Hoppa direkt till innehållet
printicon

Rena hem – rena arbeten? – jobbtillväxt i den privata tjänstesektorn

Forskningsprojekt I Sverige har möjligheten till skatteavdrag för hushållstjänster funnits sedan 2007. I detta forskningsprojekt kommer de arbeten som skapats genom skattelättnaderna på hushållsnära tjänster i landet att närstuderas.

I ett flertal länder i Europa, däribland Sverige, har medvetna satsningar gjorts för att stimulera framväxten av en ”ny” legal arbetsmarknad inom den privata tjänstesektorn. Målet har varit att stimulera hushållen att köpa legala hushålls- och omsorgstjänster genom skatteavdrag. Huvudsyftet med forskningsprojektet är att studera de hushållsnära tjänsternas potential när det gäller att öka sysselsättningen för särskilt utsatta grupper, t ex lågutbildade, långtidsarbetslösa och invandrare. Resultaten kommer att baseras på en enkät och intervjuer med företagare inom hemservice-branschen, samt intervjuer med anställda och fokusgrupper.

Projektöversikt

Projektperiod

2011-04-01 2013-04-01

Finansiering

Finansår , 2011, 2012, 2013

huvudman: Elin Kvist, finansiar: FAS, y2011: 800, y2012: 600, y2013: 600,

Forskningsämne

Genusvetenskap, Sociologi

Projektbeskrivning

I detta forskningsprojekt kommer de arbeten som skapats genom skattelättnaderna på hushållsnära tjänster i Sverige att närstuderas.

I ett flertal länder i Europa har medvetna satsningar gjorts för att stimulera framväxten av en ”ny” legal arbetsmarknad inom den privata tjänstesektorn. Målet har varit att med en rad olika åtgärder och reformer stimulera hushållen att köpa legala hushålls och omsorgstjänster, exempelvis genom skatteavdrag, reducerade arbetsgivaravgifter, momsbefrielse. Syftet med dessa reformer har bland annat varit att skapa och stimulera en ny arbetsmarknad för arbetslösa och då framför allt grupper med svag koppling till arbetsmarknaden exempelvis lågutbildade, invandrare, ungdomar och kvinnor. I Sverige har möjligheten till skatteavdrag för hushållstjänster funnits sedan 2007.

Det övergripande syftet med detta forskningsprojekt är att studera de hushållsnära tjänsternas potential när det gäller att öka sysselsättningen för särskilt utsatta grupper, exempelvis lågutbildade, långtidsarbetslösa och invandrare.

- Kan de hushållsnära tjänsterna kan betraktas som en språngbräda in i arbetslivet för grupper med svag förankring på arbetsmarknaden, eller sker rekryteringen framförallt inom redan etablerade grupper på arbetsmarknaden?
- Vilka utvecklingsmöjligheter ser företagare och anställda inom hemservice-branschen? Är det ett tillfälligt arbete i väntan på något annat eller ser man sin framtida yrkeskarriär i branschen?
- Sker någon rörelse från svartarbete till reguljärt arbete inom branschen som en följd av skattelättnaden 2007.

För att få en så mångfacetterad bild av hemservice-branschen som möjligt kommer en enkät att göras med företagare samt intervjuer med ett flertal olika aktörer på olika positioner. Semi-strukturerade fördjupande intervjuer planeras att göras med ett trettiotal företagare och lika många anställda, vidare planeras fem fokusgruppsintervjuer.

Ämne: genus, sociologi