"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Grön översiktsplan: Vilhelmina som exempel

Forskningsprojekt Syftet med projektet är att använda Vilhelmina kommun som pilotstudie för en kunskapsbaserad och inkluderande planeringsprocess utifrån föreställningen att landskapet tillhandahåller en rad olika tjänster som t.ex. vilt, fisk och rekreation.

Den 1 januari 2016 startar ett samarbete mellan Vilhelmina kommun, Umeå universitet och SLU kopplat till kommunal översiktsplanering och det nationella miljökvalitetsmålet ”Storslagen fjällmiljö”. Arbetet med den gröna översiktsplanen ska resultera i ett plandokument för Vilhelmina kommun samt identifiera vilka hinder och möjligheter en process av detta slag möter. Förhoppningsvis ska detta kunna ligga till grund för liknande processer även i andra fjällkommuner och/eller landsbygdskommuner med stora naturtillgångar.

Projektansvarig

Therese Bjärstig
Universitetslektor
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2016-01-01 2017-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen

Forskningsområde

Statsvetenskap

Projektbeskrivning

Den svenska fjällmiljön består av natur- och kulturmiljöer med höga ekologiska värden som samtidigt är av stort intresse för olika markanvändningsintressen. Detta gör att stora utmaningar kvarstår enligt Naturvårdsverkets förslag till strategi för att nå miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö. Kunskapsbrist pekas ut som ett stort problem, trots att det finns mycket data tillgängligt, t.ex. genom NILS (Nationell Inventering av Landskapet i Sverige). Problemet är därmed snarare att kunskapen inte används i praktiken, t.ex. i planeringsprocesser. Den kommunala översiktsplaneringen borde vara ett självklart verktyg i arbetet med storslagen fjällmiljö, både för att kommuner har en central roll i hållbar utveckling och för att översiktsplanering har potential till ett integrerat landskapsperspektiv. Detta är dock inte fallet idag. Endast tre fjällkommuner har aktuella översiktsplaner. Det finns ett stort behov av att utveckla bättre metoder och processer för att göra det kommunala planeringsverktyget mer nyskapande, kunskapsbaserat och förutseende. Att nå detta förutsätter ett ökat deltagande av berörda aktörer. Syftet med projektet är att använda Vilhelmina kommun som pilotstudie för en kunskapsbaserad och inkluderande process där en grön översiktsplan tas fram, utifrån bland annat ekosystemtjänster, samt att identifiera vilka hinder och möjligheter detta möter. Projektet bygger vidare på tre projekt från den första fasen av Naturvårdsverkets fjällforskningssatsning; Miljöövervakning och beslutsstöd i fjällen bidrar med ingångsdata i form av GIS-verktyg m.m., från projektet Gruvdrift i fjällen kommer insikter om hur deltagandeprocesser bör utformas och genomföras, och projektet Samverkan i fjällen ger kunskap om institutionella och kontextuella förutsättningar för samverkan som bidrar till att erfarenheterna från detta projekt kan användas även i andra fjällkommuner. Även projektet Nationell miljöövervakning och utvärdering av ekosystemtjänster i fjäll och skog ingår.
Senast uppdaterad: 2018-06-20