"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Pixabay.com

Gäller det att vara ”först till kvarn” för rötter och växter?

Forskningsprojekt Vi kommer att studera hur processer under växtens etablering påverkar vegetationssammansättningen och mångfalden av artrika ängar på olika rumsliga skalor och under klimatuppvärmning.

Tjugoen procent av världens växtarter är hotade av utrotning och denna förlust av biologisk mångfald påverkar flera ekosystemtjänster negativt. Att återställa biologisk mångfald och skapa livsmiljöer för hotade arter är därför viktiga mål för ekologisk återställning och ett av Sveriges och världens miljömål.

Projektansvarig

Judith Sarneel
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 63

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-01-01 2023-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG)

Forskningsområde

Botanik, Ekologi

Externa finansiärer

Vetenskapsrådet

Projektbeskrivning

Spridning är emellertid en flaskhals för många växtarter vilket gör att de kan ha svårt att kolonisera nyskapade habitat. Mer kunskap om detta är därför viktigt. Det har nyligen visats att frön av många arter inte bara måste ta sig till en plats, utan också göra det vid rätt tidpunkt. Arter som anländer några veckor före andra har mycket större chans att etablera sig. Det beror på att de kan lägga beslag på resurser som ljus och näring och få ett försprång i konkurrensen med arter som anländer senare – ”först till kvarn får först mala”. Sällsynta arter är särskilt känsliga för den här typen av prioritetseffekter.

Att så in arter i en viss ordning skulle därmed kunna vara ett sätt att gynna dem och öka artrikedomen vid ekologisk restaurering. Eftersom olika växtarter gror och utvecklas olika snabbt är det viktigt att ta reda på hur varje arts groningshastighet samspelar med tidpunkten för groddplantans ankomst och prioritetseffekten. Varmare klimat förväntas leda till både tidigare och snabbare groning och tillväxt, vilket i sin tur kan påverka prioritetseffekterna. Därför behövs undersökningar av hur mekanismer både ovan och under jord påverkas av varmare klimat.

Detta projekt undersöker hur den ordning i vilken frön anländer till en lokal påverkar biologiskt mångfald under utomhusförhållanden och vilken inverkning uppvärmning har på prioritetseffekter. För att testa detta genomförs ett unikt, storskaligt fältexperiment som möjliggör att testa hur starka prioritetseffekter är vid olika rumsliga skalor, och hur viktig groningshastigheten och andra växtkaraktärer är, samt hur temperaturen påverkar prioritetseffekter. Fältexperimentet består av fyra behandlingar och genomförs i tre artrika ängar i samarbete med SITES och Flurkbränna Gård. Med ett storskaligt fältexperiment ska vi fördjupa insikten i ekologiska relevansen av prioritetseffekter. Det har direkt betydelse för skydd av hotade arter och biologisk mångfald, vilken är särskilt viktigt eftersom klimatförändringarna förorsakar obalans mellan annars synkroniserade händelser.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2020-01-27