"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos

Social participation online

Forskningsprojekt Att vara engagerad i sociala aktiviteter och i sin livssituation spelar roll för hur vi mår. Idag har digital teknik blivit ett viktigt hjälpmedel för att underlätta sociala aktiviteter men många äldre känner sig ännu inte bekväma med tekniken. I detta projekt belyses hur digital teknik kan användas för att stödja social delaktighet.

Social participation online (SP-ON) projektet belyser de utmaningar som uppstår när äldre använder digital teknik i samband med aktiviteter. Projektet utvecklar kunskap om effekter av att använda digital teknik för social delaktighet liksom hur omgivningsfaktorer kan skräddarsys för att anpassa sig till de äldres olika behov. Utifrån erhållen kunskap avses en interaktiv digital plattform för sociala aktiviteter utvecklas

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2015-07-01 2021-12-31

Finansiering

  • Forte
  • Strategiska forskningsområdet Vårdvetenskap

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

Att underlätta tillfredsställande användning av digital teknik kan stödja äldre vuxnas sociala deltagande och engagemang i aktiviteter som de tycker är relevanta i sina liv, vilket kan göra det möjligt att leva bo kvar hemma. I projektet har ett system för att skräddarsy insatser utvecklats vilket ökar kunskapen om hur arbetsterapeuter kan stödja äldre vuxna i deras engagemang i digitalt medierade aktiviteter och deltagande i samhället.

Projektet startade 2014 och genomförs i Norrlands inland liksom i stadsmiljö.

Senast uppdaterad: 2020-12-03