"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: webb

Kvarstående graviditetsrelaterad bäckengördelssmärta 12 år efter graviditet

Forskningsprojekt Graviditetsrelaterad bäckengördelsmärta (foglossning) är ett vanligt förekommande problem under graviditet. Många kvinnor som lider av bäckengördelsmärta under graviditeten upplever bland annat svårigheter med att utföra normala dagliga aktiviteter. Vissa kvinnor förefaller ha en dålig långtidsprognos och det finns ett tydligt kunskapsglapp beträffande långtidskonsekvenserna av graviditetsrelaterad bäckengördelssmärta efter förlossning.

Även om graviditetsrelaterad bäckengördelssmärta (foglossning) är en vanlig komplikation vid graviditet, är den bakomliggande orsaken fortfarande delvis okänd. För vissa kvinnor kvarstår problemen även efter förlossning och utgör därmed ett betydande hälsoproblem och socioekonomisk börda. Kunskapen avseende långtidseffekter och livssituation för kvinnor med kroniska besvär är idag starkt begränsad och därför behöver ämnesområdet studeras ytterligare. Det övergripande syftet med projektet är att studera riskfaktorer och långtidseffekter av kvarstående graviditetsrelaterad bäckengördelssmärta.

Projektansvarig

Cecilia Bergström
Staff scientist
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2014-04-01 2016-11-30

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för klinisk vetenskap, Institutionen för omvårdnad

Forskningsområde

Klinisk medicin

Projektbeskrivning

Graviditetsrelaterad bäckengördelsmärta (GBG), även benämnt foglossning, är ett vanligt förekommande hälsoproblem under graviditet. Man räknar med att minst hälften av de gravida utvecklar GBG av varierande svårighetsgrad under sin graviditet där ca 1/3 av de gravida utvecklar en mer uttalad form av GBG med symptom som negativt påverkar arbetsliv, livsföring, vardagsliv och upplevelse av graviditeten. Tillståndet kan framträda mycket tidigt i graviditeten men förvärras i regel under senare delen av graviditeten. Trots att GBG är den vanligast förekommande komplikationen under graviditet är den underliggande orsaken till besvären delvis okänd. Risken för återkommande GBG vid nästa graviditet är ca 85–90 %.

Majoriteten av kvinnor tillfrisknar inom ca 3 månader efter förlossning så är förekomsten av bestående GBG efter graviditet 5–43 % cirka 6 månader efter förlossning. Prognosen för den enskilda kvinnan har dock visat sig svår att avgöra med säkerhet utifrån den kliniska bilden i slutet av graviditeten.

Det övergripande syftet med projektet är att studera riskfaktorer för och långtidseffekter av kvarstående GBG 12 år efter förlossning. Forskningsprojektet kommer att bidra med viktig kunskap rörande prevalens och funktionsnedsättning i samband med kvarstående GBG samt dess långtidseffekter på hälsa och livskvalité.
 
Detta är en långtidsuppföljningsstudie baserad på en tidigare tvärsnittsstudie där den primära datainsamlingen skedde mellan 2002 och 2003 genom tre enkäter som distribuerades till patienter. Baserat på data som samlas in genom det fjärde frågeformuläret kommer ytterligare data att insamlas genom semistrukturerade djupintervjuer. De kvalitativa resultaten kommer att bidra till att belysa och komplettera resultaten i de kvantitativa studierna i detta projekt.

Senast uppdaterad: 2023-03-21