"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sökande efter en socialt hållbar vardag utanför storstaden. Barnfamiljers flytt av det dagliga livet.

Forskningsprojekt Syftet med detta projekt är att analysera barnfamiljers flytt ut från storstadsområdena som en strategi i syfte att förbättra den sociala hållbarheten i det dagliga livet(balans mellan arbete och privatliv och förbättrad livskvalitet).Att byta bostadsregion innebär en omorganisation av vardagen när det gäller bostad, arbete, fritid och andra aspekter. Projektet vill ge svar på hur organiseringen av vardagslivet motiverar flyttbeslutet, men också hur flyttarna upplever att vardagslivet förändrats

Bakgrunden är förändrade möjligheter att förverkliga “det goda livet” i växande storstäder, pg.a huspriser och långa pendlingsresor. Samtidigt som ett mer flexibelt arbetsliv kan möjliggöra större frikoppling från arbetsplatsen för vissa. Miljömedvetenhet, ideal såsom “downshifting” och kvinnors och mäns mer gemensamma ansvarstagande för familjelivet, skulle också kunna medföra nya förutsättningar och motiv att lämna storstaden. Den empiriska delen av projektet består av 1) en kvantitativ enkätstudie riktad till familjer som flyttat ut från Stockholm, Göteborg och Malmö till städer, mindre orter och landsbygd. 2) en intervjustudie som undersöker på vilket sätt vardagslivets organisering i storstaden, respektive ny bostadsort, haft

Projektansvarig

Emma Lundholm
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 71 72

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-01-01 2021-12-31

Finansiering

Vetenskapsrådet Diarienummer: 2018-01257

2019-01-01 - 2019-12-31 1 366 667
2020-01-01 - 2020-12-31 1 366 667
2021-01-01 - 2021-12-31 1 366 666
Total: 4 100 000

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för geografi, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Forskningsområde

Kulturgeografi

Projektbeskrivning

Detta forskningsprojekt kommer att bidra till en mer övergripande förståelse för på vilket sätt barnfamiljer som väljer att flytta från storstäderna uppfattar förutsättningarna att organisera familjens dagliga liv före och efter flytten och hur detta är förenat med deras flyttbeslut och deras erfarenhet av att flytta till en annan typ av bostadsort. 

I internationella studier om flyttningar från större till mindre orter, sk. kontraurbana flyttningar, förbises också ofta livsstil eller behandlas på ett förenklat sätt genom en betoning på människors upplevelse av en "lantlig idyll" snarare än att täcka in vardagslivets komplexitet i olika geografiska miljöer. De flesta studier både internationellt och i Sverige är dessutom fokuserade på glesbygd eller landsbygd snarare än andra ortstyper, till exempel mellanstora och mindre städer och tätorter som också inkluderas i detta projekt. 

Utifrån en enkätstudie vill vi analysera och identifiera olika grupper bland kontraurbana flyttare; går det att urskilja kategorier av flyttare med avseende på flyttdestination, tidigare flytthistoria och socio-ekonomiska variabler? Vi vill också undersöka hur olika aspekter av vardagslivets organisation spelat in i flyttbeslutet. För att ge en mer fullständig bild kommer analysen inte att begränsas till specifika destinationer utan kommer att omfatta alla flyttningar från storstadsområdena till alla delar av Sverige; städer, mindre orter och landsbygd.

Den andra delen av undersökningen kommer att bestå av en intervjustudie med familjer som valt att flytta från storstaden. Genom att låta intervjupersonerna rita mentala kartor och konkret visa sin vardagsmiljö i en promenad-intervju vill vi undersöka på vilket sätt förutsättningarna att organisera sitt vardagsliv i storstaden, respektive i nuvarande bostadsort, haft betydelse i flyttbeslutet. Dessutom ställer vi frågor om hur deras vardagsliv förändrats av att flytta.

 

Senast uppdaterad: 2019-09-18