"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lokal implementering av policy för samiska språk

Doktorandprojekt Implementering av policy är en process med många steg och flera aktörer påverkar implementeringsprocessen på olika sätt. I detta projekt utforskas implementering av språkpolicy i flera förvaltningskommuner för samiska språk i Sverige.

Projektet syftar till att utforska hur lokala sammanhang påverkar implementeringen av språkpolicy i olika verksamheter sett utifrån ett perspektiv på hållbar samhällsutveckling. Projektet utförs i flera förvaltningskommuner för samiska språk för att få en samlad bild av ett större geografiskt område där olika aktörer är verksamma och potentiellt samverkar.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-09-01 2026-07-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Arktiskt centrum vid Umeå universitet, Institutionen för språkstudier

Forskningsområde

Samisk forskning, Språkvetenskap

Projektbeskrivning

Den offentliga sektorn är enligt språklagen ansvarig för att skydda och främja de fem idag erkända samiska språken som talas i Sverige. Flera myndigheter har en roll i detta ansvar. Projektet fokuserar på några av dem 25 kommuner som är förvaltningsområden för samiska språk. I dessa kommuner har samer t.ex. rätt till äldreomsorg och förskoleverksamhet på samiska språk, och rätt för att använda samiska språk i kontakter med lokala myndigheter och kommunen. Barns rättigheter till modersmål i skolan gäller även i det här området som överallt i Sverige.

I projektet kartläggs, analyseras och diskuteras lokala processer, praktiker och aktiviteter kring implementering av språkpolicy för olika verksamheter. Projektet utförs i form av etnografi av språkpolicy och tar ett kritiskt perspektiv där processerna och praktikerna studeras och analyseras utifrån frågor om språkideologier, maktrelationer, hållbarhetsaspekter, kultur och identitet. Dokumentanalysen fokuserar på policyformande texter, och vidare analyseras diskurser och praktiker ur olika perspektiv. Material skapas främst genom observationer, dokumentation av skriftliga artefakter och fotografier, och intervjuer med lokala aktörer.

Senast uppdaterad: 2023-12-06