"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Masskadehändelser i underjordsmiljö - Allvarliga händelser i vägtunnlar

Doktorandprojekt Med tunnlar störs inte hus och natur på marken vilket är en anledning till att det byggs fler och fler tunnlar. E4 Förbifart Stockholm blir t.ex. en av världens längsta tunnlar i stadsmiljö. En allvarlig händelse i tunnelmiljö medför dock stora utmaningar för räddningspersonal, många fortfarande okända. Det här projektet avser att studera förutsättningar för ett optimalt omhändertagande av skadade vid en större tunnelhändelse i samverkan med trafikverket, räddningstjänst, polis och ambulans.

Framtidens infrastruktur expanderar. I Sveriges har bl.a. citybanan och förbifart Stockholm byggts de senaste åren. Tunnlar är vid en skadehändelse en extrem och komplex miljö för räddningsinsats och kräver ofta samverkan mellan flera olika organisationer. Den nyare infrastrukturen utmanar dagens metodik för omhändertagande av skadade. Oavsett vilken typ av händelse (brand, ras, explosion) som sker under jord så verkar lite vara förberett och övat avseende det medicinska omhändertagandet av skadade i tunnlar.

Projektansvarig

Britt-Inger Saveman
Professor emerita
E-post
E-post
Telefon
090-786 92 35

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-01-01 2024-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Institutionen för omvårdnad

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Externa finansiärer

Trafikverket, Region Västerbotten

Projektbeskrivning

Trafikincidenter är allvarliga händelser i tunnlar och flertalet incidenter har skett med stort skadeutfall. Antalet trafikincidenter i tunnlar är dock lågt jämfört med incidenter på motorväg. De flesta omhändertaganden på plats i en tunnel är i stort sett likartat med de ovan jord men trafikincidenter med eller utan farligt gods som leder till brand har däremot visat sig orsaka stora konsekvenser för människors liv och hälsa. Incidenter med bränder i tunnlar som inträffat är t.ex. incidenter i Gudvanga tunneln 2013 och Skatestraum tunneln 2015 med många drabbade.  I tunnlar finns utbyggda säkerhetssystem, t.ex. branddetektion och instruktioner för självräddning. Självräddning är till för de som kan ta sig ur själv medan allvarligt skadade är i behov av snabbt och effektivt omhändertagande. Det saknas däremot kunskap om hur detta ska genomföras och hur tidiga medicinska åtgärder kan komma fram till de drabbade på det mest offensiva sättet.

Vid räddningsinsatser i tunnlar krävs samverkan. Räddningstjänst, tunneloperatör, vägverket och ambulans är organisationer som är i behov av att samverka för att ett offensivt omhändertagande ska kunna genomföras.

Projektet avser att kartlägga kunskapsläget avseende nationella och internationella händelser specifikt i tunnlar och medicinska insatser samt belysa erfarenheter av tidigare faktiska och simulerade händelser, insatser och samverkan vid allvarliga händelser i tunnelmiljö. Johan Hylander ska med sin avhandling bidra till att förbättra den prehospitala vården genom att studera befintliga akutmedicinska kunskapsluckor vid hantering av vägtunnelincidenter. Bland annat ska en webbaserad prototyp av ett e-inlärningsverktyg med fokus på räddning av allvarligt skadade i tunnelmiljö utvecklas och testas. Det övergripande syftet med avhandlingen är att utforska möjligheter att minska tiden till akut och definitiv vård för allvarligt skadade vid större tunnelincidenter.

 

Länkar och mer läsning:

Kunskapscentrum i katastrofmedicin

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2022-12-09