Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.

I konflikt med den kommunala självstyrelsen? Nationella överenskommelser inom hälso- och sjukvården

Forskningsprojekt Projektets problemställning handlar om hur nationella överenskommelser som uppnåtts mellan regeringen och organisationen Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) påverkar statusen för det kommunala självstyret inom hälso- och sjukvård.

Syftet med projektet är att undersöka nationella överenskommelser inom hälso- och sjukvården och deras inverkan på det kommunala självstyret. Inom ramen för projektet undersöks processen där överenskommelserna förhandlas fram mellan regeringen och organisationen Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt hur innehållet i överenskommelserna påverkar regionernas handlingsfrihet inom hälso- och sjukvård. Projektet bidrar till att skapa ökad förståelse för hälso- och sjukvårdens styrning och organisering i en kontext av flernivåstyre, där flera olika nivåer har makt och ansvar.

Projektansvarig

David Feltenius
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 50 28

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-01-01 2023-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Statsvetenskapliga institutionen

Forskningsområde

Statsvetenskap

Externa finansiärer

Forte

Projektbeskrivning

Inom många politikområden syns idag en utveckling från styrning genom traditionella hårda styrmedel, som lagar och förordningar, till andra, mjukare former av offentlig maktutövning, som information, projekt och överenskommelser. Detta beskrivs i den teoretiska litteraturen som en utveckling från government till governance.

Även inom svensk hälso- och sjukvård har denna utveckling mot governance varit tydlig genom en ökad användning av nationella överenskommelser, exempelvis inom cancersjukvården. Överenskommelserna bygger på frivillighet och samarbete och har uppnåtts mellan regeringen och organisationen Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) inom särskilt prioriterade områden.

I forskningen om governance finns det en pågående diskussion om styrmedel som överenskommelser verkligen är mjuka till sin karaktär och på så sätt skiljer sig åt från hårda styrmedel med avseende på exempelvis inslag av juridiska sanktioner. Om överenskommelserna i praktiken är hårda kan de påverka det kommunala självstyrets status.

Detta projekt handlar därmed om huruvida dessa nationella överenskommelser, där staten ges en mer aktiv roll i regionernas verksamhet, hamnar i konflikt med det kommunala självstyret inom hälso- och sjukvård. Frågan är viktig att ställa för att skapa ökad förståelse för hälso- och sjukvårdens styrning och organisering i en kontext av flernivåstyre, där flera olika nivåer har makt och ansvar.

Följande forskningsfrågor ställs:
(1) Hur involveras landets regioner i processen med att utforma överenskommelserna på central nivå?

(2) Hur ser innehållet ut i överenskommelserna i termer av handlingsfrihet för regionerna att fatta egna beslut?

(3) Hur utvärderas överenskommelserna och vilken koppling finns till belönings- respektive sanktionsmedel?

Forskningsfrågorna besvaras genom en empirisk studie bestående av intervjuer med politiker och tjänstemän på nationell och regional nivå samt en systematisk analys av dokument.

Externa finansiärer