"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Framtidens drivmedel? Biobränslen i historisk och kulturell belysning

Forskningsprojekt Projektet ska ge en fördjupad historisk och kulturanalytisk förståelse av och bakgrund till den pågående omställningen till förnyelsebara drivmedel.

Varför har oljan inte ersatts av biobränslen trots att det under hela 1900-talet har funnits tillräckligt med kunskap, teknik och råvaror för att använda etanol som drivmedel och trots att oljan vid ett flertal tillfällen har framstått som ett problematiskt drivmedel? Med denna frågeställning som utgångspunkt, och mot bakgrund av dagens arbete med att genomföra en omställning inom drivmedelsområdet, avser detta ämnesövergripande humanistiska forskningsprogram att åstadkomma en fördjupad historisk och kulturanalytisk förståelse av den pågående omställningens komplexitet.

Projektansvarig

Christer Nordlund
Professor, övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-786 97 33

Projektöversikt

Projektperiod:

2007-07-01 2010-12-31

Finansiering

Finansår , 2008, 2009, 2010

huvudman: Christer Nordlund, finansiar: Formas, y2008: 1900, y2009: 1900, y2010: 1900,

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för idé- och samhällsstudier

Forskningsområde

Historia, Idéhistoria, Medie- och kommunikationsvetenskap

Projektbeskrivning

Världen står inför en energiomställning. Oljan ska fasas ut och ersättas av råvaror som inte bidrar till växthuseffekten och helst också är förnyelsebara. Stora resurser används därför för att utveckla och sälja alternativa biobränslen. I Sverige har särskilt inhemskt producerad etanol kommit att framstå som ”framtidens drivmedel”. Syftet med detta forskningsprogram är att åstadkomma en historisk och kulturanalytisk förståelse av den pågående omställningens komplexitet. Företeelsen är nämligen inte ny.

Programmets övergripande frågeställning är: varför har oljan inte ersatts av biobränslen trots att det under hela 1900-talet har funnits tillräckligt med kunskap, teknik och råvaror för att använda etanol som drivmedel och trots att oljan vid ett flertal tillfällen har framstått som ett problematiskt drivmedel? Utgångspunkten för programmet är en teori om att tekniska system djupast besett är sociala och att omställningar av sådana system beror på många andra faktorer än vetenskap, teknik och ekonomi, däribland maktförhållanden, intressekonflikter, kulturellt betingade värderingar och vanor, politiska motiv osv.

Programmet består av fyra delprojekt som studerar produktionen av och debatten om etanol under olika perioder och utifrån olika perspektiv. Det första projektet behandlar första hälften av 1900-talet, då svenska forskare tog patent på en metod för etanolframställning och en regelrätt etanolproduktion kom igång. Detta var inte nog för att etanolen skulle slå igenom, trots att importen av olja kraftigt försvårades i samband med världskrigen. I det andra projektet studeras perioden efter andra världskriget, med särskilt fokus på oljekrisen under 1970-talet. Återigen ifrågasattes oljan, nu på både ekonomiska och ekologiska grunder, och nya projekt kring ”ekologiska drivmedel” startade. Men någon förändring i drivmedelssystemet skedde inte heller denna gång, och inte ens under 1980-talet, trots upprepade varningssignaler.

Dagens situation belyses genom dels en fallstudie av verksamheten inom den expansiva organisationen BioFuel Region, dels en medie- och kommunikationsvetenskaplig studie som analyserar debatten och nyhetsrapporteringen om etanol i dagspress. Sammantaget avser dessa projekt att bidra till teoretiskt och empiriskt grundade kunskaper av betydelse för de aktörer och institutioner som arbetar för en drivmedelsomställning i syfte att skapa en hållbar utveckling.

(Historia, Idé- o lärdomshistoria / idéhistoria, Medie- och kommunikationsvetenskap)

Senast uppdaterad: 2019-09-18