"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Multimodal smärtrehabilitering och deltagares erfarenheter av vistelse på patienthotell

Forskningsprojekt Förekomsten av långvarig smärta beräknas till ca 20 procent av Sveriges totala population. Patienter med långvarig smärta beskriver ofta hög smärtintensitet och psykisk påfrestning, sömnbesvär, begränsad funktion, minskad delaktighet i samhället, nedsatt arbetsförmåga och sjukfrånvaro, ohälsa och låg livskvalitet.

Geografiska förutsättningar och vida inklusionskriterierna kan vara bidragande orsaker till skillnader i upplägg för de multimodal rehabiliterings programmen (MMR) och även för vilka patienter som deltar i MMR. I norra Sverige kan det vara långa avstånd till specialistklinikerna varför det finns behov av att bo på patienthotell under MMR. Hur detta påverkar upplevelsen av rehabiliteringen är inte tidigare studerat. Det är av intresse att studera patienternas erfarenheter av MMR då vistelsen på patienthotell innebär frånvaro från vardagsmiljöer och rutiner.

Projektansvarig

Britt-Marie Stålnacke
Professor emerita
E-post
E-post
Telefon
090-785 69 99

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2016-01-14

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap, Klinisk medicin

Projektbeskrivning

Tillgång till rehabilitering vid långvarig smärta har visat sig skilja sig åt i landet dels beroende på geografiska skillnader men även tillgång till MMR Det skiljer sig även mellan vilka patienter som remitteras till specialistsjukvården och vilka som får möjlighet att delta i MMR program. Detta kan i förlängningen påverka sjukskrivning och möjligheter till arbetsåtergång.

Projektet kommer att sin utgångspunkt i att studera regionala skillnader mellan patienter som deltar i MMR samt att studera om det finns några faktorer som inverkar på arbetsåtergång. Då det är långa avstånd till MMR finns behov för patienterna att vistas på patienthotell under rehabiliteringsperioden. Att vara borta från sitt vardagliga sammanhang kan upplevas på olika sätt. Forskargruppen ämnar därmed studera erfarenheter från patienter som har deltagit i MMR och som vistas på patenthotell under rehabiliteringen.

Projektet innefattar tre kvantitativa studier som kommer att använda ett totalurval av data från Nationella registret över smärtrehabilitering från 2011- 2015. Variablerna som kommer att studeras är smärtintensitet, arbete/sjukfrånvaro, ångest, depression, livskvalitet, aktivitet och fysisk funktion. Regionala skillnader och likheter samt vilka faktorer som kan predicera sjukfrånvaro kommer att undersökas i projektet. En intervjustudie med personer som har deltagit i MMR norra Sverige ingår också i projektet, data kommer att samlas in och analyserar med en kvalitativ ansats.

Senast uppdaterad: 2024-05-07