"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Lek som redskap för språk- och litteracitetsutveckling i det samiska klassrummet

Forskningsprojekt Historiskt sett har inte bara samer utan även andra urfolk assimilerats och förbjudit att använda sitt språk och sin kultur. Idag är det dock många som väljer att ta tillbaka sin kultur och revitalisera sitt språk. I revitaliseringsprocessen har skolan en viktig uppgift där lärare och elever tillsammans med elevernas familjer, kan jobba för att öka användningen av urfolksspråket i olika sammanhang.

Lek och spel har en stor betydelse för barns språkutveckling dock minskar lekaktiviteter i skolan eftersom lärare fokuserar på elevernas akademiska skolresultat. Syftet med projektet är att undersöka hur lekaktiviteter som bygger på samisk kultur stödjer samiska barns (10–15 år) språkinlärning. Projektet kommer inte bara att ge ökade kunskaper om hur barn kan bidra till revitalisering av samiska språk, men också att bidra till utvecklingen av samisk och annan flerspråkig språkdidaktik och, inte minst, ge inspel till styrdokumenten.

Projektansvarig

Eva Lindgren
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 84

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-10-01 2024-12-31

Finansiering

The project is funded by the Social Sciences and Humanities Research Council in Canada and by Umeå university (PI Prof Shelley Stagg Peterson)

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för språkstudier

Forskningsområde

Samisk forskning, Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Projektet syftar till att undersöka hur lekaktiviteter som bygger på samisk kultur stödjer samiska barns (10–15 år) språkinlärning. Projektet speglar ett av Agenda 2030 mål att säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla barn. Forskning har visat att policydokument, familjer, lärares praktiker men även elever är viktiga för att upprätthålla och revitalisera urfolksspråk, kultur, tradition och traditionell kunskap. Elevers åsikter och tidigare upplevelser är viktiga då de kan skapa nya arenor för språkanvändning som representerar deras intresse. En arena som är betydelsefull för ett barns utveckling är lek då den gynnar språk- och identitetsutveckling i det svenska och samiska samhälle.

Kvalitativa datainsamlingsmetoder

Studien tar sin utgångspunkt i urfolksmetodologi och praktiknära skolforskning, vilket bland annat innebär att forskningen utgår från lärarns behov, ett nära samarbete, där respekt och utbyte av kunskap är centrala delar. I Projektet används kollaborativ aktionsforskning, där forskare tillsammans med lärare och elever utvecklar och undersöker lekaktiviteter och digitala spel som kan stötta barns samiska språkinlärning,

Samarbete med Toronto Universitet:

Forskningen genomförs i samverkan mellan Institutionen för språkstudier, Umeå Universitet, Ontario Institute for Studies in Education (OISE), University of Toronto och de medverkande lärarna i samiska.

Resultatet i praktiken

Resultaten kommer att ge oss en större förståelse för barns perspektiv på språk genom att visa hur vi kan använda lekaktiviteter som en del i barns och ungas arbete med att återta sina språk. Detta kommer inte bara att ge ökade kunskaper om hur barn kan bidra till revitalisering av samiska språk, projektet kommer också att bidra till utvecklingen av samisk och annan språkdidaktik och, inte minst, ge inspel till styrdokumenten.

Senast uppdaterad: 2023-05-16