"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Hur använder socialarbetare och läkare kunskap i praktiken? En jämförelse mellan två professioner

Forskningsprojekt Projektet studerar hur kunskap används i praktiken av socialarbetare och läkare, respektive socionom- och läkarstudenter.

I den aktuella satsningen på evidensbaserad praktik i Sverige förväntas socialarbetare att använda kunskap i enlighet med de principer som den evidensbaserade medicinen bygger på. I anslutning till det vill staten förändra den svenska socionomutbildningen så att den – i likhet med läkarutbildningen – förbereder studenterna för en evidensbaserad praktik. Frågan är om denna jämförelse mellan socialarbetare och läkare är rimlig?

Projektansvarig

Björn Blom
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 93 46

Projektöversikt

Projektperiod:

2010-09-01 2013-08-31

Finansiering

Finansår , 2009, 2010, 2011

huvudman: Björn Blom, finansiar: FAS, y2009: 1000, y2010: 1000, y2011: 1000,

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för socialt arbete, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Forskningsområde

Socialt arbete

Projektbeskrivning

I projektet undersöks bl.a. vilka typer av kunskap som används av de olika grupperna, i vilka situationer olika typer av kunskap används, samt vilka skillnader det finns mellan de studerade grupperna.

I den aktuella satsningen på evidensbaserad praktik i Sverige förväntas socialarbetare att använda kunskap i enlighet med de principer som den evidensbaserade medicinen bygger på. I anslutning till det vill staten förändra den svenska socionomutbildningen så att den – i likhet med läkarutbildningen – förbereder studenterna för en evidensbaserad praktik. Det är emellertid legitimt att fråga om jämförelsen mellan socialarbetare och läkare är rimlig, bl.a. med hänsyn till att dessa professioner skiljer sig åt i flera grundläggande avseenden (t.ex. kunskapsbas, utbildning, målgrupper, brukares problem, arbetsmetoder). Forskningsläget när det gäller dessa professioners kunskapsanvändning i praktiken är mycket oklart, fr.a. saknas jämförande studier på området. Därför är det motiverat att systematisk studera och jämföra dessa professioners användning av kunskap.

Syftet är att analysera och jämföra hur kunskap används i praktiken av socialarbetare och läkare, respektive socionom- och läkarstudenter.

Några av studiens specifika forskningsfrågor är:
Vad uppfattas som kunskap?
Vilka typer av kunskap används?
I vilka situationer används olika typer av kunskap?
Hur motiveras kunskapsanvändningen?
Hur påverkas kunskapsanvändningen av kontextuella villkor?
Vilka skillnader finns mellan de studerade grupperna?

Data från de fyra respondentgrupperna (socialarbetare, läkare, socionomstudenter, läkarstudenter) kommer att samlas in med tre olika metoder:
1) narrativa beskrivningar av kritiska händelser i kombination med en kort enkät,
2) en kombinerad fokusgrupps- och vinjettmetod,
3) semistrukturerade intervjuer.

I projektet används två typer av teori: typ 1 för att analysera olika former av kunskap, typ 2 för att analysera professioners kunskapsanvändning och syn på kunskap.

Ämne: socialt arbete

Senast uppdaterad: 2023-03-29