"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Främmande nord. Norrland i utländska reseberättelser

Forskningsprojekt Projektet Främmande Nord fokuserar främst på utländska resenärers skildringar av norra Skandinavien under ett förlängt artonhundratal, 1775-1914.

Projektet ämnar klarlägga hur föreställningen om den nordfennoskandiska regionen som nationell (svensk, norsk, finsk) och europeisk periferi växer fram i reseskildringarna, dels att genom en analys av utländsk reselitteratur utveckla en teoretisk ram som kan ge en fördjupad förståelse för hur periferier har konstruerats historiskt. En central fråga är hur en grundläggande kategorisering baserad på begreppsparet centrum/periferi förhåller sig till andra tolkningsmodeller. Projektet uppmärksammar i första hand skildringar av svenska Norrland, men beskrivningar av Nordnorge och norra Finland ingår i undersökningsmaterialet.

Projektansvarig

Heidi Hansson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 56 49

Projektöversikt

Projektperiod:

2009-03-19 2009-12-31

Finansiering

Finansår , 2006, 2007, 2008

huvudman: Heidi Hansson, finansiar: Vetenskapsrådet, y2006: 1000, y2007: 1030, y2008: 1060,

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för språkstudier

Forskningsområde

Arkeologi, Historia, Idéhistoria, Litteraturvetenskap, Moderna språk

Projektbeskrivning

Målet med den empiriska undersökningen är att identifiera de konstruktioner av Norrland som förelåg under epoken och beskriva hur dessa förändrades över tid. Konkreta uppgifter för projektet är att undersöka

· hur man i text och bild beskriver och kategoriserar naturen och invånarna i norr

· hur resenärer från olika nationer konstruerar Norrland i sina beskrivningar

· vilka skillnader och likheter som finns mellan mäns och kvinnors beskrivningar av regionen samt på vilket sätt det nordliga landskapet och dess invånare framställs i genuskodade termer

· i vilken utsträckning språkliga och litterära faktorer påverkar bilden av det nordligaOmråden som uppfattas som perifera kan användas som speglar för samtiden och ange hur en möjlig framtid kan komma att gestalta sig antingen nostalgiskt eller kritiskt, dvs utopiskt eller dystopiskt . Frågor kring vilka omständigheter som i beskrivarens ögon gör ett område till en periferi har knappast uppmärksammats i den internationella forskningen om reselitteratur, eftersom de gängse forskningsmodellerna utgår från postkoloniala teorier där man i första hand påvisar implicita eller explicita uttryck för imperialism och kolonisationstänkande i texterna. För den utomstående betraktaren kan periferin dock rymma möjligheter och friheter som inte är tillgängliga i centrum. Projektet kommer i synnerhet att uppmärksamma vilket betydelseinnehåll periferin förses med i utländska resenärers skildringar och undersöka resenärernas föreställningar om var periferin börjar och slutar. En särskilt viktig aspekt i sammanhanget är uppfattningar om periferins bortre gräns och projektet kommer därför att söka klarlägga hur framställningar av periferin som en buffertzon mellan centrum och det okända växer fram under 1800-talet.

(Ämnen: Arkeologi, nordeuropeisk, Historia, Idé- o lärdomshistoria / Idéhistoria, Litteraturvetenskap, Germanistik, Engelska språket, Franska språket, Spanska språket, Finska språket, Ryska språket)

Senast uppdaterad: 2019-09-18