"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Resultat inom VIPVIZA

Bild: Andisheh A

VIPVIZA-studiens första resultat om effekten av interventionen publicerades i tidskriften Lancet december 2018. I början hade interventionsgruppen och kontrollgruppen haft samma risk för hjärtkärlsjukdom. Efter ett år hade risken minskat i interventionsgruppen, där personerna med bilder informerats om åderförkalkning i sina halskärl. Samtidigt hade risken ökat i kontrollgruppen, som inte fått resultatet av ultraljudsundersökningen, vilket är den vanliga utvecklingen då risken ökar med stigande ålder och alla hade ju alla blivit ett år äldre. Deltagarna i interventionsgruppen hade tagit mer blodfettssänkande läkemedel och hade ändrat till mer hälsofrämjande levnadsvanor (4).

Uppföljningen efter tre år har juni 2021 publicerats i tidskriften American Journal of Preventive Cardiology. Den visar att den skillnad mellan grupperna som fanns vid ett-årsuppföljningen, gällande risken för hjärtkärlsjukdom, fortfarande kvarstod efter tre år. Även denna gång visades att effekten var en kombination av förebyggande läkemedelsbehandling mot höga blodfetter och mer hälsofrämjande levnadsvanor med mindre bukfetma och mindre rökning i interventionsgruppen (9).

VIPIVZA har även visat att när flera resultat från ultraljudsundersökningen kombineras, både flera mätningar av kärlväggstjocklek och påvisande av plack, är sambandet med de kliniska riskfaktorerna (blodtryck, blodfetter rökning etc.) starkare jämfört med sambandet mellan enstaka ultraljudsresultat och riskfaktorerna. Samtidigt noteras att ultraljudsfaktorerna an förklara endast cirka en fjärdedel av variationen i riskfaktorerna (23).

Utvärdering av hur deltagarnas åderförkalkning förändrats under de första tre åren visade också något gynnsammare utveckling hos deltagare som fick veta ultraljudsresultatet redan efter första ultraljudsundersökningen, på så sätt att väggtjockleken i den vänstra halsartären hade ökat något mindre i interventions-gruppen än bland deltagare i kontrollgruppen på. Denna skillnad sågs fram för allt hos deltagare som i början av studien hade fått orange eller rött besked om sin kärlålder och även hade plack (18). Att det efter bara re år kunde ses visserligen liten men ändå en skillnad mellan grupperna tyder på att interventionen inom VIPVIZA haft effekt. Interventionen består av tre delar: 1/ Ultraljudsrapporten som skickas ut till både deltagare och deras läkare med grafisk åldersrelaterad presentation i färg om individens åderförkalkning i halskärlen och 2/ skriftlig information om att åderförkalkning är en dynamisk process som gynnsamt kan påverkas genom mer hälsofrämjande levnadsvanor och, när så behövs, även förebyggande läkemedel, samt 3/ ett uppföljande telefonsamtal med sjuksköterska. Även vissa karakteristiska drag i kärlväggens struktur, har visats ha samband med ett snabbare åldrande av kärlväggen (17).

Distriktsläkare, som haft minst tre patienter som är VIPVIZA-deltagare, har intervjuats. Resultatet visade att de ansåg att både de själva och patienterna bättre kunde bedöma patientens risk, att patienterna var mer kunniga om åderförkalkning och att det blev mer av gemensamt beslutsfattande gällande förebyggande åtgärder. I vilken grad distriktsläkarnas åtgärder påverkades av ultraljudsresultatet varierade (10).

Efter uppföljningen tre år efter starten intervjuades även deltagare i interventionsgruppen och syftet var att ta reda på hur de hade upplevt och påverkats av interventionen. Resultaten visar att förändring av levnadsvanorna främjas av att det uppstår en känslomässig reaktion, på den information som interventionen gett till deltagaren, i samverkan med att man sig bättre förstå sin risk och att föreslagna åtgärder för att minska risken verkligen har effekt (19).

För männen i studien har resultat från de undersökningar som genomfördes i deras ungdom i samband med mönstringen till värnplikt också undersökts. Hittills har det visats att personer som hade högre fysisk prestationsförmåga (mätt med cykelprov) vid mönstringen hade lägre förekomst av åderförkalkningsplack 40 år senare vid första ultraljudet i VIPIVZA. Förklaringen är kombinationen av lägre BMI, lägre blodtryck och blodfetter och bättre sockertolerans. Däremot sågs inget samband mellan muskelstyrka vid mönstringen och resultaten vid ultraljudsundersökningen (21).

Analyser av journaldata visade att läkarnas förskrivning av blodfettssänkande läkemedel påtagligt ökade i den grupp där information om ultraljudsresultatet givits (11). Läkemedelsregistret vid Socialstyrelsen visar att information om resultatet av ultraljudsundersökningen ökade deltagarnas uttag av blodfettssänkande läkemedel efter första, och i viss mån även efter andra ultraljudet. I den grupp som fick ultraljudsresultatet först efter andra undersökningen, det vill säga efter 3 år, ökade också uttaget av blodfettsänkande läkemedel påtagligt så att skillnaden mellan grupperna utjämnades (14).

Analyser av resultaten har vidare visat att låg hälsolitteracitet medför samma risk som rökning för att ha åderförkalkning utan några symptom (7). Ökad förekomsten av åderförkalkningsplack hos personer med låg-måttlig risk för hjärtkärlsjukdom som utsatts för långvarig exponering för små partiklar i luftföroreningar har visats (15).

Flera studier angående ultraljudsundersökningarnas användbarhet och reproducerbarhet och andra teknologiska eller metodologiska aspekter har publicerats (1-3, 8, 11, 12). Mer specifika kännetecken i ultraljudsbilderna och hur de har samband med utveckling av åderförkalkning utvärderas också (16,22).

Publikationer (t.o.m. oktober 2023)

1. Vanoli D, Lindqvist P, Wiklund U, Henein M, Näslund U. Fully automated on-screen carotid intima-media thickness measurement: a screening tool for subclinical atherosclerosis. J Clin Ultrasound 2013;41:333-9. https://doi.org/10.1002/jcu.22041

2. Vanoli D, Wiklund U, Lindqvist P, Henein M, Näslund U. Successful novice´s training in obtaining accurate assessment of carotid IMT using an automated ultrasound system. Eur Heart J Cardiovasc Imaging 2014;15:637-42. https://doi.org/10.1093/ehjci/jet254

3. Nyman E, Lindqvist P, Näslund U, Grönlund C. Risk marker variability in subclinical carotid plaques based on ultrasound are influenced by cardiac phase, echogenicity and size. Ultrasound Med Biol 2018;44:1742-50. https://doi.org/10.1016/j.ultrasmedbio.2018.03.013

4. Näslund U, Nawi N, Lundgren A, Fhärm E, Grönlund C, Johansson H, Lindahl B, Lindahl B, Lindvall K, Nilsson SK, Nordin M, Nordin S, Nyman E, Rocklöv J, Vanoli D, Wennberg P, Weinehall L, Wester P, Norberg M, for the VIPVIZA trial group. Visualization of asymptomatic atherosclerotic disease for optimum cardiovascular prevention (VIPVIZA)– a pragmatic, open-label, randomised controlled trial. Lancet, Published online December 3, 2018 http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(18)32818-6 – Lancet 2019;393:133-42. Erratum Lancet June 5 2019;393(10189):2394. 

5. Näslund U, Ng N, Wennberg P, Norberg M. Patient-doctor engagement in cardiovascular prevention – Authors´ reply. Lancet 2019 Aug 24;394(10199):e27. doi: 10.1016/S0140-6736(19)31335-2. PMID:31448748

6. Näslund U, Lundgren A, Vanoli D, Norberg M. Is intima-media thickness a predictor for cardiovascular risk? – Authors´reply. Lancet. 2019 Aug 3;394(10196):381. doi: 10.1016/S0140-6736(19)30343-5. PMID:31379329

7. Lindahl B, Nordin S, Nordin M, Johansson H, Lindvall K, Vanoli D, Ng N, Näslund U, Norberg M, Schulz P. Health literacy is independently associated with carotid atherosclerotic plaque and cardiovascular risk. Eur J Prev Card 2020;27:209-15, published on-line 2019 Oct 15 https://doi.org/10.1177/2047487319882821

8. Nyman E, Näslund U, Grönlund C. Inter-sonographer reproducibility of carotid ultrasound plaque detection using Mannheim consensus in subclinical atherosclerosis. Clin Physiol Funct Imaging 2020;40:46-51 https://doi.org/10.1111/cpf.12602

9. Bengtsson A, Norberg M, Ng N, Wester P, Carlberg B, Grönlund C, Hultdin J, Lindahl B, Lindahl B, Nordin S, Nyman E, Wennberg P, Näslund U for the VIPVIZA trial group. The beneficial effect over three years by pictorial information to patients and their physician about subclinical atherosclerosis and cardiovascular risk: Results from the VIPVIZA clinical trial. Am J Prev Card 2021 https://doi.org/10.1016/j.ajpc.2021.100199

10. Bengtsson A, Lindvall K, Norberg M, Fharm E. Increased knowledge makes a difference! - general practitioners' experiences of pictorial information about subclinical atherosclerosis for primary prevention: an interview study from the VIPVIZA trial. Scand J Prim Health Care 2021:1-8.
https://doi:10.1080/02813432.2021.1882083

11. Sjölander M, Carlberg B, Norberg M, Näslund U, Ng N. Prescription of lipid-lowering and antihypertensive drugs following pictorial information about subclinical atherosclerosis. A randomised controlled study. JAMA Network Open 2021;4(8):e2121683. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34410393/

12. Schulz P, Lindahl B, Hartung U, Näslund U, Norberg M, Nordin S. The Right Pick: Does a Self-assessment Measurement Tool Correctly Identify Health Care Consumers with Inadequate Health Literacy? Patient Educ Couns. 2021 Jul 29:S0738-3991(21)00505-X. https://doi:10.1016/j.pec.2021.07.045                         

13. Kovrov O*, Landfors F*, Saar-Kovrov V, Naslund U, Olivecrona G. Lipoprotein size is a main determinant for the rate of hydrolysis by exogenous LPL in human plasma. J Lipid Res 2022;63:100144
https://doi:10.1016/j.jlr.2021.100144 * shared first authorship     

14. Holmberg H, Sjölander M, Glader E-L, Näslund U, Carlberg C, Själander A. Time to initiation of lipid-lowering drugs for subclinical atherosclerosis. Sub study of VIPVIZA randomized controlled trial, with single arm cross-over. European Heart Journal Open 2022; 00:1-6. https://doi.org/10.1093/ehjopen/oeac003

15. Sommar JN, Norberg M, Gronlund C, Segersson D, Naslund U, Forsberg B. Long-term exposure to particulate air pollution and presence and progression of carotid artery plaques - A northern Sweden VIPVIZA cohort study. Environmental research 2022:113061. https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.113061

16. Rohlen R, Jiang B, Nyman E, Wester P, Näslund U, Grönlund C. Inter-frame echo intensity variation of subregions and whole plaque in 2-D carotid ultrasonography – Simulations and in-vivo observations. J Ultrasound in Medicine 2022 Oct 20 http://doi.org/10.1002/jum.16114

17. Nyman E, Liv P, Wester P, Naslund U, Gronlund C. Carotid wall echogenicity at baseline associates with accelerated vascular aging in a middle-aged population. The international journal of cardiovascular imaging 2023. https://doi.org/10.1007/s10554-022-02760-3

18. Nyman E, Gronlund C, Vanoli D et al. Reduced progression of carotid intima media thickness by personalised pictorial presentation of subclinical atherosclerosis in VIPVIZA-A randomised controlled trial. Clin Physiol Funct Imaging 2023. https://doi.org/10.1111/cpf.12811

19. Andersson EM, Johansson H, Nordin S, Lindvall K. Cognitive and emotional reactions to pictorial-based risk communication on subclinical atherosclerosis: a qualitative study within the VIPVIZA trial. Scand J Prim Health Care 2023:1-12. https://doi.org/10.1080/02813432.2023.2178850

20. Näslund U, Norberg M, Wennberg P. The TANSNIP-PESA trial is not the end of the story. Eur Heart J 2023. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad135

21. Fortuin-de Smidt M, Bergman F, Gronlund C et al. Early adulthood exercise capacity, but not muscle strength, associates with subclinical atherosclerosis 40 years later in Swedish men. Eur J Prev Cardiol 2023;30:407-415. https://doi.org/10.1093/eurjpc/zwad007

22. Ali H, Näslund U, Nyman E, Grönlund C. Translation of atherosclerotic disease features onto healthy carotid ultrasound images using domain-to-domain translation. Biomedical Signal Processing & Control 2023. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1746809423003191

23. Bengtsson A, Nyman E, Grönlund C, Wester P, Näslund U, Fhärm E, Norberg M. Multi-view carotid ultrasound is stronger associated with cardiovascular risk factors than presence of plaque or single carotid intima media thickness measurements in subclinical atherosclerosis. International Journal of Cardiovascular Imaging. https://doi.org/10.1007/s10554-023-02868-0

24. Nordin S, Braf I, Vallström C, Lindahl B, Nyman E, Näslund U, Norberg M. Associations between emotional support and cardiovascular risk factors and subclinical atherosclerosis in middle-age. Psychology & Health https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-217344

25. Dante Salvador Jr*, Per Liv*, Margereta Norberg, Aurélie Pahud de Mortanges, Hugo Saner, Marija Glisic, Rachel Nicholl, Taulant Muka, Arjola Bano#, Ulf Näslund#. Changes in fasting plasma glucose and subclinical atherosclerosis: a cohort study from VIPVIZA trial. Atherosclerosis https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2023.117326

26. Andersson EM, Liv P, Nordin S, Näslund U, Lindvall K. Does a multi-component intervention including pictorial risk communication about subclinical atherosclerosis improve perceptions of cardiovascular disease risk without deteriorating efficacy beliefs? Social Science and Medicine 2023
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953623008870

27. Andersson EM, Lindvall K, Wennberg P, Johansson H, Nordin S. From risk communication about asymptomatic atherosclerosis to cognitive and emotional reactions and lifestyle modification. BMC Psychology 2024. https://doi.org/10.1186/s40359-023-01467-x

Avhandlingar inom VIPVIZA

2017 | Davide Vanoli | Länk till avhandling
Titel: Vaskulärt ultraljud för bedömningen av halspulsåderförkalkning

2021 | Anna Bengtsson | Länk till avhandling
Titel: Visualisering av subklinisk ateroskleros : en metod för att minska risken för hjärt-kärlsjukdom

2021 | Emma Nyman | Länk till avhandling
Titel: Mätning av tidig ateroskleros genom ultraljud; metodologiska och kliniska studier

 
VIPVIZA Startsida

Blir man mer motiverad till förebyggande åtgärder om man får veta att man har åderförkalkning i halskärlen?

Så här genomförs VIPVIZA-studien

Här får du veta mer om hur studien går till.

Om VIPVIZA

Läs mer om syftet och idén kring forskningsprojektet.

Senast uppdaterad: 2024-04-02