"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hur nära bor familjen och hur mycket stöd får de äldre?

Forskningsprojekt Projektet studerar dels hur närhet till familjemedlemmar har förändrats över tid för män och kvinnor i olika socioekonomiska grupper och i vilken utsträckning som dessa processer bidrar till ökad ojämlikhet dels hur tillgången till familjenätverk påverkar det stöd och den omsorg som äldre får i Sverige och europeiska länder med ett annat välfärdssystem. Projektet bygger på data från svenska forskningsregister och en europeisk surveyundersökning.

Projektet studerar dels hur närhet till familjemedlemmar har förändrats över tid för män och kvinnor i olika socioekonomiska grupper och i vilken utsträckning som dessa processer bidrar till ökad ojämlikhet dels hur tillgången till familjenätverk påverkar det stöd och den omsorg som äldre får i Sverige och europeiska länder med ett annat välfärdssystem. Projektet bygger på data från svenska forskningsregister och en europeisk surveyundersökning.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-01-01 2024-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Enheten för demografi och åldrandeforskning

Forskningsområde

Demografi, Kulturgeografi

Externa finansiärer

Vetenskapsrådet

Projektbeskrivning

När befolkningen åldras och resurserna till offentlig vård och omsorg blir knappare får familjen en viktigare roll. Många äldre har starka och nära familjenätverk medan andra har sina familjemedlemmar långt borta eller kanske bara har ett fåtal avlägsna släktingar. Projektet handlar om äldres familjelandskap - förekomsten av och närhet till familjemedlemmar - och hur detta landskap ser olika ut för män och kvinnor i skilda socioekonomiska grupper och i olika regioner. Vi fokuserar för dem som har ett glesare familjenätverk och de grupper som dessutom saknar t.ex. ekonomiska resurser och som därför riskerar att hamna i en situation av utsatthet.
 
Syftet med projektet är att undersöka betydelsen och förändringen av familjelandskapet med hjälp av svenska register och europeiska surveydata och analysera hur detta mönster har förändrats över tid. I vilken omfattning bidrar förändringar i tillgången till familjenätverk till äldres sociala isolering och utsatthet? Hur har sociodemografiska trender påverkat tillgång och närhet till familjemedlemmar över tid? Hur har tillgången till familjenätverk förändrats för olika grupper och i regioner med olika förutsättningar att tillhandahålla offentlig omsorg om de äldre?
 
I en första studie utgår vi från svenska registerdata för perioden 1986 till 2018 och undersöker hur förekomst och närhet till familjemedlemmar har förändrats över tid för män och kvinnor i olika socioekonomiska grupper och i vilken utsträckning som dess processer bidrar till ökad ojämlikhet. I en andra studie fokuserar vi på hur familjelandskapet utvecklats i skilda regionala kontexter och i vilken utsträckning som glesa familjenätverk återfinns i regioner med en tyngre försörjningsbörda. I en tredje studie använder vi den svenska delen av intervjuundersökningen (SHARE) och undersöker sambandet mellan tillgången till familjenätverk och det stöd och den omsorg som äldre får från familjemedlemmar i Sverige och europeiska länder med ett annat välfärdssystem.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2021-12-17