"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi i glesbygd

Forskningsprojekt Trots att många ungdomar som upplevt ett trauma också lider av posttraumatisk stress finns ingen internetförmedlad behandling utformad. Det här projektet ska utveckla manualer för internetförmedlad traumafokuserad kognitiv beteendeterapi.

20% av de som varit utsatta för trauma får posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Symtomen vid PTSD leder till stort lidande. Målen i denna studie är att utveckla två internetförmedlade traumafokuserade kognitiva beteendeterapier för barn och ungdomar som utsatts för trauma och har PTSD: dels en standard TF-KBT, dels en compassionfokuserad (CFT)TF-KBT. Barn och ungdomar från glesbygd kan få evidensbaserad behandling till rimliga kostnader om transportvägar kortas och ledighet från skola och arbete minskar. Compassionfokuserad träning kan öka affektregleringsförmåga och välmående hos ungdomar.

Projektansvarig

Inga Dennhag
Universitetslektor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-01-01 2028-06-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för klinisk vetenskap

Forskningsområde

Klinisk medicin

Projektbeskrivning

WHO rapporterar att över en miljard barn blir utsatta för våld varje år. I Sverige skriver Brottsförebyggande rådet att misshandelsbrott mot barn har ökat med 6% mellan 2018 och 2019. Under 2019 utsattes 27% av flickorna och 2% av pojkarna i åldrarna 16–19 för sexualbrott. 20% av de som varit utsatta för trauma får också posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Symtomen vid PTSD är upprepade och påträngande minnen av traumatiska händelser, så kallade flashbacks, och att känna sig nedstämd, arg eller likgiltig. Personen som lider av PTSD kan vara lättskrämd eller känna sig spänd och lättirriterad. Det kan vara svårt att koncentrera sig eller sova och mardrömmar är vanligt. I denna studie inkluderar vi även patienter med komplex PTSD. Komplex PTSD får de som utsatts för trauma flera gånger. Då blir personen mer känslig vid psykiska påfrestningar och kan må mycket dåligt vid motgångar. Relationsproblem och personlighetsförändringar är också vanligt.

Trots hög prevalens av posttraumatisk stress (20–80%) bland ungdomar som utsatts för sexualbrott finns allvarliga hinder för evidensbaserad behandling i glesbygd, till exempel långa transportvägar. WHO, forskare samt e-hälsoambassadörer efterfrågar internetförmedlade behandlingar för trauma. Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT) är numera standardbehandling vid trauma och medicinsk behandling används endast till symtomlindring. Compassionfokuserad behandling har nyligen börjat att användas vid posttraumatisk stress hos vuxna och vi vill undersöka om compassionfokuserad terapi kan öka affektregleringsförmågan och självmedkänslan. Några få lovande studier finns på vuxna som har fått textbaserad internetförmedlad behandling för trauma, men ingen studie baserad på ungdomar finns. Målen i denna studie är att utveckla två internetförmedlade traumafokuserade kognitiva beteendeterapier för ungdomar som utsatts för trauma och har PTSD: dels en standard TF-KBT, dels en compassionfokuserad TF-KBT.

Internetförmedlad behandling kan vara textbaserad eller (live) via ljud/video alternativt en kombination. Eftersom det kan vara belastande för ungdomar inom barn- och ungdomspsykiatrin att endast läsa och skriva, samt att ungdomar i textbaserade terapier får vänta på textbaserade svar från terapeuten, utvecklar vi terapiledd TF-KBT via videokonferenssystem med vissa inslag av att läsa, skriva samt använda multimedia.

Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi behöver anpassas och modifieras för att passa distansbehandling via nätet. Pedagogiken behöver utvecklas och metodiken behöver justeras, till exempel alternativ till att göra fysiska övningar på plats. Fler imaginära övningar behöver utvecklas. Hur säkerheten vid suicidbedömning ska se ut behöver arbetas fram. Film- och ljudinspelningar behöver utvecklas för att materialet ska bli attraktivt. Patientsamverkan med ungdomar kommer ge oss information om vad ungdomar vill ha för typ av terapi.

Ett av delprojekten är Compassionfokuserad behandling för ungdomar med stress (CUST).

Projektets betydelse för glesbygd

Barn- och ungdomspsykiatrin har som mål att diagnosticera och behandla barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Målet är också att i så hög grad som möjligt använda sig av evidensbaserad behandling. Region Västerbotten och Region Norrbotten har dock många hinder för behandling, bland annat långa avstånd, begränsad ekonomi och få utbildade traumabehandlare. Internetförmedlad TF-KBT kan bidra med ökad tillgänglighet för ungdomar i glesbygd eftersom ungdomar och föräldrar slipper ta ledigt från skola och arbete, och behandlare kan arbeta från klinik för att behandla ungdomar med posttraumatisk stress.

Projektets betydelse för forskning

Projektets betydelse för forskningsområdet handlar om att utveckla och förnya internetförmedlad TF-KBT. Endast en tidigare studie om telemedicin och TF-KBT hos ungdomar har utförts. Vi kommer utveckla två nya manualer för internet; en för TF-KBT och en för compassionfokuserad TF-KBT. Effekten av internetbehandling på traumasymtom kommer att utvärderas. Self-compassion-övningar hos patienter som utsatts för trauma kommer förhoppningsvis visa på att skuld och skam minskar, och att patienter får bättre affektreglering och mindre självkritik vilket kan vara hjälpsamt i framtiden.

Ämnet våld mot barn har nyligen uppmärksammats som ett samhällsproblem av WHO och FN samt Sveriges regering. Våld mot barn får stora konsekvenser för samhället i form av brott mot mänskliga rättigheter, ojämlikhet och ohälsokostnader. Sexuellt våld har ofta hanterats som ett privat problem trots att var tredje flicka eller kvinna är utsatt. Norrland (och BUP Norrbotten) är inget undantag för denna underrapportering av trauma. Vår intervjustudie kommer ge information om genus och kultur samt nära vård från Norrlands inland om traumabehandling, vilket är intressant även för andra glesbygdsområden.

Senast uppdaterad: 2023-01-03