"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lokal implementering av policy för samiska språk

Doktorandprojekt I detta projekt utforskas implementering av språkpolicy i flera förvaltningskommuner för samiska språk i Sverige. Implementering av policy är en process med många steg och flera aktörer påverkar implementeringsprocessen på olika sätt.

Projektet syftar till att utforska lokala processer och praktiker i implementeringen av språkpolicy i olika verksamheter, sett utifrån ett perspektiv på hållbar samhällsutveckling. För att få en samlad bild av ett större geografiskt område, där olika aktörer är verksamma och potentiellt samverkar, utförs projektet i flera förvaltningskommuner för samiska språk.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-09-01 2026-07-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Arktiskt centrum vid Umeå universitet, Institutionen för språkstudier

Forskningsområde

Samisk forskning, Språkvetenskap

Projektbeskrivning

Den offentliga sektorn är enligt språklagen ansvarig för att skydda och främja de fem idag erkända samiska språken som talas i Sverige. Flera myndigheter har en roll i detta ansvar. Projektet fokuserar på några av de 26 kommuner som är förvaltningsområden för samiska språk. I dessa kommuner har samer t.ex. rätt till äldreomsorg och förskoleverksamhet på samiska språk, och rätt att använda samiska språk i kontakter med lokala myndigheter och kommuner. Barns rättigheter till modersmål i skolan gäller i dessa områden som överallt annars i Sverige.

I projektet kartläggs, analyseras och diskuteras lokala processer och praktiker kring implementering av språkpolicy för olika verksamheter. Projektet utförs i form av etnografi av språkpolicy och tar ett kritiskt perspektiv där processerna och praktikerna studeras och analyseras utifrån frågor om social rättvisa, språkideologier, maktrelationer, och hållbarhetsaspekter. Dokumentanalysen fokuserar på policyformande texter, och vidare analyseras diskurser och praktiker ur olika perspektiv. Material skapas främst genom intervjuer med lokala aktörer, etnografiska observationer, fotografier och dokumentation av skriftliga artefakter.

Projektet knyter an till FN:s globala mål för hållbar utveckling nr.10 (minskad ojämlikhet) och nr.11 (hållbara städer och samhällen) där projektet fokuserar på inflytande och delaktighet för verksamheter som rör samiska språk och kulturell identitet.

Senast uppdaterad: 2024-03-04