Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 18 maj 2021)

printicon

Hur införandet av standardiserade vårdförlopp påverkar tillgång till vård

Forskningsprojekt Standardiserade vårdförlopp (SVF) har införts för att korta vägen till diagnosen och skapa en likvärdig cancervård i Sverige. Primärvården är oftast ingång till all vård och de flesta patienter söker vård där. Primärvården kan ha en viktig roll när patienten söker vård och misstanke om cancer uppstår, särskilt i de fall där en utredning via SVF ska startas. Genom olika metoder undersöker vi hur tillgång till vidare cancervård skapas för patienter i primärvården.

Under senare år har standardisering aktualiserats för att få en effektivare och mera tillgänglig vård. Sedan år 2015 har standardiserade vårdförlopp (SVF) införts i svensk cancervård för att korta tiden till diagnos vid misstänkt cancer. Forskning hittills har fokuserat främst på biomedicinska och patientrelaterade orsaker till att söka vård samt på eventuell undanträngning av patienter när vården standardiseras. Det har också beskrivits att personal omformulerar patientens symptom för att passa med standardiseringens krav. Sammantaget är förståelsen av hur SVF kan påverka tillgång till vård väldigt begränsad. Vi antar att SVF kommer påverka tillgång till utredning och vård genom flera olika nivåer så som patientmötet, organisationen och patientflödet. I projektet undersöker vi hur tillgång till vård skapas från patientbesöket på vårdcentralen till diagnos och start av behandling, samt huruvida införandet av SVF påverkar patientbesöken och primärvårdsorganisationen, patientflödet och tillgången till vård generellt. Kvalitativ metod används för att analysera data, insamlad genom observationer och intervjuer med patienter och vårdpersonal samt genom organisationsetnografisk metod. Även data från patientjournaler, samt olika nationella/regionala register samlas in och analyseras med hjälp av statistiska analysmetoder. Kunskapen detta projekt genererar är viktig för att förbättra tillgänglighet och kvalitet inte bara inom cancervården utan även inom andra vårdområden där standardisering kan komma att införas. Projektet är en samverkan mellan vårdforskare och förväntas identifiera möjligheter och problem med införandet av SVF och därigenom främja en mer jämlik tillgång till vård.

Projektansvarig

Senada Hajdarevic
Universitetslektor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
090-786 91 24

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-01-01 2022-12-31

Finansiering

Senada Hajdarevic,
ALF-medel 900000 kr
SFO-V medel 700000 kr
Norrländska cancerforskningsfonden 125000 kr
Visare norr 100000 kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för omvårdnad, Sociologiska institutionen

Forskningsområde

Cancer, Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

Projektet består av flera studier med huvudfokus på patientmöte, vårdorganisation och patientflöde relaterat till primärvårdskontexten. Kvalitativ och kvantitativ metod används för att besvara våra frågeställningar och vi samlar in data genom observationer, intervjuer och olika register.

I studierna som handlar om patientmötet undersöker vi hur tillgång till vidare utredning och vård skapas i patientmötet utifrån patientens presentation av de upplevda symptomen. Vidare undersöker vi hur läkare och patienten upplever dessa möten och reflekterar över deras perspektiv i mötet samt vad dessa kan ha för betydelse när det gäller att få tillgång till vidare vård.  

Avseende organisation så syftar studierna till att undersöka hur införandet av SVF påverkar organisationen på så väl lokal som regional och nationell nivå, samt hur arbetsrutiner och personalen påverkats och vilka anpassningar man gör utifrån SVF. Detta är viktigt då organisatoriska aspekter i sin tur på verkar patientmöten och hur tillgång till vidare vård skapas för patienter. Även möjligheten till undanträngning på grund av SVF undersöks. 

Som en tredje del av projektet undersöker vi hur patientflödet påverkas i relation till SVF samt hur tillgång till vård skapas för patienter. Det innebär att vi utifrån journal- och registerdata undersöker om förändringar i remittering till vidare vård och tidsintervaller till diagnos påverkas, om tiden till diagnos förkortas i jämförelse med tidigare praxis samt huruvida patientens sociodemografi har betydelse för tillgången till vård.