"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lärarkunskap för scientific literacy – utveckling av undervisning genom samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SNI).

Forskningsprojekt Forskningsprojektet är praktiknära och handlar om lärares kollegiala lärande, utveckling av undervisning i naturvetenskap samt den ämnesdidaktiska lärarkunskap som stödjer elevers utveckling av scientific literacy.

Genom undervisning av samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SNI) kan elevers intresse samt kunskaper i och om naturvetenskap utvecklas, samtidigt som de utvecklar förmågor som gör det möjligt att ta ställning och agera i vår komplexa vardag, dvs utvecklar scientific literacy. Forskningen syftar till att tillföra ny kunskap kring vilken lärarkunskap erfarna lärare utvecklar i kollegial kompetensutveckling, för att stödja elever i dessa undervisningsstrategier, samt kunskap om hur denna process går till.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-01-01 2021-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Forskningsområde

Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Genom undervisning av samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SNI) kan elevers intresse samt kunskaper i och om naturvetenskap utvecklas, samtidigt som de utvecklar förmågor som gör det möjligt att ta ställning och agera i vår komplexa vardag, dvs utvecklar scientific literacy.
Samtidigt visar tidigare forskning att SNI-undervisning kan skapa konflikt med vad man som lärare anser förväntas av den naturvetenskapliga undervisningen och att det finns risker att de naturvetenskapliga aspekterna försvinner eller uttrycks diffust. Lärarnas utmaningar i SNI-undervisning handlar inte främst om ämnesinnehåll utan snarare om att utveckla undervisningsstrategier som inkluderar elevers frågor, argumentation, värdeladdade diskussioner och ställningstaganden tillsammans med det naturvetenskapliga ämnesinnehållet.

Utifrån erfarenheter från tidigare forskning har vi utvecklat en modul för Skolverkets NT-lyft som bygger på kollegial utveckling av undervisning med SNI som startade hösten 2016 ((https://larportalen.skolverket.se/#/modul/2-natur/Gymnasieskola/504-SNI). Lärares arbete med modulen skapar ett unikt tillfälle för att lära mer om lärares professionella utveckling och utveckling av ämnesdidaktisk lärarkunskap i relation till SNI.

Forskningsprojektet är praktiknära och består av flera delstudier. De syftar till att tillföra ny kunskap kring vilken lärarkunskap erfarna lärare utvecklar i kollegial kompetensutveckling, hur de använder kunskapen för att stödja elever i dessa undervisningssituationer, samt kunskap om hur denna process går till.
Delstudierna baserar sig på olika teoretiska ramverk och använder delvis överlappande empiriskt underlag. Tillsammans kommer de olika delstudierna fördjupa kunskaperna om lärares kollegiala lärande, utveckling av undervisning i naturvetenskap samt den ämnesdidaktiska lärarkunskap som behövs för att utveckla scientific literacy.

Delstudierna innefattar följande teman:
• Kollegialt lärande och utveckling av ämnesdidaktisk lärarkunskap för SNI-undervisning
• Lärares kollegiala verksamhetsutveckling – lärares förståelse och val av strategier för SNI-undervisning
• Kollegialt lärande: SNI-undervisning ur ett motivationsperspektiv
• Klassrumsstudier

Senast uppdaterad: 2018-06-20