Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Jessika Wide

Jessika Wide

Jessika Wide är universitetslektor och meriterad lärare i statsvetenskap. Hennes forskningsintressen rör kön och politik, kommunal demokrati samt äldreomsorg och marknadisering.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet, A5 58 25 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Forskning

Mina forskningsintressen rör (1) kön och politik, (2) kommunal och regional demokrati samt (3) äldreomsorg och marknadisering. Därutöver har jag ett allmänt intresse för kommuner och regioner, social representativitet och politiska partier.

(1) Kön och politik

Jag forskar om kvinnors politiska representation med särskilt fokus på den kommunala nivån i Sverige. Mer specifikt är jag intresserad av de politiska partiernas könskvotering och kandidatnominering inför de allmänna valen såväl som kvinnorepresentationen i kommunfullmäktige och kommunala bolagsstyrelser.

Jag bidrog med en expertrapport om social representativitet i politiken till 2014 års Demokratiutredning. Jag har även publicerat vetenskapliga artiklar om jämställdhet och medborgares politiska deltagande i stadsregioner såväl som (det frånvarande) jämställdhetsperspektivet i 2008 års Grundlagsutredning. Därutöver har jag författat ett lärobokskapitel om den bristfälliga jämställdheten i kommunala bolagsstyrelsen.

(3) Kommunal och regional demokrati

Jag forskar inom projektet "I konflikt med den kommunala självstyrelsen? Nationella överenskommelser inom hälso- och
sjukvården" (med David Feltenius). I projektet analyseras nationella överenskommelser och deras inverkan på det kommunala självstyret inom hälso- och sjukvården. Projektet syftar till att skapa ökad förståelse för hälso- och sjukvårdens styrning och organisering i en kontext av flernivåstyre, där flera olika nivåer har makt och ansvar. Projektet pågår 2021-2023 och fiansieras av Forte.

Jag medverkar även i arbetet med SNS Demokratirapport 2022 med fokus på kommunal demokrati.

(3) Äldreomsorg och marknadisering

Jag forskar inom ramen för projektet ”Med företaget som förebild? Om kommunal hemtjänst i en marknadiserad äldreomsorg” (med David Feltenius). Efter införandet av lagen om valfrihetssystem (LOV) har det inom många kommuner uppstått en marknad av olika typer av utförare inom hemtjänsten: privata, offentliga och ideella. Frågan är hur kommunerna använder strategier för att utveckla verksamheten i denna kontext. Projektets syfte är att beskriva och förklara utformandet, mottagandet och genomförandet av strategier för den kommunala hemtjänsten inom en konkurrensutsatt äldreomsorg. Projektet pågår 2019-2022 och finansieras av Forte.

Jag har tidigare forskat inom ramen för projektet ”En ren affärsangelägenhet? Om pensionärsorganisationernas deltagande och inflytande i en marknadsanpassad äldreomsorg” (med David Feltenius). Projektet syftade till att beskriva och förklara pensionärsorganisationers möjligheter till deltagande och inflytande kring frågor som berör en marknadsanpassad äldreomsorg inom ramen för dialogprocesser på lokal nivå. Projektet pågick 2014-2015 och finansierades av MUCF.

Undervisning

Jag är sedan 2016 inplacerad som meriterad lärare vid Umeå universitet.

Jag undervisar främst på programkurser om offentlig förvaltning (Internationella kris- och konflikthanteringsprogrammet, Socionomprogrammet och Vårdadministrativa programmet). Därutöver handleder jag och examinerar uppsatser på alla nivåer.

Jag representerar statsvetenskap i Socionomprogrammets programråd.

Samverkan

Jag har anlitats som extern föreläsare i olika sammanhang på teman som anknyter till svensk politik och förvaltning, särskilt på kommunal nivå. Jag kommenterar nyheter och kartläggningar i media rörande offentlig förvaltning, social representativitet och kommunalpolitik.

Övriga uppdrag

Ledamot i styrelsen för Företagsforskarskolan samt i universitetets elektorskollegium. Pro-inspektor för Umeå Studentkår.

Public Management Review
Feltenius, David; Wide, Jessika
Kommunala bolag, Lund: Studentlitteratur AB 2020 : 87-110
Wide, Jessika
Journal of Civil Society, Routledge 2019, Vol. 15, (3) : 230-248
Feltenius, David; Wide, Jessika
Partier och partisystem, Lund: Studentlitteratur AB 2019 : 67-83
Wide, Jessika
Snabbtänkt: reflektioner från valet 2018 av ledande forskare, Sundsvall: DEMICOM, Mittuniversitetet 2018 : 62-62
Wide, Jessika
Statsvetenskaplig Tidskrift, Lund: Fahlbeckska stiftelsen 2017, Vol. 119, (3) : 521-498
Wide, Jessika
Statsvetenskapliga institutionens skriftserie, 1/2016
Wide, Jessika; Feltenius, David
Statsvetenskaplig Tidskrift, Fahlbeckska stiftelsen 2015, Vol. 117, (4) : 95-123
Feltenius, David; Wide, Jessika
Partier och partisystem, Lund: Studentlitteratur AB 2015 : 49-62
Wide, Jessika
Låt fler forma framtiden!: Forskarantologi : Bilaga till betänkande av 2014 års demokratiutredning - delaktighet och jämlikt inflytande, Stockholm: Wolters Kluwer 2015 : 111-162
Wide, Jessika
Tidsskrift for samfunnsforskning, Universitetsforlaget 2012, Vol. 53, (3) : 317-347
Wide, Jessika
Nordisk kommunforskning: En forskningsöversikt med 113 projekt, Göteborg: Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet 2011 : 30-35
Wide, Jessika
Statsvetenskaplig Tidskrift, Lund: Fahlbeckska stiftelsen 2011, Vol. 113, (3) : 313-330
Wide, Jessika
Umeå: Umeå kommun 2008
Wide, Jessika; Hudson, Christine
Skrift från Jämställdhetsrådet vid Umeå universitet, 2008:01
Wide, Jessika
Publicerad: 20 aug, 2021