"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Jessika Wide

Jessika Wide

Jessika Wide är universitetslektor och meriterad lärare i statsvetenskap. Hon forskar om lokal demokrati, marknadisering inom äldreomsorg, styrning av vården samt kvinnors politiska representation.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet, A5 58 25 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Mina forskningsintressen rör lokal demokrati, marknadisering inom äldreomsorg, styrning av vården samt kvinnors politiska representation.

Lokal demokrati: Jag har ett stort intresse för frågor kring demokrati i kommuner och regioner, med särskilt fokus på politiska partier, politiker, social representativitet, valdeltagande, jämställdhet och deltagardemokrati. Jag medverkade i SNS Demokratiråd 2022 som behandlade den lokala demokratins vägval. Jag deltar i ett nytt projekt som undersöker brott mot förtroendevalda - våld, hot och trakasserier - i den svenska demokratin och hur detta hanteras rättsligt och institutionellt (finansieras av Brottsofferfonden). 

Marknadisering inom äldreomsorg: Jag bedriver forskning om den kommunala hemtjänstutföraren i kommuner som infört ett valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst (finansieras av Forte). Tidigare har jag även studerat pensionärsorganisationers inflytandemöjligheter kring frågor om den marknadiserade äldreomsorgen i kommuner med LOV (finansierat av MUCF). 

Styrning av vården: Jag bedriver även forskning om hur nationella överenskommelser som uppnåtts mellan regeringen och organisationen Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) påverkar statusen för det kommunala självstyret inom hälso- och sjukvård (finansieras av Forte).

Kvinnors politiska representation: Min avhandling behandlade kvinnors politiska representation i ett jämförande perspektiv. Senare har jag främst intresserat mig för kvinnorepresentationen på den kommunala nivån i Sverige och mer specifikt partiernas könskvotering och kandidatnominering inför såväl allmänna val som indirekt valda uppdrag. Jag bidrog med en rapport om social representativitet till 2014 års Demokratiutredning (SOU 2015:96). 

Samverkan

Jag anlitas som extern föreläsare i olika sammanhang på teman som anknyter till svensk politik och förvaltning, särskilt på kommunal nivå. Jag kommenterar nyheter och kartläggningar i media rörande offentlig förvaltning, social representativitet och kommunalpolitik.

Övriga uppdrag

Ledamot i styrelsen för Företagsforskarskolan vid Umeå universitet, i Stiftelsen JC Kempes Minnes Stipendiefonds nämnd samt i universitetets elektorskollegium. Pro-inspektor för Umeå Studentkår.

Public Management Review, Routledge 2023, Vol. 25, (1) : 63-83
Feltenius, David; Wide, Jessika
Stockholm: SNS förlag 2022
Erlingsson, Gissur Ó.; Karlsson, David; Wide, Jessika; et al.
Nordisk Administrativt Tidsskrift, Universitetsbiblioteket OsloMet 2022, Vol. 99, (3)
Feltenius, David; Wide, Jessika
Kommunala bolag, Lund: Studentlitteratur AB 2020 : 87-110
Wide, Jessika
Journal of Civil Society, Routledge 2019, Vol. 15, (3) : 230-248
Feltenius, David; Wide, Jessika
Partier och partisystem, Lund: Studentlitteratur AB 2019 : 67-83
Wide, Jessika
Snabbtänkt: reflektioner från valet 2018 av ledande forskare, Sundsvall: DEMICOM, Mittuniversitetet 2018 : 62-62
Wide, Jessika
Statsvetenskaplig Tidskrift, Lund: Fahlbeckska stiftelsen 2017, Vol. 119, (3) : 521-498
Wide, Jessika
Statsvetenskapliga institutionens skriftserie, 1/2016
Wide, Jessika; Feltenius, David
Statsvetenskaplig Tidskrift, Fahlbeckska stiftelsen 2015, Vol. 117, (4) : 95-123
Feltenius, David; Wide, Jessika
Partier och partisystem, Lund: Studentlitteratur AB 2015 : 49-62
Wide, Jessika
Låt fler forma framtiden!: Forskarantologi : Bilaga till betänkande av 2014 års demokratiutredning - delaktighet och jämlikt inflytande, Stockholm: Wolters Kluwer 2015 : 111-162
Wide, Jessika
Tidsskrift for samfunnsforskning, Universitetsforlaget 2012, Vol. 53, (3) : 317-347
Wide, Jessika
Nordisk kommunforskning: En forskningsöversikt med 113 projekt, Göteborg: Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet 2011 : 30-35
Wide, Jessika
Statsvetenskaplig Tidskrift, Lund: Fahlbeckska stiftelsen 2011, Vol. 113, (3) : 313-330
Wide, Jessika
Umeå: Umeå kommun 2008
Wide, Jessika; Hudson, Christine
Skrift från Jämställdhetsrådet vid Umeå universitet, 2008:01
Wide, Jessika
Skrift från Jämställdhetsrådet vid Umeå universitet, 2007:1
Wide, Jessika
Statsvetenskapliga institutionens skriftserie, 0349-0831
Wide, Jessika
Sverige och EU: ett sammanlänkat statsskick, Liber, Malmö 2005 : 35-45
Ersson, Svante; Wide, Jessika
Àjour - En serie kunskapsöversikter från Svenska Kommunförbundet, 6
Wide, Jessika; Gustafsson, Gunnel
Statsvetenskapliga institutionens skriftserie, 2001:1
Eckerberg, Katarina; Wide, Jessika
Rösträtten 80 år: Forskarantologi, Stockholm: Justitiedepartementet 2001 : 149-168
Ersson, Svante; Wide, Jessika

Jag är sedan 2016 inplacerad som meriterad lärare vid Umeå universitet. 

Jag undervisar främst på programkurser om offentlig förvaltning (Internationella kris- och konflikthanteringsprogrammet, Socionomprogrammet, Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet och Vårdadministrativa programmet). Därutöver handleder jag och examinerar uppsatser på alla nivåer.

Jag representerar statsvetenskap i Socionomprogrammets programråd.