, Malin; Carlbaum, Sara; et al.
Senast uppdaterad: 2023-04-03