"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Teaching Rival Histories: History Teachers’ Epistemological Stances and Epistemic Switching

Forskningsprojekt Forskningsprojektet Teaching Rival Histories, undersöker lärares epistemologiska ståndpunkter och hur de relaterar till krav på att undervisa historia med flera olika perspektiv.

Det har kommit att bli mycket vanligt i västvärldens demokratier att undervisa i historia med flera perspektiv. Detta kan ses som en naturlig konsekvens av ett mångkulturellt samhälle där många olika historier behöver komma till tals. Den forskning som har bedrivits angående lärares förhållningssätt till denna utveckling har främst fokuserat på historieämnets nytta och möjligheter. Däremot saknas kunskaper om hur lärare tacklar de nya kraven i läro- och kursplaner angående flerperspektivism på ett kunskapsteoretiskt plan. Dessa kunskaper är vad detta forskningsprojekt vill bidra med.

Projektansvarig

Henrik Åström Elmersjö
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 16

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-01-01 2022-12-31

Finansiering

Detta projekt bedrivs med bidrag från Vetenskapsrådet

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för idé- och samhällsstudier, Pedagogiska institutionen

Forskningsområde

Historia, Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Projektets mål är att bättre förstå lärares tankegångar angående kunskapsteoretiska kriterier, och huruvida dessa tenderar att vara stabila eller om de växlar i förhållande till vilken historia som ska undervisas, till vilka elever och till lärarens ideologiska lojaliteter eller pragmatiska överväganden. Syftet är att ge nya kunskaper angående möjligheter och begränsningar för en flerperspektivistisk historieundervisning.

Frågorna som projektet ska besvara är:

  1. Hur resonerar historielärare angående den kunskapsteoretiska karaktären hos det ämne de undervisar; hur närmar de sig begrepp som "historisk sanning", "historiska bevis", "historisk mening" och "historisk betydelse"?
  2. Hur förändras ("växlar") dessa kunskapsteoretiska utgångspunkter i mötet med undervisningens realitet; i förhållande till elevgrupp, det historiska stoffet, och kursplanen?

I projektet kommer lärarintervjuer att genomföras i Stockholm och Montreal; två multikulturella urbana miljöer med tämligen homogena majoritetsgrupper. Frågor om flerperspektivism i historieundervisning kan vara särskilt fruktbara att undersöka i en jämförande studie. Angående historieundervisningens styrdokument finns också viktiga likheter mellan Sverige och Quebec, som balansakten i en kritisk och färdighetsorienterad historieundervisning som samtidigt ska förmedla ett kulturarv. Samtidigt finns lika viktiga olikheter gällande hur olika historier lärs ut, till exempel den svenska kursplanens fokus på historiebruk, som saknar motsvarighet i Quebec.

Projektmedlemmar

Paul Zanazanian, McGill University, Montreal, Canada

Senast uppdaterad: 2022-03-11