Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 20 januari 2021)

printicon
Personalbild Jessika Wide

Jessika Wide

Jessika Wide är universitetslektor och meriterad lärare i statsvetenskap. Hennes forskningsintressen rör kön och politik, brukarinflytande samt äldreomsorg och marknadisering.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet, A5 58 25 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Forskning

Mina forskningsintressen rör (1) kön och politik, (2) brukarinflytande samt (3) äldreomsorg och marknadisering. Därutöver har jag ett allmänt intresse för kommunalpolitik, lokaldemokrati, social representativitet och politiska partier.

(1) Kön och politik

Jag forskar om kvinnors politiska representation med särskilt fokus på den kommunala nivån i Sverige. Mer specifikt är jag intresserad av de politiska partiernas könskvotering och kandidatnominering inför de allmänna valen såväl som kvinnorepresentationen i kommunfullmäktige och kommunala bolagsstyrelser. Jag bidrog med en expertrapport om social representativitet i politiken till 2014 års Demokratiutredning. Jag har även publicerat artiklar om jämställdhet och medborgares politiska deltagande i stadsregioner såväl som (det frånvarande) jämställdhetsperspektivet i 2008 års Grundlagsutredning.

(2) Äldreomsorg och marknadisering

Jag forskar för närvarande inom ramen för projektet ”Med företaget som förebild? Om kommunal hemtjänst i en marknadiserad äldreomsorg” (med David Feltenius). Efter införandet av lagen om valfrihetssystem (LOV) har det inom många kommuner uppstått en marknad av olika typer av utförare inom hemtjänsten: privata, offentliga och ideella. Frågan är hur kommunerna använder strategier för att utveckla verksamheten i denna kontext. Projektets syfte är att beskriva och förklara utformandet, mottagandet och genomförandet av strategier för den kommunala hemtjänsten inom en konkurrensutsatt äldreomsorg. Projektet pågår 2019-2021 och finansieras av Forte.

(3) Brukarinflytande

Jag forskar också om brukares kollektiva inflytande inom vård och omsorg genom brukarorganisationer, som pensionärsorganisationer och patientorganisationer. Fokus ligger på pensionärsråd och patientråd. Detta uttrycktes bland annat inom ramen för forskningsprojektet ”En ren affärsangelägenhet? Om pensionärsorganisationernas deltagande och inflytande i en marknadsanpassad äldreomsorg” (med David Feltenius, finansierades av MUCF). Det projektet syftade till att beskriva och förklara pensionärsorganisationernas möjligheter till deltagande och inflytande kring frågor som berör en marknadsanpassad äldreomsorg inom ramen för dialogprocesser på lokal nivå.

Undervisning

Jag är sedan 2016 inplacerad som meriterad lärare vid Umeå universitet.

Jag undervisar främst på programkurser om offentlig förvaltning (Internationella kris- och konflikthanteringsprogrammet, Socionomprogrammet och Vårdadministrativa programmet). Därutöver handleder jag och examinerar uppsatser på alla nivåer.

Jag är koordinator för statsvetenskap på Vårdadministrativa programmet samt representerar statsvetenskap i Socionomprogrammets programråd.

Samverkan

Jag har anlitats som extern föreläsare i olika sammanhang på teman som anknyter till svensk politik och förvaltning, särskilt på kommunal nivå. Jag kommenterar nyheter och kartläggningar i media rörande offentlig förvaltning, social representativitet och kommunalpolitik.

Övriga uppdrag

Ledamot i styrelsen för Företagsforskarskolan samt i universitetets elektorskollegium. Institutionens arbetsplatsombud för SACO. Pro-inspektor för Umeå Studentkår.

2020
Kommunala bolag, Lund: Studentlitteratur AB 2020 : 87-110
Wide, Jessika
2019
Journal of Civil Society, Routledge 2019, Vol. 15, (3) : 230-248
Feltenius, David; Wide, Jessika
2019
Partier och partisystem, Lund: Studentlitteratur AB 2019 : 67-83
Wide, Jessika
2018
Snabbtänkt: reflektioner från valet 2018 av ledande forskare, Sundsvall: DEMICOM, Mittuniversitetet 2018 : 62-62
Wide, Jessika
2017
Statsvetenskaplig Tidskrift, Lund: Fahlbeckska stiftelsen 2017, Vol. 119, (3) : 521-498
Wide, Jessika
2016
Statsvetenskapliga institutionens skriftserie, 1/2016
Wide, Jessika; Feltenius, David
2015
Statsvetenskaplig Tidskrift, Fahlbeckska stiftelsen 2015, Vol. 117, (4) : 95-123
Feltenius, David; Wide, Jessika
2015
Partier och partisystem, Lund: Studentlitteratur AB 2015 : 49-62
Wide, Jessika
2015
Låt fler forma framtiden!: Forskarantologi : Bilaga till betänkande av 2014 års demokratiutredning - delaktighet och jämlikt inflytande, Stockholm: Wolters Kluwer 2015 : 111-162
Wide, Jessika
2012
Tidsskrift for samfunnsforskning, Universitetsforlaget 2012, Vol. 53, (3) : 317-347
Wide, Jessika
2011
Nordisk kommunforskning: En forskningsöversikt med 113 projekt, Göteborg: Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet 2011 : 30-35
Wide, Jessika
2011
Statsvetenskaplig Tidskrift, Lund: Fahlbeckska stiftelsen 2011, Vol. 113, (3) : 313-330
Wide, Jessika
2008
Umeå: Umeå kommun 2008
Wide, Jessika; Hudson, Christine
2008
Skrift från Jämställdhetsrådet vid Umeå universitet, 2008:01
Wide, Jessika
2007
Skrift från Jämställdhetsrådet vid Umeå universitet, 2007:1
Wide, Jessika

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

1 januari 2014 till 31 december 2014