"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Increasing Energy Efficiency in Buildings (IEEB)

Forskningsprojekt IEEB är ett projekt grundat av EU:s Interreg IVA Nord där Umeå universitet är en av medarbetarna. Syftet med projektet är att skapa ett nordiskt nätverk mellan universitet, forskning, näringsliv och samhälle för att utveckla nya lösningar och främja energieffektivitet i byggnader.

Energianvändning i byggnader Omkring 40 procent av den nationella efterfrågan på energi används i fastigheter och denna siffra är densamma i alla nordiska länder. Inom byggbranschen finns det en snabb utveckling mot mer energieffektiva byggnader som lågenergihus och passivhus.

Projektöversikt

Projektperiod:

2010-08-01 2013-07-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Forskningsområde

Byggteknik, Energiteknik

Projektbeskrivning

Kunskapen kring dessa byggnaders prestanda är begränsad och det finns många frågor att undersöka kring energiprestanda hos energieffektiva fastigheter som tagits i bruk, särskilt, byggnader i kallt klimat som i norra Skandinavien. Dokumentationen av en byggnads energianvändning inkluderar oftast inte faktiska energimätningar, utan baseras på teoretiska beräkningar. Fältmätningar är viktiga för att stödja beslut för energisparåtgärder och visa på var dessa bör göras. De här mätningarna sker företrädesvis genom att installera nödvändig mätutrustning redan under byggfasen.

Fältmätningar och forskningsprojekt

Umeå universitet bidrar med forskning till IEEB-projektet som rör mätning av energi och byggnadsskalets lufttäthet. I detta ingår en genomgång av existerande analysmetoder och identifiering av lämpliga metoder. Nästa steg är att undersöka alternativa mätmetoder, baserat på verkliga byggnader, och utvärdering av mätdata. Förbättrade mätmetoder av luftläckage kommer att utvecklas och utredas, liksom förbättrade metoder för utvärdering av energiprestanda.

Genomförande av projektet

Projektet kommer att genomföras i norra Sverige, Finland och Norge och omfattar bostadshus, byggda av trä och betong. Övriga partners är Luleå Tekniska Universitet, NORUT, Uleåborg yrkeshögskola och byggföretag inom industrin både i Sverige och i Finland. På Umeå universitet arbetar Ingrid Allard, Thomas Olofsson och Osama Hassan med detta projekt.

Senast uppdaterad: 2023-01-12