"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Hur allvarlig upplevs den kardiovaskulära risken vid typ 2 diabetes?

Forskningsprojekt Huvudsyftet med projektet är att utforska hur risk för hjärt-kärlsjukdom uppfattas, kommuniceras och hanteras av personer med typ 2 diabetes och av vårdgivare inom diabetesvården i primärvården.

Detta projekt syftar till att överbrygga kunskapsgapet mellan vetenskaplig evidens och klinisk praxis. Projektet kan också bidra till att förbättra måluppfyllelsen av nationella behandlingsmål inom diabetesvården och på så sätt också minska risken för hjärt-kärlsjukdom hos personer med typ 2 diabetes genom att resultat från projektet implementeras i utbildningsprogram för hälso- och sjukvårdspersonal samt i utbildningsinsatser som vänder sig till personer med typ 2 diabetes.

Projektansvarig

Lena Jutterström
Universitetslektor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 84

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-12-01 2026-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Institutionen för omvårdnad

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

Trots att forskning visar att sänkning av blodtryck, blodsockernivåer och blodfetter minskar risken för hjärt-kärlsjukdom hos personer med typ 2 diabetes, når en betydande andel av dessa personer inte de nationella behandlingsmålen för typ 2 diabetes och kan följaktligen ha en ökad risk för att drabbas av hjärt-kärlsjukdom inom 5 år. Målet med projektet är att försöka förstå varför detta sker och att utforska hur risk för kardiovaskulär sjukdom uppfattas och hanteras av personer med typ 2 diabetes och hur hälso- och sjukvårdspersonal uppfattar, kommunicerar och agerar på denna risk inom diabetesvården, i primärvården.

Detta är ett projekt innehåller såväl kvalitativa som kvantitativa studier. Samskapande design via workshops kommer att utföras där personer med typ 2 diabetes, diabetessköterskor, läkare och forskare ingår och där önskemål och behov som lyfts fram kommer att användas i utvecklandet av en intervention som sedan testas kvantitativt.

Datainsamlingen via intervjuer av personer med typ 2 diabetes, diabetessköterskor och läkare. Samtliga deltagarna i studierna tillfrågas och lämnar skriftligt samtycke till deltagande. Intervjuer analyseras kvalitativt med Grounded Theory. Projektet har fått etiskt godkännande (Diarienr. 2018/445-31). Resultat av workshopsamtalen kommer att analyseras med kvalitativ metod. Statistisk analys utförs av kvantitativa data. Alla deltagare är informerade och data hanteras med sekretess och föreskrifter i GDPR följs.

Senast uppdaterad: 2023-04-21