"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Anna-Lena Lindskog

Undervisning som stödjer elevers kreativa problemlösning i matematik

Forskningsprojekt Syftet med projektet är att utveckla och studera strategier och verktyg för undervisning genom problemlösning i matematik. Ett särskilt fokus ligger på interaktionen mellan lärare och elev i situationer där eleven behöver stöd under problemlösning.

Projektet är ett samarbete mellan forskare vid Umeå universitet och Johan Sidenvall, fil.dr, på Hudiksvalls kommun.

Projektansvarig

Johan Lithner
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 69 08

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-01-01 2022-12-31

Finansiering

Skolforskningsinstitutet

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Forskningsområde

Matematik, Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Tidigare forskning visar att elever lär sig matematik bättre när de resonerar sig fram till lösningar på problem, i stället för att imitera givna metoder för att lösa rutinuppgifter. Trots det ägnas en stor del av dagens undervisning åt arbete med rutinuppgifter. En orsak till detta är att många lärare och elever är vana vid undervisningsmodellen ”gå igenom en metod, öva på metoden på ett antal uppgifter”.

Det upplevs då som en utmaning att ändra undervisningen för både lärare och elever. En särskild utmaning är att stödja elever att resonera vidare när de stöter på svårigheter under problemlösningen. Om läraren beskriver exakt vad eleven ska göra är uppgiften inte längre ett matematiskt problem, men om läraren ger för lite stöd kan det hända att eleven ger upp. Därför är forskning som leder till strategier och konkreta verktyg som lärare kan använda för att stödja elevers egna resonemang under problemlösning viktig.                                                                   

Projektets två huvudsakliga frågeställningar:                                                     

1 Hur bör en lärarguide utformas för att hjälpa lärare att identifiera elevers svårigheter och ge anpassad återkoppling som stödjer elevers egna resonemang när de löser matematiska problem?

2 När en sådan lärarguide används, hur påverkas interaktionen mellan lärare och elev, och hur påverkas elevers problemlösningsförmåga?

I detta projekt kommer lärare och forskare tillsammans att utforma verktyg för undervisning genom problemlösning i matematik. Lärarna kommer att testa verktyg i sin undervisning, och tillsammans med forskarna förbättra och vidareutveckla verktygen, som därefter testas i undervisningen igen. Projektet förväntas genom detta tillföra kunskaper om hur strategier för lärar-elevinteraktion under problemlösning kan formuleras och konkretiseras, när de är funktionella samt hur de påverkar lärares undervisning och elevers lärande.

Projektet bedrivs i samverkan med lärarlag på fyra skolor i två kommuner. Sammanlagt deltar 27 lärare som undervisar på olika stadier, från årskurs 1 till gymnasieskolan. Lärare och forskare utvecklar, använder och utvärderar tillsammans upplägg, aktiviteter och verktyg för undervisning som stöttar elevers problemlösning i matematik.

Senast uppdaterad: 2020-02-03