"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Hur införandet av standardiserade vårdförlopp påverkar tillgång till vård

Forskningsprojekt Standardiserade vårdförlopp (SVF) har införts för att korta vägen till diagnosen och skapa en likvärdig cancervård i Sverige. Primärvården är oftast ingång till all vård och de flesta patienter söker vård där. Primärvården kan ha en viktig roll när patienten söker vård och misstanke om cancer uppstår, särskilt i de fall där en utredning via SVF ska startas. Genom olika metoder undersöker vi hur tillgång till vidare cancervård skapas för patienter i primärvården.

Standardiserade vårdförlopp (SVF) har införts i cancervården för att korta tiden till diagnos vid misstänkt cancer. Kunskapen om hur SVF påverkar tillgång till vård är begränsad. Vi undersöker hur tillgång till vård skapas från patientbesöket på vårdcentralen till diagnos och start av behandling, samt hur SVF-införandet påverkar patientbesöken och primärvårdsorganisationen. Projektet förväntas identifiera möjligheter och utmaningar med SVF, samt generera viktig kunskap för att förbättra tillgänglighet och kvalitet även inom andra vårdområden där standardisering kan komma att införas.

Projektansvarig

Senada Hajdarevic
Professor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
090-786 91 24

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-01-01 2024-12-31

Finansiering

ALF-medel
SFO-V medel
Norrländska cancerforskningsfonden
Visare norr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för omvårdnad, Sociologiska institutionen

Forskningsområde

Cancer, Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

Projektet består av flera studier med huvudfokus på patientmöte, vårdorganisation och patientflöde relaterat till primärvårdskontexten. Kvalitativ och kvantitativ metod används för att besvara våra frågeställningar och vi samlar in data genom observationer, intervjuer och olika register.

I studierna som handlar om patientmötet undersöker vi hur tillgång till vidare utredning och vård skapas i patientmötet utifrån patientens presentation av de upplevda symptomen. Vidare undersöker vi hur läkare och patienten upplever dessa möten och reflekterar över deras perspektiv i mötet samt vad dessa kan ha för betydelse när det gäller att få tillgång till vidare vård.  

Avseende organisation så syftar studierna till att undersöka hur införandet av SVF påverkar organisationen på så väl lokal som regional och nationell nivå, samt hur arbetsrutiner och personalen påverkats och vilka anpassningar man gör utifrån SVF. Detta är viktigt då organisatoriska aspekter i sin tur på verkar patientmöten och hur tillgång till vidare vård skapas för patienter. Även möjligheten till undanträngning på grund av SVF undersöks. 

Som en tredje del av projektet undersöker vi hur patientflödet påverkas i relation till SVF samt hur tillgång till vård skapas för patienter. Det innebär att vi utifrån journal- och registerdata undersöker om förändringar i remittering till vidare vård och tidsintervaller till diagnos påverkas, om tiden till diagnos förkortas i jämförelse med tidigare praxis samt huruvida patientens sociodemografi har betydelse för tillgången till vård.

Senast uppdaterad: 2023-03-21