"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Storskalig analys av träds simultana utveckling i tid och rum under förändrade klimatbetingelser

Forskningsprojekt Ekosystems produktivitet är starkt kopplad till miljöförhållandena. De senaste åren har vi utvecklat en dynamisk modell för den simultana tillväxtprocessen i tid och rum hos individuella träd inom fullskiktade och olikåldriga bestånd.

Detta projekt avser att med stöd av stora mängder empiriska data utveckla modellidén så att den passar olika typer av skogtillstånd, med avseende på till exempel trädslagsfördelning, storleksfördelning och rumslig fördelning.

Projektansvarig

Jun Yu
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 51 27

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-07-01 2020-06-30

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för matematik och matematisk statistik, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Forskningsområde

Naturresursforskning, Statistik

Projektbeskrivning

Ekosystems produktivitet är starkt kopplad till miljöförhållandena. De senaste åren har vi utvecklat en dynamisk modell för den simultana tillväxtprocessen i tid och rum hos individuella träd inom fullskiktade och olikåldriga bestånd. Detta projekt avser att med stöd av stora mängder empiriska data utveckla modellidén så att den passar olika typer av skogtillstånd, med avseende på till exempel trädslagsfördelning, storleksfördelning och rumslig fördelning.

Angreppssättet är att modellera träden individuellt, som del i ett större system, för att på så sätt kunna beskriva tillväxtprocessen hos de individuella träden väl under varierande klimatbetingelser. Uppskattade förändringar i beståndens utveckling kommer att agera som indikatorer för klimatförändringar. Då träden i sin tur ligger till grund för många andra arters ekosystem så kommer analysen även att reflektera hur klimatförändringar påverkar deras framtid.

Modellkomponenterna som kommer att konstrueras baseras på storskalig statistisk analys och strukturer som kommer att studeras och beskrivas inkluderar bl.a. beroenden inom och mellan arter. Detta reflekterar hur de individuella träden växer och konkurrerar tillsammans, både inom och mellan bestånd. Grunden i det tilltänkta angreppsättet är en dynamisk markerad punktprocess-struktur. Trädtillväxtdatamaterialet, vilket erhålles från Riksskogstaxeringen, kopplas till väder- och klimatdata från SMHI. Ur ett ekologiskt perspektiv utgör trädskiktets utveckling och struktur kärnan från vilken en ram av andra ekologiska modeller kan byggas så att man kan uppskatta övriga ekologiska aspekterna av den svenska skogen.

Detta är ett samarbetsprojekt mellan Institutionen för matematik och matematisk statistik vid Umeå universitet och Institutionen för skoglig resurshushållning vid Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå. Postdoktorstipendium är finansierad av Kempestiftelserna.

Senast uppdaterad: 2023-02-10