"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Inkluderande idrott för alla - mot likvärdiga villkor i Sveriges största folkrörelse

Forskningsprojekt Trots att nästan alla barn och unga någon gång i livet är medlemmar i en idrottsförening är det förhållandevis få barn och unga med funktionsnedsättning som regelbundet deltar i någon form av organiserad idrott.

Med en normkritisk ansats bestående av kvalitativ metod undersöker projektet möjligheter och barriärer för en förändringsprocess mot jämlika och jämställda villkor. Syftet är att nå en djupare förståelse för hur verksamma förbundsrepresentanter på nationell nivå uppfattar och förstår inkludering och hur de operativt arbetar för att möjliggöra en förändring. 

Projektansvarig

Kim Wickman
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 93 25

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-04-01 2022-03-31

Finansiering

CIF, Centrum för idrottsforskning

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för socialt arbete

Forskningsområde

Pedagogik

Projektbeskrivning

När det gäller makt och inflytande återfinns få personer med funktionsnedsättning i ledande positioner inom idrotten och i samhället i stort. Parasportförbundet administrerar idrott för personer med rörelsehinder, synskador och utvecklingsstörning. Genom kollektiv mobilisering är förbundet en viktig aktör när det gäller att påverka makthavare och genomdriva förändringar och att skapa uppmärksamhet kring frågor som är av betydelse för att göra idrotten mer jämlik och tillgänglig.

I samband med förbundsmötet i maj 2013 beslutade Parasportförbundet att upprätta en långsiktig och hållbar strategi för inkludering av idrotter som administrerades av förbundet men som skulle kunna ha sina hemvister i olika Specialidrottsförbund. Parasportförbundet genomförde år 2014 en kartläggning för att identifiera förutsättningar och därefter upprätta handlingsplaner för samverkan och framtida överflyttning och inkludering av idrotter från Parasportförbundet till SFn. Strategi 2020 (Parasport Sverige, 2017) är samlingsnamnet för Parasportförbundet strategiska arbete med sikte på år 2020.

Förändringsarbetet är nu i rörelse och omfattar 18 SF. Två förbund är nästan i mål, några på god väg och andra fortfarande vid starten. Organisationsförändringen inom svensk idrott innebär på sikt en demontering av Parasportförbundet och en inkludering av idrottare med funktionsnedsättning i SFn.

Med en normkritisk ansats bestående av kvalitativ metod undersöker projektet möjligheter och barriärer för en förändringsprocess mot jämlika och jämställda villkor. Syftet är att nå en djupare förståelse för hur verksamma förbundsrepresentanter på nationell nivå uppfattar och förstår inkludering och hur de operativt arbetar för att möjliggöra en förändring.      Projektet beskriver, analyserar och jämför hur sju SF förstår inkludering i relation till funktionsnedsättning, idrott och genus. Projektet bidrar därmed med betydande kunskap med relevans för och förankring i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och idrottens eget styrdokument, Idrotten vill.

Frågeställningar
Vad innebär inkludering? Hur implementeras den i praktiken samt vem är den till för?

Senast uppdaterad: 2020-12-11