"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Rättsliga dimensioner av rehabiliteringssamverkan - förutsättningar för samarbete mellan Försäkringskassan, arbetsgivare och företagshälsovård vid återgång i arbete för anställda med psykisk ohälsa

Forskningsprojekt Psykisk ohälsa är i dag den vanligaste orsaken till längre sjukskrivning samtidigt som ansvaret för rehabilitering i hög grad är sektoriserat. Samverkan mellan ansvariga aktörer har därför lyfts som en viktig förutsättning för en fungerande rehabiliteringsprocess. Rättsliga oklarheter och kunskapsbrister kring bland annat rehabiliteringsansvarens omfattning och enskildas skyldigheter att medverka i rehabiliteringen kan dock försvåra såväl en rättssäker som effektiv samverkan.

Inom ramen för detta rättsvetenskapliga projekt utforskas och analyseras rättsliga förutsättningar för samverkan mellan Försäkringskassan, arbetsgivare, och företagshälsovård, särskilt när det gäller bedömning av arbetsförmåga och rehabiliteringsbehov för anställda som är sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa.

Projektansvarig

Lena Enqvist
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 99 79

Projektöversikt

Projektperiod:

2024-01-01 2026-12-30

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Juridiska institutionen

Forskningsområde

Juridik

Externa finansiärer

Forte

Projektbeskrivning

Psykisk ohälsa är i dag den vanligaste orsaken till längre sjukskrivning och frånvaro från arbetsmarknaden. Ansvaret för rehabilitering är samtidigt starkt sektoriserat och fördelat mellan ett antal olika aktörer, var och en med avgränsade uppgifter eller möjligheter att stödja den enskildes rehabilitering för återgång i arbete. Mot denna bakgrund har samverkan mellan ansvariga aktörer ofta, såväl i politiska som rättsliga sammanhang, lyfts som en viktig förutsättning för en effektiv och fungerande rehabiliteringsprocess. Rättsliga oklarheter och kunskapsbrister kring bland annat rehabiliteringsansvarens omfattning och enskildas skyldigheter att medverka i rehabiliteringen kan dock försvåra såväl en rättssäker som effektiv samverkan.

Inom ramen för detta projekt utforskas och analyseras rättsliga förutsättningar för samverkan mellan Försäkringskassan, arbetsgivare och företagshälsovård, särskilt när det gäller bedömning av arbetsförmåga och rehabiliteringsbehov för anställda som är sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Dessa aktörer är ofta centrala i rehabiliteringsprocessen, men deras ansvar korsar och kombinerar konstitutionella, socialförsäkringsrättsliga, arbetsrättsliga, arbetsmiljörättsliga liksom hälso- och sjukvårdsrättsliga regelkomplex på nationell, europeisk eller internationell nivå. Från den enskildes perspektiv kan dessa regelkomplex också innehålla såväl rättigheter gällande rehabilitering som krav på medverkan (vilka varierar beroende på vilken eller vilka aktörer som är inblandade i rehabiliteringen).

Fokus för närmare analys är därför bland annat Försäkringskassans roll och befogenheter när det gäller samverkan med arbetsgivare, samt arbetsgivarens ansvar eller möjligheter att uppfylla Försäkringskassans önskemål eller behov av samverkan. Vidare riktas uppmärksamheten mot regleringen av företagshälsovården och hur företagshälsans deltagande i en rehabiliteringsprocess kan påverka förutsättningarna för samarbete. Detsamma gäller i vilken utsträckning som rättsliga sanktioner kan användas för att påverka både arbetsgivare och anställda att aktivt delta i rehabilitering och samverkan om densamma. Dessutom granskas hur regelverket avväger den enskildes rätt till integritet och autonomi mot de krav som ställs på medverkan.

Övergripande fokuserar projektet således på att granska förutsättningar och mekanismer för att säkerställa att alla involverade parter tar ansvar i rehabiliteringsprocessen för anställda som är sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Målet är att generera kunskap till som kan vara till hjälp och stöd för såväl rehabiliteringsaktörerna som enskilda, liksom för domstolar, fackföreningar med flera.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-12-11