"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Teknikrika miljöer som stöd för polisstudenters lärande i polisiärt arbete

Forskningsprojekt Polisutbildningen i Umeå har nyligen förstärkts med teknikrika lärmiljöer, vilka inrymmer tekniker som videoinspelning, smartboards, streaming, byod etc. Denna satsning utgör en fortsättning på en pågående digitalisering som bland annat omfattar utbyggnad av polisutbildning på distans, digital teknik som pedagogiska verktyg vid övningar samt intern kompetensutveckling inom IKT.

Projektets syfte är att beskriva och analysera införandet av en teknikrik lärmiljö i polisutbildningen i Umeå, avseende lärares uppfattningar om införandet i termer av framgångsfaktorer och hinder. Vidare är syftet att undersöka deras uppfattningar om hur den teknikrika lärmiljön påverkar lärarrollen och studenters måluppfyllelse.

Projektansvarig

David Sjöberg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 34

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-08-01 2019-12-31

Finansiering

Umeå universitet

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Enheten för polisutbildning, Pedagogiska institutionen, Samhällsvetenskaplig fakultet

Forskningsområde

Pedagogik, Polisforskning

Projektbeskrivning

Digitalisering av högre utbildning, inklusive yrkesutbildningar, är en mångfacetterad och komplex process som inrymmer såväl organisatoriska som pedagogiska aspekter. I aktuella sammanställningar (Horizon Report, 2016, 2017) avseende digitala trender och utmaningar, liksom i flera longitudinella studier med fokus på lärande och undervisning (Holmgren, 2015; Pettersson, 2015), framhålls betydelsen av att lärmiljöer anpassas för ett kollaborativt och studentaktivt lärande med stöd av digital teknik.
Polisutbildningen i Umeå har nyligen förstärkts med teknikrika lärmiljöer, vilka inrymmer tekniker som videoinspelning, smartboards, streaming, byod etc. Denna satsning utgör en fortsättning på en pågående digitalisering som bland annat omfattar utbyggnad av polisutbildning på distans, digital teknik som pedagogiska verktyg vid övningar samt intern kompetensutveckling inom IKT. Denna utveckling går i linje med erfarenheter från yrkesutbildningar som visar att digital teknik används alltmer i samband med simuleringar och scenarioträning (Sjöberg, 2016). Exempelvis används video som reflektionsverktyg efter genomförande (Hamilton et al., 2012), datasimulering som stöd för beslutsfattande (Söderström et al. 2014) och vid träning i skjutsituationer (Davies, 2015). Polisutbildningens teknikrika miljöer innebär att ytterligare förutsättningar skapas för att förstärka och underlätta ett kollaborativt och studentaktivt lärande, men användandet av dessa miljöer inrymmer också utmaningar i form av lärares behov av fortsatt utveckling av pedagogiken och lärarrollen (jmf. Horizon Report, 2017; Holmgren, 2015; Pettersson, 2015).
Med utgångspunkt i denna problemområdesbeskrivning är syftet med detta utvecklingsarbete att under en period av 2 terminer:

Beskriva och analysera införandet av en teknikrik lärmiljö i polisutbildningen i Umeå, avseende lärares uppfattningar om införandet i termer av framgångsfaktorer och hinder. Vidare är syftet att undersöka deras uppfattningar om hur den teknikrika lärmiljön påverkar lärarrollen och studenters måluppfyllelse. Följande frågeställningar ska besvaras i utvecklingsarbetet.

1) Vilka uppfattningar har lärarna om införandet av den teknikrika lärmiljön i termer av framgångsfaktorer respektive hinder?
2) Hur uppfattar lärarna att lärarrollen påverkas i den teknikrika lärmiljön?
3) Hur uppfattar lärarna att undervisningen i den teknikrika lärmiljön påverkar studenternas lärande och måluppfyllelse?

Aktiviteter
En digital enkät utformas med utgångspunkt i ovan nämnda frågeställningar. Enkätundersökningen görs i två steg, dels efter att introduktionsfasen är avslutad vid inledningen av ht 2018, dels efter två terminer, vid avslutningen av vt 2019, när den teknikrika lärmiljön kan antas vara bekant för lärarna och nyttjad i undervisningssyfte. Målsättningen är att göra en totalundersökning av samtliga lärare vid polisutbildningen.

Förväntat resultat
Utvecklingsarbetet förväntas bidra med relevanta kunskaper för polisutbildningen om möjligheter och utmaningar som identifierats ur ett lärarperspektiv vid införandet av en teknikrik lärmiljö. Dessa kunskaper utgör med stor sannolikhet ett viktigt underlag för fortsatt utvecklingsarbete inom polisutbildningen med inriktning mot lärares pedagogiskt digitala kompetens. En vidare spridning av undersökningens resultat och slutsatser till andra lärosäten, polismyndigheten och polisforskningsnätverk förväntas bidra till ökat intresse och förståelse för hur teknikrika lärmiljöer kan utveckla studenters och polisers lärande i polisiärt arbete.

Redovisning av resultat
Utvecklingsarbetets resultat och övergripande slutsatser redovisas dels övergripande för polisutbildningens personal vid gemensam träff, dels i efterföljande workshopar där arbetslagen ges möjlighet att få feedback på sitt användande av de teknikrika lärmiljöerna.

 

Senast uppdaterad: 2019-09-18