"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lokaliseringsutmaningen – jämlik offentlig service och demokratisk styrning i hela Sverige

Forskningsprojekt Tillgång till offentlig service av hög kvalitet i hela landet är en förutsättning för att säkra ett fungerande näringsliv och långsiktiga levnadsförhållanden på Sveriges landsbygd. Men idag är denna vision långt ifrån verklighet. Förutsättningarna för att tillhandahålla service är dramatiskt olika mellan städer och landsbygdsområden. Sveriges framtid hänger på samhällets kapacitet att på ett demokratiskt sätt ta itu med dessa utmaningar.

Det här projektet syftar till att öka kunskapen om hur politiska prioriteringar och beslutsfattande om lokalisering av offentliga tjänster kan göras på ett legitimt sätt. Detta studeras genom enkäter riktade mot såväl medborgare som politiker samt komparativa fallstudier i kommuner och regioner runtom i Sverige. Projektet och dess resultat kommer att stärka Sveriges förmåga att uppnå hållbar utveckling och sprida kunskap om hur dessa mål kan uppnås.

Projektansvarig

Louise Skoog
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 55

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-12-01 2025-11-30

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Statsvetenskapliga institutionen

Forskningsområde

Statsvetenskap

Externa finansiärer

Formas
 • Projektmedlemmar

  Externa projektmedlemmar

  David Karlsson Professor, Göteborgs universitet
  E-post
  E-post
  Jenny de Fine LIcht Docent , Göteborgs universitet
  E-post
  E-post

Projektbeskrivning

Tillgänglighet till service rör långt större frågor än reseavstånd och bekvämlighet. En byskola tillhandahåller mer än utbildning: den är en mittpunkt i lokalsamhället, den är en av få arbetsgivare och ett tecken på att orten lever och har en framtid. Få frågor framkallar så starka reaktioner som när offentliga serviceenheter försvinner från glesbygden. Viktiga demokratiska värderingar och förtroendet för offentliga institutioner och demokratin står på spel när medborgarna upplever att deras rättigheter och inflytande över politiska beslut hotas. Samtidigt menar många att viss centralisering är nödvändig för att verksamheten på landsbygden över huvud taget ska fungera och kunna försörjas med kvalificerad personal.

På grund av urbanisering och strukturomvandling kommer många svåra politiska beslut om servicelokalisering att behöva fattas under kommande år. Framtiden för Sverige hänger på lokalsamhällenas kapacitet att på ett demokratiskt sätt ta itu med de utmaningar som följer med beslut om lokalisering av offentlig service. För att samhället ska fungera långsiktigt måste besluten accepteras eller åtminstone tolereras av befolkningen. Med andra ord, de måste uppfattas som legitima.

Men det finns trots allt framtidshopp och konstruktiva vägar framåt. Runtom i Sverige tas initiativ av lokala politiska aktörer för att skydda offentliga tjänster, rädda skolor från nedläggning, hitta innovativa lösningar för att sätta sin kommun ”på kartan” och locka nya medborgare. Det är angeläget att ge lokala politiska aktörer och företagare en röst och låta dem berätta om sina erfarenheter av hur de har hanterat sådana situationer och lyckats fatta legitima beslut.

Det övergripande syftet med projektet är att öka kunskapen om hur politiska prioriteringar och beslutsfattande om lokalisering av offentlig service kan göras på ett legitimt sätt. Detta kommer att studeras via enkäter till politiker och medborgare och genom fördjupande komparativa fallstudier.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2022-09-12